Activitats

Equips de protecció individual

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els equips de protecció personal que són necessaris per als treballs verticals. Recordeu que els treballs verticals son un tipus de treball en altura.

Feu un estudi dels equips de protecció individual que es poden utilitzar per als treballs verticals. Podeu fer una recerca per internet i incorporar també equips que tot i no ser considerats EPI es consideren necessaris per als treballs verticals. Per a cada equip detectat indiqueu quin risc o riscos cobreix i la part del cos que protegeix.

Arnès El dispositiu de prensió del cos adequat per a treballs verticals és l’arnès anticaigudes (que compleixi amb la norma EN 361) que incorpori, a més, un arnès de seient (EN 813) i, opcionalment (encara que altament recomanable) un cinturó de retenció / subjecció (EN 358). És el que alguns anomenen “arnès integral”.

 • Arnès anticaigudes (EN 361): dispositiu de prensió la funció és retenir el cos que cau i garantir la posició correcta de la persona un cop produïda la parada de la caiguda.
 • Arnès de seient (EN 813): equip previst per ser utilitzat en els sistemes de retenció, subjecció i accés mitjançant corda, en els quals es requereix un punt d’enganxament baix.
 • Cinturó de subjecció i retenció (A 358): equip previst per mantenir l’usuari en posició en el seu punt de treball (subjecció) o impedir que arribi a un punt des d’on es pugui produir una caiguda (retenció). És essencial tenir en compte que un equip d’aquestes característiques no està previst per a la detenció de caigudes i que pot ser necessari complementar-lo amb mitjans col·lectius o individuals de protecció contra caigudes d’altura.
 • Arnès o llaç de salvament (EN 1497/1498): equip previst per sostenir la persona socorreguda durant l’operació de salvament.

Aquest conjunt són una sèrie d’equips i cadascun té una funció:

 • L’anella ventral de l’arnès de seient serveix per connectar els sistemes de posicionament (principalment el descensor, però també elements d’amarratge de subjecció i retenció regulables o no, EN 358 i EN 354 respectivament).
 • L’anella esternal o dorsal de l’arnès anticaigudes serveix per connectar el dispositiu anticaigudes. En treballs verticals s’utilitza principalment el anticaigudes lliscant però també podríem connectar a aquesta anella un equip d’amarratge amb absorbidor o un bloc retràctil. Molt important: l’arnès integral ha d’incorporar un cinturó de subjecció/retenció.
 • El descensor és un dels dispositius més crítics en treballs verticals. Permet a l’usuari controlar la velocitat de descens al llarg de la línia de treball i aturar-se, sense mans, en qualsevol punt aquesta línia.

Aquests requisits estan recollits en el RD 2177/2004: “La corda de treball estarà equipada amb un mecanisme segur d’ascens i descens i disposarà d’un sistema de bloqueig automàtic per tal d’impedir la caiguda en cas que l’usuari perdi el control del seu moviment”.

Existeix certa ambigüitat: encara que s’entén la idea de fons, hi ha molts dispositius esportius amb “mecanisme segur d’ascens i descens” amb “bloqueig automàtic”. Els descensors per a treballs verticals han de complir la norma EN 12841 C sobre dispositius de regulació de corda per a treballs verticals.

Contràriament al que es pensa, tant la funció antipànic (que permet aturar un descens quan s’aplica un excés de força en l’accionament de la palanca de descens) com la d’antierror (que indica una incorrecta col·locació de el dispositiu a la corda) no són obligatòries perquè un dispositiu compleixi amb la UNE-EN 12841 C.

Algunes marques van més enllà de la norma i desenvolupen productes de qualitat més enllà de les exigències reglamentàries:

 • Bloquejador de mà (EN 12841 B). També és conegut com a puny o Jumar (del nom dels seus inventors, Jurgen i Walter Marti), s’emmarca dins de l’esmentada norma EN 12841, de tipus B en aquest cas. Juntament amb el bloquejador de pit, permet a l’usuari ascendir per la línia de treball, lliscant en un sentit (ascens) i bloquejant en l’altre. Substitueix els bloquejadors regulats per la UNE-EN 567. Una de les diferències més notables d’un bloquejador de mà per a treballs verticals respecte d’altres sota la norma EN 567 (àmbit esportiu) és la prova dinàmica: contra aquests últims, els bloquejadors d’ús professional són sotmesos a una prova en la qual han de suportar una caiguda de factor 1 amb una massa de 100 kg. La norma aclareix, però, que “el tall de la funda és acceptable sempre que el dispositiu no deixi anar la massa”.
 • Bloquejador de pit (A 12841 B). El seu funcionament és molt similar al del bloquejador de mà: llisca cap amunt i bloqueja cap avall i, tot i la prova dinàmica imposada per la norma tècnica, no està dissenyat per aturar una caiguda.
 • Anticaigudes lliscant (A 12841 A). La seva funció és altra aturar una caiguda. El seu ús és obligatori d’acord amb els requisits de l’El RD 2177/2004: La corda de seguretat estarà equipada amb un dispositiu mòbil contra caigudes que segueixi els desplaçaments de treballador.
 • Equip d’amarratge (A 354). La part o element de sistema de protecció contra caigudes destinat a connectar l’arnès amb un punt d’ancoratge o dispositiu. Pot ser un cap de corda o de cinta de diferents mides amb els seus extrems manufacturats. La norma per a aquest component és l’EN 354.

Equip d'amarratge

En la seva última versió, de l’any 2011, el terme “element” va ser substituït pel de “equip”, de manera que encara que soni estrany el més adequat és parlar de equip d’amarratge per referir-nos a el cap d’ancoratge de tota la vida. Aquesta norma presenta dos requisits:

 • La seva resistència estàtica (si són tèxtils) ha de ser ≥ a 22 kN.
 • Els seus terminals han de ser manufacturats: normalment s’aconsegueix mitjançant cosit, encara que existeixen altres solucions.

No obstant això, aquesta norma no diu res de la capacitat d’absorció d’aquests components. La seva funció no és la de detenir una caiguda (per això caldria afegir un absorbidor d’energia), sinó de prevenir-la, bé mitjançant un sistema de retenció, bé mitjançant un sistema de posicionament. Aquests usos i limitacions, en un entorn que anomenarem “de treballs en alçada” (és a dir, que no requereix suspensió) responen perfectament als imperatius de seguretat de l’usuari.

No obstant això, la cosa canvia per al tècnic d’accés mitjançant cordes: alguns d’aquests equips d’amarratge no responen a les necessitats que sorgeixen en determinades maniobres (progressió horitzontal en artificial sobre caps, progressió en passamans en semisuspensión, etc.), podent fins i tot generar situacions de risc en cas de caiguda. I això és degut senzillament al fet que els caps d’ancoratge sota aquesta norma no han estat dissenyats específicament per a treballs verticals.

La millor opció per al tècnic vertical que vulgui complir amb la norma EN 354 és utilitzar caps fabricats amb corda dinàmica i terminals manufacturats: alguns fabricants ofereixen productes interessants que permeten fins i tot connexió a l’arnès mitjançant un nus (el que augmenta la seva capacitat d’absorció) i caigudes al voltant de l’factor 0,5-1.

 • Casc (A 397, A 12492). Els cascs per a treballs verticals han de protegir l’usuari davant de caiguda d’objectes i enfront de cops contra objectes immòbils. Encara que se sol recomanar utilitzar cascos amb norma EN 397 és recomanable optar per models que ofereixin un major grau de protecció. Aquests poden complir amb altres normes (com l’EN 12492 sobre cascs per muntanyisme) o fins i tot amb cap norma. Que no compleixi cap norma (les normes tècniques solen ser voluntàries) no vol dir que no compleixi la legislació que li és d’aplicació. En aquest cas, la directiva europea sobre EPI 686/89 / CE, que sí que és d’obligat compliment. No hi ha cascs específics per a treballs verticals, de manera que, com passa amb l’elecció de qualsevol EPI, cal fer una avaluació de riscos específics i triar el casc més adequat per a cada situació.
 • Ancoratges temporals (A 795 B). Són fabricats generalment en poliamida i polietilè (també n’hi ha metàl·liques), les cintes o eslingues constitueixen dispositius d’ancoratge transportables segons la norma EN 795 B. Tenen per funció connectar una línia d’ancoratge a la pròpia estructura sobre la qual vulguem treballar. Podem trobar cintes que formen un anell cosit o bé en línia amb terminals manufacturats. En la majoria dels casos, mai s’ha abraçar l’estructura amb la pròpia corda, sinó que serà necessari instal·lar un dispositiu d’ancoratge, sigui aquest estructural, fix, permanent, horitzontal, de gravetat o, en aquest cas, temporal/transportable .
 • Connectors (A 362) o mosquetons de seguretat. Es defineixen com a dispositius dotats de mecanisme d’obertura usats per connectar components, els quals permeten a l’usuari acoblar un sistema per enganxar directament o indirectament a un ancoratge. També són coneguts com mosquetons. Poden ser d’acer o d’un aliatge d’alumini. La norma EN 362 exigeix que aquests tinguin una resistència mínima de 20 KN en el seu eix longitudinal i que disposin d’un mecanisme de seguretat que impedeixi l’obertura involuntària de el gallet. Hi ha infinitat de models en el mercat tot i que els més estesos en els treballs en altura són els connectors d’obertura normal (simètrics i asimètrics) i els de gran obertura.
 • Corda (A 1891 A). Les cordes semiestàtica o cordes de baix coeficient d’allargament són les utilitzades en els sistemes d’accés mitjançant cordes i estan regulades per la norma EN 1891. Hi ha dos tipus de corda regulades per aquesta norma: de tipus A i de tipus B. Les cordes de tipus B han d’oferir una resistència de 18 KN, tenen una durada més limitada i exigeixen una major atenció en el seu ús. Les cordes de tipus A han d’oferir una resistència de 22 KN i complir uns requisits més exigents. Les cordes estan fabricades en poliamida i es divideixen en dues parts: l’ànima o nucli, que aporta 2/3 de la resistència total i la funda o camisa (+ - 1/3 de l’pes i de la resistència de la mateixa), la funció no és altra que la de protegir l’ànima dels agents externs (pols, raigs UV, agents químics, etc.).

Cordes de tipus A

Les principals característiques de les cordes de tipus A són:

 • Resistència al trencament mínima: 2200 daN
 • Resistència mínima amb nus de vuit: 1500 daN
 • Força de xoc màxima: 600 daN en un assaig amb factor de caiguda 0,3 i una caiguda de 60 cm, amb una massa de 100 kg
 • Resistència dinàmica: No es trenca amb una caiguda de factor 1 i 2 m de caiguda amb una massa de 100 kg.
 • Allargament màxim: 5%. El càlcul es realitza penjant primer 50 kg i després 150 kg.

Els EPI esmentats més amunt constitueixen l’equip mínim per poder treballar utilitzant tècniques d’accés mitjançant cordes. No obstant això, hi ha molts altres equips que poden ser utilitzats en funció dels treballs realitzats:

 • Equip d’amarratge amb absorbidor (A 355). Per a situacions de treball en alçada sense suspensió on sigui necessari protegir l’usuari davant d’una caiguda. L’absorbidor garanteix que la força de xoc en factor 2 per a una massa de 100 kg de ser inferior a 6 kN.
 • Politges (A 12278). Tenen nombrosos usos com ara instal·lació d’polipasts per a rescat, hissat de càrregues, desviaments, etc.
 • Cordes dinàmiques (A 892). Es tracta de cordes d’alt coeficient d’allargament dissenyades específicament per aturar caigudes. La seva utilització en l’àmbit professional s’ha de limitar a situacions molt concretes en què sigui necessari aplicar tècniques de progressió especials (no recollides en la norma EN 363).

Els equips de treball no EPI (i que, per tant, no poden portar marcatge CE) imprescindibles per al dia a dia dels treballs verticals són:

 • Bloquejador de peu. És molt útil per ascendir per corda, facilita enormement la maniobra.
 • Protectors. Sens dubte són l’element considerat no EPI més important. Aquí, al no existir normativa a l’respecte, hi ha de tot: des de productes manufacturats (fundes de PVC, plaques metàl·liques, dispositius metàl·lics articulats) a artefactes casolans: tubs de PVC corrugats, taulons, catifes, pneumàtics…
 • Cadira de treball. Un altre element imprescindible, especialment durant suspensions prolongades. Apareix esmentat en el RD 2177/2004: “Tenint en compte l’avaluació de risc i, especialment, en funció de la durada de la feina i de les exigències de caràcter ergonòmic, s’ha de facilitar un seient proveït dels accessoris apropiats”.
 • Estrep. Tant si són manufacturats o confeccionats pel propi usuari amb cintes o cordinos, l’estrep o pedal és imprescindible a l’hora d’ascendir per una corda. També és el mètode més estès per desbloquejar una víctima en suspensió quan aquesta penja dels seus bloquejadors/equips d’amarratge.

Font Gran Vertical

Anar a la pàgina anterior:
Treballs en altura
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació