Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

El primer que cal fer un cop s’ha obtingut la informació secundària és…

NúmPregunta
1

Establir mecanismes per seleccionar la informació i analitzar-la per obtenir resultats concloents.

2

Organitzar les dades per determinar quines són útils i quines s’han de descartar.

3

Transformar les dades en gràfics perquè s’entenen millor.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

L’anàlisi quantitativa consisteix a…

NúmPregunta
1

Analitzar les dades mitjançant procediments matemàtics o estadístics a partir dels quals s’obté un resum numèric de les dades.

2

Recollir la informació provinent d’entrevistes o observacions i sintetitzar-la en conceptes, sensacions o experiències.

3

Analitzar individualment cada variable i comparar-la amb la informació obtinguda d’altres fonts.

4

Millorar la subjectivitat en la interpretació de la informació.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Perquè les dades secundàries es puguin utilitzar per a la presa de decisions, cal…

NúmPregunta
1

Tenir en compte les característiques tècniques de l’estudi.

2

Valorar la procedència i l’actualització de les dades.

3

Donar el tractament necessari a les dades per reelaborar-les.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

En una taula de freqüències, l’expressió percentual del valor que pren una variable respecte al total d’observacions s’anomena freqüència…

NúmPregunta
1

Absoluta

2

Relativa

3

Marginal

4

Acumulada

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Quins tipus de gràfics són els més adequats per il·lustrar l’evolució d’una variable?

NúmPregunta
1

Els gràfics de barres o histogrames

2

Els gràfics circulars

3

Els histogrames o els gràfics de línies

4

Els diagrames de sectors

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

La presentació tabular de dades consisteix a mostrar…

NúmPregunta
1

Les dades a través de taules, formades per files i columnes ordenades de forma lògica.

2

La informació qualitativa i les sèries de dades que inclouen pocs valors mitjançant un informe escrit.

3

Les dades a partir de gràfics.

4

Cap de les respostes és correcta.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

El grup d’elements escollit d’entre els elements d’una població per realitzar un estudi efectiu, els resultats del qual seran generalitzats a la resta de la població, s’anomena…

NúmPregunta
1

Variable

2

Univers

3

Estadístic

4

Mostra

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Les aplicacions que permeten interrelacionar fàcilment registres amb informació completa i provinent de diferents fonts s’anomenen…

NúmPregunta
1

Bases de dades relacionals

2

Magatzems de dades (data warehouse)

3

Aplicacions OLAP (processament analític puntual)

4

Dades massives (big data)

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

El conjunt de tècniques i tecnologies que permeten analitzar i explotar de forma automàtica bases de dades grans, per trobar patrons repetitius, tendències o regles que expliquin el comportament de les dades en un determinat context, s’anomena…

NúmPregunta
1

Magatzem de dades (data warehouse)

2

Dades massives (big data)

3

Mineria de dades (data mining)

4

Processament analític en línia (OLAP)

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

La tècnica que permet optimitzar les consultes en bases de dades molt grans s’anomena…

NúmPregunta
1

Processament analític en línia (OLAP)

2

Mineria de dades (data mining)

3

Dades massives (big data)

4

Sistema gestor de base de dades relacional (SGBDR)

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una anàlisi secundària és l’anàlisi posterior d’un conjunt de dades que aporta interpretacions i conclusions addicionals o diferents de les de l’estudi inicial.

2

L’organització de la informació secundària requereix la interpretació, el tractament i l’anàlisi de la informació, amb l’objectiu d’entendre-la en el context en el qual s’ha produït.

3

L’anàlisi de la informació qualitativa es pot fer pels mateixos procediments que els que s’utilitzen per a la informació quantitativa.

4

Les variables discretes poden prendre valors positius i negatius.

5

Els diagrames de barres s’utilitzen quan la variable és discreta o qualitativa, i també quan es vol representar una evolució.

6

Les petites i mitjanes empreses normalment gestionen les dades mitjançant aplicacions informàtiques de full de càlcul i sistemes gestors de bases de dades.

7

Un exemple d’anàlisi qualitativa és l’estudi de la percepció de la imatge de marca i del producte.

8

Una mostra és una característica atribuïble a la població que és objecte d’estudi i que pot prendre diferents valors.

9

Les dades massives (big data) són el conjunt d’eines informàtiques que permeten el maneig, la gestió i l’anàlisi de grans volums de dades, que no es podrien gestionar mitjançant altres sistemes convencionals, ja que superen els límits i les capacitats de les aplicacions informàtiques més usuals.

10

Els sistemes OLAP disposen les dades en vectors i permeten fer una anàlisi més ràpida que la que es podria fer amb una base de dades relacional, però no és recomanable quan es tracta de grans volums de dades.

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els intervals que s’utilitzen per agrupar els valors que presenta una variable s’anomenen .

2

La és el punt mitjà de cada classe i s’obté sumant els límits superiors i inferiors de cada una i dividint-los entre dos.

3

La taula de freqüències que presenta el nombre d’observacions que pren cada variable s’anomena .

4

La és l’expressió en percentatge del valor que pren una variable respecte del total d’observacions.

5

La és la suma de cada freqüència relativa amb la freqüència relativa acumulada de la dada que la precedeix de manera immediata.

6

La és una forma de representar les distribucions de freqüències en una taula de doble entrada, de manera que es puguin examinar les relacions de causa i efecte entre dues variables.

7

Els són indicadors de la variació d’una variable respecte a un moment de temps considerat com a període base.

8

Les poden prendre qualsevol valor positiu.

9

Les només poden prendre valors enters positius.

10

Un és un diagrama de barres per a distribucions quantitatives contínues.

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Interpretacions i conclusions addicionals d’un estudi diferents de les de l’estudi inicial:

2

Estudi sobre l’evolució de la taxa d’atur en una determinada zona:

3

Estudi sobre les motivacions, el procés de compra i els hàbits dels consumidors:

4

Conjunt d’elements sobre el qual es vol estudiar una determinada característica o comportament:

5

Característica atribuïble a la població que és objecte d’estudi i que pot prendre diferents valors:

6

Nombre de vegades que es repeteix un determinat valor o dada:

7

Taula que permet examinar les relacions de causa i efecte entre dues variables:

8

Indicador de la variació d’una variable respecte a un moment de temps considerat com a període base:

9

Variable que expressa característiques dels individus o objectes d’estudi:

10

Base de dades corporativa que integra i depura la informació d’una o més fonts diferents per processar-la i analitzar-la des d’infinitat de perspectives i amb una gran velocitat:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats