Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

La investigació qualitativa és…

NúmPregunta
1

aquella que té com a objectiu estudiar la naturalesa i les motivacions del comportament humà.

2

el resultat d’una investigació dissenyada específicament per obtenir informació primària.

3

aquella mitjançant la qual s’obté informació que no ha estat publicada.

4

la investigació a través de la qual s’obté informació que ha estat publicada per a altres finalitats.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

La tècnica d’investigació a través de la qual s’obté informació a partir de la participació i la interacció d’un grup de persones que discuteixen sobre un tema s’anomena…

NúmPregunta
1

tècnica projectiva.

2

pluja d’idees.

3

reunió de grup.

4

entrevista en profunditat.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Les tècniques que consisteixen en la presentació de situacions o estímuls ambigus a un individu perquè descobrir les seves motivacions, creences, actituds o sentiments s’anomenen…

NúmPregunta
1

entrevistes en profunditat.

2

tècniques projectives.

3

tècniques de conclusió.

4

role play.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Les enquestes dissenyades específicament per a obtenir informació primària molt concreta i de manera puntual s’anomenen…

NúmPregunta
1

òmnibus.

2

ad hoc.

3

CAWI.

4

panels.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

La tècnica de recollida CATI…

NúmPregunta
1

permet accedir a col·lectius dispersos d’una zona geogràfica àmplia.

2

és un sistema més econòmic que l’entrevista personal.

3

té un índex de resposta superior que l’enquesta postal.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Els panels de consumidors proporcionen informació…

NúmPregunta
1

sobre les compres de productes determinats i els hàbits de consum.

2

de diferents variables de tipus geogràfic i demogràfic dels consumidors.

3

sobre els canals de distribució als fabricants de productes.

4

de l’efectivitat de les promocions.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

La tècnica de recollida d’informació a partir dels envasos i les etiquetes dels productes que ha utilitzat una família i que han estat dipositats en uns recipients especials s’anomena…

NúmPregunta
1

pantry check.

2

enquesta a domicili.

3

dustbin check.

4

home audit.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

La mostra permanent de punts de venda per proporcionar informació als fabricants, tant amb relació a la venda dels seus productes als establiments com amb relació al perfil dels distribuïdors, s’anomena…

NúmPregunta
1

panel de detallistes.

2

panel de consum.

3

home audit.

4

panel d’audiències.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

Les limitacions principals de les tècniques d’observació són…

NúmPregunta
1

el cost elevat i les limitacions ètiques.

2

que només permeten enregistrar actuacions objectives sense aprofundir en les causes o motivacions.

3

els biaixos que es poden produir quan són persones les que enregistren els fenòmens.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

L’anàlisi de la informació qualitativa i de la informació quantitativa…

NúmPregunta
1

són excloents.

2

són complementàries.

3

no es pot fer conjuntament.

4

només es pot fer conjuntament si s’utilitzen tècniques de recollida de dades secundàries.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Algun dels avantatges principals de les reunions de grup són la sinergia, l’espontaneïtat i l’efecte bola de neu.

2

Algun dels inconvenients principals de les reunions de grup són el risc de subjectivitat i les dificultats per obtenir una mostra representativa.

3

La tècnica de grup Phillips 66 s’utilitza principalment per generar idees o solucions que requereixen molta creativitat.

4

Un dels avantatges principals de les tècniques d’observació és la possibilitat de detectar canvis en les pautes de comportament de les persones justament en el moment en què es produeixen.

5

L’enquesta és una tècnica de recollida d’informació primària i quantitativa amb finalitats descriptives.

6

Mitjançant les enquestes òmnibus es recull informació periòdica a partir de preguntes puntuals que formulen cadascuna de les empreses que participen en l’estudi, en un mateix qüestionari i sobre temes diversos.

7

La tècnica de recollida d’informació CATI permet dissenyar qüestionaris per ser contestats utilitzant un navegador web.

8

Les entrevistes personals a domicili o a l’exterior només es poden fer amb tècniques de recollida CATI.

9

El ràting informa del nombre de persones que miren un anunci publicitari o un programa de televisió, en canvi, el share indica la preferència dels espectadors respecte a diferents programes que s’emeten simultàniament.

10

La pseudocompra o mistery shopping consisteix a simular que s’és el client d’un establiment comercial per avaluar diferents aspectes del comportament del personal de vendes.

11

El test de mercat consisteix a simular el llançament d’un producte en una àrea geogràfica no urbana abans de difondre’l a tot el mercat.

12

L’experimentació és un mètode d’investigació consistent a simular una sèrie de fenòmens per conèixer si hi ha relacions de causa i conseqüència entre els elements estudiats.

Exercici 12

Completeu les afirmacions següents:

NúmPregunta
1

La informació descriu fenòmens en termes numèrics, en canvi, la informació mostra les causes, característiques o propietats dels fenòmens estudiats.

2

El tipus de tècnica que s’ha d’utilitzar per a la recollida d’informació primària depèn dels de la investigació i de la del problema que es vol resoldre.

3

Les tècniques més utilitzades per a la recollida d’informació primària són: les reunions de grup, l’entrevista en profunditat i les .

4

Els comentaris que fa un participant en una reunió de grup i que poden generar un efecte en cadena entre els altres membres del grup es coneix com a .

5

La tècnica permet recollir informació i quantitativa, per això és una tècnica .

6

Gràcies a la , en les reunions amb diverses persones es pot obtenir més informació que la que s’obtindria amb entrevistes individuals.

7

La comparació entre un objecte i el seu oposat que es fa servir en algunes entrevistes en profunditat per a obtenir informació és una .

8

Les permeten obtenir informació sobre les motivacions, creences, actituds o sentiments de les persones entrevistades.

9

Una de les tècniques projectives més utilitzades consisteix a .

10

Un és un dispositiu electrònic que enregistra el consum individual de televisió d’una llar.

11

El informa sobre el nombre de persones que miren un anunci publicitari o un programa de televisió en un moment determinat.

12

Un dels principals avantatges de les tècniques d’observació és la .

13

Les permeten esbrinar les relacions de causa i efecte entre els elements que s’analitzen.

14

L’anàlisi de la informació obtinguda a través d’una investigació requereix més que no pas l’anàlisi d’informació quantitativa.

Exercici 13

Relacioneu les descripcions següents amb el nom de la tècnica:

NúmPreguntaResposta
1

Utilització d’aparells electromecànics (càmeres, audímetres, etc.) per observar la conducta de persones:

2

Exposició d’una situació a un grup d’individus organitzats en subgrups de 6 persones per debatre cada qüestió un màxim de 6 minuts i elaborar un informe:

3

Mesura del consum d’una família mitjançant el registre de residus en els contenidors d’escombraries:

4

Control de la despensa de les llars que formen part de la mostra, enregistrant la quantitat, la presentació i les marques dels productes:

5

Reunió de 7 a 10 persones amb un moderador que centra el tema i fomenta la participació i interacció entre els participants per generar el màxim d’informació possible:

6

Qüestionari dissenyat per ser contestat mitjançant l’assistència personal d’un entrevistador:

7

Escenificació d’una situació perquè els participants assumeixin determinats papers per esbrinar motivacions i processos mentals de les persones que experimentessin situacions similars a la vida real:

8

Reunió per generar idees i solucions que requereixen molta creativitat i en la que els participants expressen les seves idees davant d’un moderador:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general