Activitats

Equips de protecció individual

L’objectiu és conèixer els diferents riscos a què se sotmeten els ulls i la manera d’evitar els danys d’aquesta part del cos.

Indiqueu quins són els filtres oculars que es fan servir en soldadura i digueu quin és el seu objectiu fonamental.

Les ulleres tenen l’objectiu de protegir els ulls del treballador. Perquè resultin eficaces han de combinar, juntament amb uns oculars de resistència adequada, un disseny o muntura o bé uns elements addicionals adaptables per tal de protegir l’ull en qualsevol direcció. S’utilitzen oculars filtrants en totes aquelles operacions en què hi hagi risc d’exposició a radiacions òptiques com ultraviolada, infraroja o làser. Per tal d’escollir els filtres adients cal basar-se en la norma UNE EN 169 (vegeu el document adjunt partir de la pàgina 8).

Grau de protecció: protecció d’un ocular filtrant

Classe de protecció d’un ocular filtrant: les característiques de transmitància d’un filtre estan representades per l’anomenada classe de protecció filtrant. Aquesta és una identificació que obligatòriament ha d’anar marcada en cada filtre i consisteix en la combinació de dos elements, el primer anomenat “codi” que identifica el tipus de radiacions enfront de les que protegeix i el segon un nombre corresponent a el “grau de protecció” (N) del filtre o nivell de protecció ofert a cada tipus de radiacions, separats per un guió.

La classe de protecció dels filtres de soldadura no inclou el número de codi, tan sols el que indica el seu grau de protecció.

En un mateix ocular filtrant, depenent de les seves característiques, pot aparèixer més d’un grau de protecció.

Grau de protecció filtrant: depenent de si la font radiant emet en una banda ampla (soldadura, ultraviolada, infraroja, solar) o en una banda molt estreta (làser) l’expressió emprada per determinar el valor de N és diferent. En el primer cas és una funció matemàtica que depèn tan sols d’una variable: la transmissió mitjana a la banda visible (380 nm a 780 nm) de l’espectre radiant mesura en el filtre en qüestió.

Anar a la pàgina anterior:
Treballs de soldadura
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació