Activitats

Recerca d'informació secundària

L’objectiu d’aquesta activitat és valorar la utilitat de les fonts d’informació secundàries.

L’empresa Esports BCN, que es dedica a l’explotació de centres esportius a Catalunya, es planteja diversificar la seva oferta entrant en el mercat de les activitats i els esports d’aventura com a part de la seva estratègia d’expansió.

El desconeixement inicial que l’empresa té d’aquest mercat li ha fet plantejar-se la necessitat de portar a terme una investigació comercial que li permeti:

 • Dissenyar una oferta concreta d’activitats que sigui suficientment atractiva.
 • Conèixer quin i com és el mercat potencial que podria tenir aquesta oferta.

Responeu les preguntes següents:

 1. Considereu que és convenient buscar informació secundària interna i/o externa? Justifiqueu la vostra resposta.
 2. Quin tipus d’informació secundària considereu que podria formar part de la investigació comercial? Cerqueu un mínim de tres adreces d’internet que poden complementar l’estudi de mercat.

1. La informació secundària externa seria la informació vàlida per a aquest estudi, ja que la informació secundària interna no seria de gran interès perquè la informació que es pretén trobar (activitats i esports d’aventura) no té cap relació amb l’activitat que desenvolupa actualment l’empresa (centres esportius).

La informació que podem trobar és la informació relacionada amb la competència. Per tant, buscarem el tipus informació següent:

 • Empreses de Catalunya que ofereixen activitats i esports d’aventura.
 • Descripció detallada dels tipus de serveis i productes que ofereixen les empreses competidores, i els llocs on es fan les activitats.
 • Preus de les activitats o dels paquets que s’ofereixen.
 • Tipus de promocions que desenvolupen aquestes empreses.
 • Durada de les activitats i moment en què es porten a terme (caps de setmana, estiu, vacances…).

2. A internet es pot trobar molta informació sobre aquest tema. Alguns dels llocs web podrien ser els següents:

Investigació amb informació secundària interna i externa

L’objectiu d’aquesta activitat és valorar la utilitat de la informació secundària interna i externa per a la investigació d’un problema.

WKM és una empresa que opera en el sector del transport i de la missatgeria urgent. Està especialitzada en comerç electrònic, logística i distribució i ha estat líder en el mercat del sector durant més de deu anys.

L’empresa dóna servei d’àmbit nacional i internacional a més de 38.000 clients. Disposa d’una tecnologia que li permet saber en temps real l’estat de cada servei i on és cada paquet i gestiona els seus clients a través d’una base de dades.

Però, des de fa uns quants mesos, l’empresa ha anat perdent clients sense que hi hagi un motiu aparent i vol saber per què està passant. Per això es planteja portar a terme un estudi de mercat.

Quina informació penseu que hauria de cercar en primer lloc aquesta empresa per prendre una decisió immediata i fer front a aquesta situació?

El primer lloc, l’empresa ha de fer ús de la informació secundària interna disponible.

A partir de la informació que hi ha a la seva base de dades, l’empresa ha de seleccionar els clients següents:

 • Clients que han utilitzat algun servei de forma regular durant els últims anys.
 • Clients que en els darrers mesos han prescindit dels serveis.
 • Clients classificats per la seva localització geogràfica d’àmbit estatal i tenint en compte, per exemple, el volum de facturació.
 • Clients que han presentat alguna queixa o reclamació durant els darrers 6 mesos, per analitzar-ne els motius i comprovar com es varen resoldre.

Aquesta primera recerca d’informació interna ens permetrà veure:

 • Quin és el perfil de client que ha prescindit dels serveis que ofereix l’empresa.
 • Si el problema està focalitzat en una determinada zona o no.
 • Si hi ha coincidència entre els clients que han presentat una reclamació i els que han deixat d’utilitzar els serveis.

Es poden organitzar les dades i creuar-les amb l’objectiu de saber:

 • Si els clients que han deixat de comprar han tingut una incidència amb els serveis que ofereix l’empresa durant els últims mesos.
 • Qui són els clients que han deixat d’utilitzar els serveis i els possibles motius.
 • Si hi ha problemes de qualitat del servei en una determinada zona.

En relació amb la informació externa, es pot fer una recerca a través de la xarxa per veure si la competència ofereix algun servei addicional, diferent o millor. Per fer-ho, es poden analitzar els webs i, si el pressupost ho permet, estudiar l’evolució de les empreses competidores amb relació al nombre de treballadors, el volum de facturació… Aquesta informació es pot obtenir gratuïtament a través d’organismes públics com el Ministeri d’Hisenda o a través d’empreses privades com eInforma.

Recerca d'informació secundària externa

L’objectiu d’aquesta activitat és buscar informació concreta a través de la xarxa i de fonts d’informació fiables.

Busqueu a través d’internet i en fonts de confiança informació relacionada amb:

 1. La població de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, classificada per sexes, del 2015.
 2. El nombre de cotxes (turismes) a la ciutat de Barcelona durant l’any 2015.
 3. El nombre de naixements a l’Estat espanyol l’any 2014 de mares amb edats compreses entre els 35 i els 39 anys.
 4. Els hàbits de compra del consumidor espanyol durant els últims anys.
 5. L’evolució de l’ús d’internet a les llars espanyoles en els darrers 5 anys.

1. A partir de les paraules clau “Població Hospitalet de Llobregat 2014” en un cercador, entre els resultats trobem:

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

A l’apartat Conèixer L’H / Població, hi trobem Informació general de la ciutat, amb les dades de l’any 2015 següents:

 • Homes: 126.386
 • Dones: 133.901
 • Total: 260.287

(Font: Informació Estadística de la Ciutat de l'Hospitalet)

Aquesta informació es pot contrastar amb altres fonts. Per exemple, l’Idescat.

2. Aquesta informació es pot obtenir, per exemple, a l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Segons aquesta font, el parc de turismes a Barcelona és de 570.345 l’any 2015. També es pot observar l’evolució durant els anys anteriors.

3. Accedim al web de l’INE i seguim la ruta següent:

Demografia y Población - Fenómenos demográficos - Movimiento natural de la población - Estadística de nacimientos

En aquest punt es poden indicar les restriccions necessàries.

Les dades provisionals de l’any 2015 són 125.322 naixements, amb la distribució següent:

 • 32.100 (mares 35 anys)
 • 29.616 (mares 36 anys)
 • 25.606 (mares 37 anys)
 • 21.261 (mares 38 anys)
 • 16.739 (mares 39 anys)

4. A partir d’una cerca a internet, utilitzant com a paraules clau “hábitos de compra del consumidor español” obtenim molts resultats.

Un d’aquests resultats és de Nielsen, una empresa de gestió d’informació que proporciona una radiografia sobre el que veu i compra el consumidor.

5. A partir d’una cerca a internet, utilitzant com a paraules clau “uso de internet en los hogares españoles” obtenim molts resultats.

Un d’aquests resultats és l’Enquesta sobre equipamient i ús de les tecnologies d'informació i comunicació a les llars de l’INE.

També hi ha una nota de premsa que parla sobre aquesta temàtica.

Ús d'informació secundària externa per exportar

L’objectiu d’aquesta activitat és descriure el procediment que cal seguir per analitzar informació secundària externa quan una empresa vol obrir mercats exteriors.

Sou el responsable del departament d’exportació d’una empresa que fabrica i comercialitza productes de cosmètica ecològics d’alta qualitat.

Dins del pla d’expansió de l’empresa, el director general us ha encarregat analitzar possibles països potencialment interessants per exportar-hi els vostres productes.

Enumereu les actuacions que seguiríeu per cercar la informació que us permetés determinar els països amb més potencial.

1. En primer lloc, s’ha de fer un llistat de les característiques que pensem que ha de tenir el país per poder-lo considerar.

2. Després, cal buscar informació de països que compleixin amb aquestes característiques. Aquesta informació es pot trobar als llocs web següents:

 • ICEX: lloc web on es poden trobar informes de molts països amb dades econòmiques, polítiques, mediambientals, tecnològiques…
 • ACCIÓ: oficines de comerç de la Generalitat de Catalunya que ofereixen assessorament individualitzat per aproximar-se als mercats exteriors d’interès i permeten conèixer les oportunitats de negocis en diferents països del món.

3. Amb la informació obtinguda i tenint en compte els criteris prioritaris establerts inicialment per la tria del país, se seleccionen els països amb les característiques que compleixen el que es considera més important. Per exemple: PIB per capita elevat, país estable econòmicament i políticament, país sensible al medi ambient i als productes ecològics, població habituada a l’ús de cosmètics, consum mitjà de cosmètics…

Obtenció d'informació secundària

L’objectiu d’aquesta activitat és familiaritzar-se amb les principals adreces web des d’on es pot extreure informació secundària bàsica, i veure els diferents formats en què es presenta aquest tipus d’informació.

Utilitzeu les fonts d’informació secundària disponibles a internet per buscar la informació següent:

 1. Previsió de creixement de la població espanyola.
 2. Distribució de la despesa del pressupost familiar a Espanya.
 3. Confiança del consumidor espanyol.
 4. Indicadors de la situació política i econòmica a Espanya.
 5. Sondejos electorals en els processos electorals espanyols.
 6. Actitud de la població espanyola davant algun aspecte social (la religió, el medi ambient, el culte al cos…).
 7. Ús de les TIC, d’Internet i l’equipament TIC a les llars a Catalunya.
 8. Ocupació en allotjaments turístics de Catalunya.

 1. La taxa de creixement de la població espanyola es pot trobar al web de l’INE.
 2. La distribució de la despesa del pressupost familiar a Espanya es pot trobar a l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) de l'INE.
 3. La informació sobre la confiança del consumidor espanyol es pot trobar al web del CIS.
 4. Els indicadors sobre la situació política i econòmica a Espanya es poden trobar en els Baròmetres del CIS.
 5. La informació sobre sondejos electorals en els processos electorals espanyols es pot trobar a les enquestes electorals del CIS.
 6. La informació sobre l’actitud de la població espanyola davant d’alguna qüestió de caire social es pot trobar a l’apartat d’estudis qualitatius del CIS.
 7. Les dades sobre l’ús de les TIC, internet i l’equipament TIC a les llars de Catalunya es poden trobar al web de l’Idescat.
 8. L’ocupació dels allotjaments turístics catalans es pot trobar al web de l’Idescat.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació