Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

La fase exploratòria d’una investigació comercial…

NúmPregunta
1

És el primer pas de la investigació.

2

Té per objectiu recollir informació sobre el problema o el tema que es vol investigar.

3

No pretén arribar a conclusions, l’objectiu és fer una anàlisi prèvia de la situació i seleccionar els mètodes per obtenir i analitzar informació.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

La informació secundària…

NúmPregunta
1

És la que ja existeix en el moment de portar a terme una investigació i que ha estat elaborada prèviament, per a finalitats diferents.

2

No és susceptible de ser utilitzada en una investigació comercial que té uns altres objectius.

3

Només es pot utilitzar si no s’ha de tornar a analitzar i adaptar a un estudi diferent de l’estudi al qual correspon.

4

Cap de les respostes és correcta.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Algun dels avantatges principals de treballar amb informació secundària…

NúmPregunta
1

El seu cost més elevat.

2

La rapidesa amb què es pot obtenir.

3

L’adequació a les necessitats concretes d’una investigació.

4

El grau d’actualitat de les dades disponibles.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

La classificació dels clients d’una empresa feta a partir de les seves pròpies bases de dades és una font d’informació…

NúmPregunta
1

Primària externa.

2

Primària interna.

3

Secundària interna.

4

Secundària externa.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Les fonts d’informació secundària externa poden ser…

NúmPregunta
1

D’organismes públics o d’institucions privades.

2

Estudis, bases de dades, informes, guies, anuaris…

3

Gratuïtes o de pagament.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

El sistema de difusió de la informació “a la carta”, que permet als usuaris obtenir una informació personalitzada, periòdica i selectiva amb la particularitat que s’informa l’usuari de totes les novetats que poden ser d’interès, s’anomena…

NúmPregunta
1

Really imple syndication. (RSS)

2

Motor de cerca.

3

Difusió selectiva d’informació (DSI).

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Quan es treballa amb fonts d’informació secundària…

NúmPregunta
1

Cal tenir en compte com es planteja el problema o la qüestió que s’estudia.

2

S’ha de valorar com han estat obtingudes les dades.

3

Cal considerar l’abast dels resultats que s’han obtingut amb l’estudi.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Les fonts d’informació s’han d’explorar de forma seqüencial i…

NúmPregunta
1

Amb relació inversa al seu cost.

2

Prioritzant les fonts primàries.

3

Prioritzant les fonts on es pugui obtenir informació amb més rapidesa, independentment del seu cost.

4

S’han de contrastar només si la font no mereix prou confiança.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

El pressupost per a l’obtenció d’informació secundària ha de permetre…

NúmPregunta
1

Valorar si la font mereix prou confiança.

2

Decidir si la informació que es pot obtenir és prou bona i interessant per compensar el preu que s’ha de pagar.

3

Contrastar la validesa de les dades que es poden obtenir.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

Quina és la característica que ha de tenir la informació secundària perquè es pugui utilitzar per a una finalitat diferent de la que tenia inicialment?

NúmPregunta
1

Accessibilitat

2

Idoneïtat

3

Fiabilitat i precisió

4

Adaptabilitat

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un anuari és una recopilació estadística d’indicadors econòmics, comercials, demogràfics…

2

Els motors de cerca són eines que indexen pàgines web i que permeten fer consultes a partir d’una o més paraules que apareguin en els documents indexats.

3

El sistema DSI és un lector que permet obtenir informació de forma automàtica de diferents webs, sense que calgui accedir a cadascun dels llocs web.

4

Quan s’utilitza informació secundària és molt important comprovar les tècniques mitjançant les quals s’han obtingut les dades.

5

Els serveis d’informació electrònica (SIE) són sistemes professionals per a la distribució de bases de dades exclusivament en línia.

6

La informació subjectiva és aquella que està exempta de prejudicis o d’interessos personals.

7

La font de la qual s’obté la informació ha de ser de confiança i sempre s’ha de contrastar.

8

El cost per a l’obtenció de la informació mai no ha de ser superior als costos derivats de prendre una decisió errònia.

9

El cost de la informació només es pot mesurar econòmicament.

10

Quan es vol obtenir informació d’una determinada font cal esbrinar si no hi ha una altra informació disponible, de característiques similars a les necessàries i que comporti menys esforç per obtenir-la.

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les fonts d’informació són tots els suports d’informació de què disposa l’empresa en els diferents departaments.

2

Les fonts d’informació solen ser organismes públics o institucions privades que disposen d’estudis, bases de dades, informes…

3

Avui dia l’accés a la informació és més fàcil perquè gairebé tota està .

4

Abans d’executar una cerca en un cercador, el primer que cal fer és seleccionar la .

5

Les publicacions del BOE o del DOGC són d’informació electrònica.

6

Perquè la informació secundària sigui ha d’estar suficientment fonamentada, ha de ser completa i ha de tenir el nivell de detall necessari.

7

La informació està exempta de prejudicis o d’interessos personals.

8

Si l’empresa no disposa d’informació per a un estudi o la informació interna disponible no és suficient, en primer lloc cal recórrer a les fonts .

9

El cost de la informació depèn del i del que es requereix.

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents sobre centres d’informació i documentació.

NúmPreguntaResposta
1

Entitat pública que té com a missió promoure la internacionalització d’empreses espanyoles i que disposa d’àmplia informació de molts països:

2

Òrgan coordinador de l’estadística oficial d’Espanya a través de les administracions publiques que disposa de dades sobre la situació i l’evolució de la població, l’economia i la societat espanyoles:

3

Organisme públic que estudia la societat espanyola i fa enquestes sobre l’opinió de la població sobre temes diversos de l’actualitat socioeconòmica i política (sanitat, educació, immigració…):

4

Organisme d’àmbit europeu que ofereix informació diversa sobre els països que formen part de la Unió Europea:

5

Òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya que té per finalitat proveir informació estadística rellevant i d’alta qualitat, amb l’objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques:

6

Organitzacions que tenen com a funció principal la defensa dels interessos generals de les empreses i dur a terme les actuacions necessàries per al foment del comerç i la indústria:

7

Organització que dóna suport a l’empresariat i promou la competitivitat i la internacionalització de les empreses catalanes:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos