Referències

Bibliografia bàsica

Trespalacios, J.A; Vázquez, R; Bello, L (2005). Investigación de Mercados. Métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en marketing. Madrid: Ediciones Paraninfo, SA.

En aquest llibre trobareu informació sobre el coneixement i la informació en els processos de màrqueting, així com sobre les metodologies i procediments aplicats a la investigació de mercats.

Grande, I; Abascal, E. (2014). Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial. Madrid: ESIC Editorial.

Es tracta d’un manual pensat per a professionals i estudiants que vulguin iniciar-se o aprofundir en la investigació comercial com una eina molt important del màrqueting estratègic. En el desenvolupament de continguts hi ha molts exemples de casos reals.

Bibliografia complementària

Jiménez, M; Gracia, M.R (1998). Investigació comercial. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.

Aquesta publicació forma part de la col·lecció de materials didàctics per als cicles formatius de la família de comerç i màrqueting, que s’imparteixen en la modalitat no presencial.

Referències bibliogràfiques

Pedret, R. (2002). La investigación comercial como soporte del márketing. Barcelona: Ed. Deusto.

Adreces d'interès

www.idescat.cat

Aquesta és l’adreça de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya que té la missió de proveir informació estadística rellevant i d’alta qualitat, i de coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques. També s’hi poden trobar dades molt diverses per a l’aplicació en processos d’investigació comercial: demografia, societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient, territori…

www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14259

Aquesta adreça correspon al Centro de Investitaciones Sociólogicas (CIS), concretament al recull d’indicadors de confiança dels consumidors (gener 2016) i es pot trobar informació molt diversa sobre l’adquisició de diferents productes (cotxe, moto, mobiliari, electrodomèstics…), capacitat d’estalvi mensual, valoració de la situació econòmic de la llar… que poden ser útils per a investigacions comercials.

www.ine.es

Aquesta adreça correspon a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que és l’organisme públic encarregat d’elaborar i publicar estadístiques a l’Estat espanyol. Entre les publicacions més útils per a l’aplicació en investigació comercial hi ha l’enquesta de pressupostos familiars, demografia i població.

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/principales-estadisticas.html

En aquesta pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport hi trobareu els principals resultats i estadístiques de l’àmbit cultural que són responsabilitat d’aquest ministeri, per exemple: hàbits i pràctiques culturals, educació, museus, arxius, publicació de llibres, biblioteques, patrimoni, arts escèniques…

www.bde.es/bde/es/areas/estadis

El Banc d’Espanya recull, elabora i publica un ampli conjunt d’estadístiques econòmiques i financeres relacionades amb les funcions que té encomanades. S’hi poden trobar indicadors econòmics, comptes financers de l’economia espanyola, tipus d’interès i de canvi, sector exterior, sistemes de pagament, deute públic, préstecs bancaris…

www.sepe.es/contenidos/eu/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/paro/index.html

Aquest és el web del Servicio Público de Empleo (SEPE) depenent del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social on es pot trobar infomació i dades relacionades amb l’ocupació i l’atur a l’Estat espanyol.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge