Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Obté i organitza la informació secundària disponible, d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d’investigació, valorant la suficiència de les dades respecte als objectius de la investigació.

 • Identifica les fonts d’informació de dades secundàries més rellevants i fiables aplicables a la investigació comercial.
 • Extreu les dades de les fonts d’informació secundària interna o externa, en línia i fora de línia, d’acord amb els criteris, terminis i pressupost establerts en el pla d’investigació comercial.
 • Estableix procediments de control per assegurar la fiabilitat i representativitat de les dades obtingudes de les fonts secundàries i rebutjar aquelles que no compleixin els estàndards de qualitat, actualitat i seguretat definits.
 • Classifica i organitza la informació obtinguda de les fonts secundàries, presentant-la de forma ordenada per a la seva utilització en la investigació, en el disseny del treball de camp o en la posterior fase d’anàlisi de dades.
 • Analitza la informació disponible, tant quantitativament, per determinar si és suficient per desenvolupar la investigació, com qualitativament, aplicant criteris d’utilitat, fiabilitat i representativitat, per avaluar la seva adequació a la finalitat d’estudi.
 • Detecta les dades o variables no cobertes amb la informació secundària, i les necessitats de completar la informació obtinguda amb la informació primària.
 • Processa, ordena i arxiva la informació, utilitzant els procediments establerts, per a la seva posterior recuperació i consulta, de manera que es garanteixi la seva integritat i actualització permanent.
 • Presenta els resultats i les conclusions obtingudes de les fonts de dades secundàries.

2. Obté informació primària en fase exploratòria, d’acord amb les especificacions i criteris establerts en el pla d’investigació, aplicant diferents tècniques i procediments de tipus qualitatiu i/o quantitatiu per a l’obtenció de dades.

 • Identifica les tècniques i procediments per a l’obtenció d’informació primària, tant quantitativa com qualitativa, en estudis comercials i d’opinió, d’acord amb els objectius establerts en el pla d’investigació comercial.
 • Defineix els paràmetres essencials per jutjar la fiabilitat i la relació cost-benefici dels mètodes de recollida d’informació de fonts primàries.
 • Determina els instruments necessaris per obtenir informació qualitativa, mitjançant entrevistes en profunditat, dinàmica de grups, tècniques projectives, tècniques de creativitat i/o mitjançant l’observació, definint la seva estructura i contingut.
 • Selecciona la tècnica i el procediment de recollida de dades més adequats a partir d’uns objectius d’investigació, temps i pressupost determinats.
 • Selecciona els tipus de preguntes que es poden utilitzar en el disseny d’un qüestionari, tenint en compte els objectius que es pretenen.
 • Dissenya i estructura correctament el qüestionari per a la recollida d’informació primària exploratòria (entrevistes, reunions de grup, observacions, entre d’altres), amb ordre, mètode, correcció i coherència.
 • Planifica el procés d’obtenció de dades primàries en fase exploratòria, segons la tècnica d’investigació a aplicar.
 • Recull la informació obtinguda en les fonts primàries de tipus exploratori (entrevista, reunions de grup, observació, entre d’altres), amb el format adequat per al seu tractament, la interpreta i analitza correctament, i n’obté conclusions.
 • Descriu els panells com instruments de recollida d’informació primària quantitativa, i analitza diferents tipus de panells de consumidors, panells de detallistes i panells d’audiències.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències