Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Els qüestionaris en què és la mateixa persona enquestada qui llegeix i contesta les preguntes sense que hi intervingui un entrevistador són qüestionaris…

NúmPregunta
1

directes

2

indirectes

3

en línia

4

estructurats

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Quan un entrevistador té una certa llibertat per fer preguntes en funció del perfil de l’entrevistat o de les respostes a les preguntes fixades, es tracta d’una entrevista…

NúmPregunta
1

estructurada

2

en profunditat

3

semiestructurada

4

oberta

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

L’objectiu d’un qüestionari pot ser…

NúmPregunta
1

estimar magnituds.

2

descriure una població.

3

verificar hipòtesis.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Abans de l’edició final del qüestionari és recomanable…

NúmPregunta
1

fer un prestest.

2

verificar el col·lectiu que es vol entrevistar.

3

calcular la mida de la mostra.

4

calcular l’error de mostreig.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

En la seqüenciació de les preguntes d’un qüestionari s’ha de tenir en compte que…

NúmPregunta
1

s’ha de començar amb preguntes introductòries senzilles i interessants.

2

s’han d’ordenar els filtres i agrupar les preguntes.

3

s’han de deixar per al final les preguntes d’identificació de l’entrevistat.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Les preguntes dicotòmiques…

NúmPregunta
1

són de resposta oberta.

2

tenen dues o més alternatives de resposta que no són excloents.

3

només ofereixen dues alternatives de resposta mútuament excloents.

4

permeten marcar més d’una resposta.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Les preguntes que permeten comprovar la consistència de les respostes que es donen en plantejar una altra pregunta feta amb anterioritat de manera diferent s’anomenen preguntes…

NúmPregunta
1

filtre

2

comparatives

3

reservades indirectes

4

de control

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

L’escala que estableix una relació ordenada de categories o alternatives de resposta s’anomena…

NúmPregunta
1

nominal

2

ordinal

3

mètrica

4

d’interval

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

L’escala que proporciona informació de classificació de les respostes, d’ordenació de les alternatives i de les distàncies entre aquestes s’anomena escala…

NúmPregunta
1

d’interval

2

proporcional

3

de ràtio

4

de diferencial semàntic

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

Una de les escales d’actitud més utilitzades és l’escala…

NúmPregunta
1

diferencial

2

de Likert

3

semàntica

4

mètrica

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En els qüestionaris directes hi intervé un entrevistador.

2

Segons el suport mitjançant el qual es fa el qüestionari, es pot distingir entre qüestionaris monotemàtics i qüestionaris multitemàtics.

3

L’objectiu d’un qüestionari pot ser estimar magnituds, per exemple el percentatge de persones disposades a consumir un determinat producte.

4

Un cop s’ha decidit quin és l’objectiu del qüestionari s’ha de determinar quina és la seqüència de les preguntes.

5

Les preguntes d’un qüestionari s’han de formular de manera que la resposta no estigui condicionada.

6

Les preguntes d’un qüestionari han de ser clares, concretes i com més curtes millor.

7

És recomanable que les preguntes per a la identificació de les persones entrevistades estiguin al principi del qüestionari.

8

Alguns dels problemes que poden sorgir, quan s’utilitzen paraules ambigües en un qüestionari, és la interpretació incorrecte de les preguntes, confusions i respostes errònies.

9

Les instruccions per omplir les respostes del qüestionari només són necessàries quan el respon directament la persona entrevistada.

10

Les preguntes filtre s’utilitzen per seleccionar les persones que interessa que contestin el qüestionari o bé una part de preguntes del qüestionari.

11

Quan es tracten temes delicats s’han de plantejar les preguntes de forma indirecta o bé mitjançant una bateria de preguntes.

12

La postcodificació consisteix en l’assignació de codis a les respostes de les preguntes obertes, ja que no es poden precodificar abans d’aplicar el qüestionari.

13

Les escales mètriques no són apropiades per a variables quantitatives perquè no permeten interpretar quantitativament els resultats.

14

L’escala de diferencial semàntic permet mesurar l’actitud envers un producte segons l’avaluació que realitzen els entrevistats de diferents atributs puntuant en una escala de 7 valors.

15

Una de les aplicacions informàtiques en línia més utilitzades per al disseny del qüestionari d’una enquesta és Google forms.

Exercici 12

Completeu les frases següents:

Les principals recomanacions per a una redacció adequada d’un qüestionari són:

NúmPregunta
1

Delimitació dels que es tractaran.

2

Elecció del tipus de que es farà servir.

3

Concreció del tipus de es formularan.

4

Determinació de de les preguntes.

5

Fixació de la màxima.

6

Previsió dels que pot provocar en les persones entrevistades.

7

Determinació de les que es donaran als entrevistats.

8

Concreció del que s’emprarà i que els entrevistadors hauran de portar.

9

Selecció del , és a dir, paper, suport digital…

Exercici 13

Relacioneu cada tipus de qüestionari amb la seva definició:

NúmPreguntaResposta
1

La mateixa persona enquestada és qui llegeix i contesta les preguntes sense que hi intervingui un entrevistador:

2

Només es tracta un sol tema i està molt centrats en l’obtenció d’una informació molt determinada:

3

Permet recollir informació sobre emocions, motivacions, estats d’ànim… que no es poden mesurar a través de l’observació:

4

Les preguntes estan formulades, s’han de fer en un ordre prefixat i les diferents alternatives de resposta per part de l’entrevistat també estan prèviament definides:

5

Hi intervé un entrevistador que formula les preguntes i va anotant les respostes les persones entrevistades donen:

6

Permet recollir informació sobre variables relacionades amb les característiques dels elements o individus seleccionats (edat, sexe, nacionalitat…):

7

Es tracten diversos temes o qüestions que poden estar relacionades entre si o no estar-ho:

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En les preguntes es plantegen opcions excloents.

2

Les preguntes permeten marcar més d’una resposta.

3

En les preguntes l’entrevistat pot donar la resposta que li sembli convenient sense haver d’escollir entre diferents alternatives.

4

Les preguntes inclouen diverses opcions de resposta tancada i l’opció que la persona entrevistada doni una resposta diferent.

5

Les preguntes serveixen per seleccionar les persones que interessa que contestin el qüestionari o bé una part de preguntes.

6

Les preguntes permeten comprovar la consistència de les respostes anteriors.

7

Les preguntes es formulen una a continuació de l’altre per tractar del mateix tema.

8

Les preguntes serveixen per obtenir informació sobre temes que poden ser delicats.

9

Les preguntes serveixen per conèixer la valoració sobre un fenomen o objecte.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats