Introducció

Una de les activitats més importants en la fase exploratòria de la investigació comercial és la recerca de fonts d’informació a partir de les quals es pot començar a treballar.

En aquesta unitat es descriuen i s’analitzen els processos que es poden dur a terme per a l’obtenció i organització de la informació secundària i primària. Aquests processos s’han de fer d’acord amb les especificacions i els criteris establerts prèviament, en la fase de disseny i planificació de la investigació.

Avui dia, tenim accés a un gran nombre de fonts d’informació secundària, és a dir, informació que ja ha estat elaborada per a altres estudis i que es pot utilitzar amb altres finalitats. Però, a vegades, la informació secundària disponible no és suficient o bé no s’ajusta a les necessitats d’un estudi concret i cal recórrer a l’obtenció de la informació de primera mà, és a dir, fent enquestes, entrevistes, reunions… que permeten recollir les dades concretes necessàries per a un determinat estudi.

En el primer apartat de la unitat “Obtenció de la informació secundària disponible” es presenten els mètodes i les tècniques per a l’obtenció d’informació de les fonts secundàries a les quals poden accedir les empreses, tant internes com externes. S’analitza com es pot treballar la informació que es genera com a resultat de la mateixa activitat de l’empresa (informació interna) i també on i com es pot obtenir informació fora de l’empresa (informació externa).

En el segon apartat de la unitat “Organització i anàlisi de la informació secundària” s’exposa la forma en què s’ha d’organitzar i explotar tota la informació secundària obtinguda per a una investigació comercial, amb l’objectiu que es pugui utilitzar adequadament i que estigui disponible per a les persones que la necessiten. D’altra banda, s’estudien algunes tècniques per a l’anàlisi de dades. També es descriuen els sistemes mitjançant els quals es poden gestionar grans quantitats de dades generades per la mateixa empresa, amb l’objectiu de definir patrons de comportament o les tendències que poden ajudar en la presa les decisions.

Per últim, en el tercer apartat “Obtenció d’informació primària en fase exploratòria” es descriuen diversos procediments per a obtenir informació primària, és a dir, informació que s’obté directament dels individus objecte d’estudi i que es recull mitjançant diverses tècniques. Es presenten diferents procediments, tant per a la recollida d’informació qualitativa, que permet comprendre la naturalesa i la conducta humana o les seves motivacions amb relació al consum de productes i serveis, com per a la recollida d’informació quantitativa, que permet descriu els fenòmens numèricament i extreure conclusions mitjançant l’aplicació de tècniques estadístiques.

Per assolir els resultats d’aprenentatge corresponents a aquesta unitat cal que treballeu a fons els continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que es proposen.

Anar a la pàgina següent:
Resum