Objectius

 1. En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:
  • Relacionar les condicions i característiques dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines, els equips i els processos de treball amb els perills i els sistemes i elements de prevenció i protecció.
  • Interpretar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, a partir de manuals d’operacions i d’informació tècnica.
  • Relacionar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, amb les normes generals exigibles sobre prevenció de riscos.
  • Interpretar les característiques i els riscos específics de les activitats de perillositat alta, en relació amb els treballs d’altura, productes químics, recintes confinats, líquids inflamables, sòlids combustibles en pols, de soldadura i d’altres, a partir de la informació tècnica.
  • Elaborar procediments segurs per a treballs de perillositat alta, segons la normativa vigent i els sistemes de protecció adequats, a partir de manuals de procediment generals.
  • Identificar incompliments de normes i anomalies de funcionament en locals, màquines, instal·lacions i procediments de treball a partir de les normes generals i internes i de procediments normalitzats establerts.
  • Determinar millores de les condicions i característiques de seguretat dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines i els equips i procediments de treball, segons les anomalies i els incompliments detectats en l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents, en els controls de riscos i en les inspeccions de seguretat.
  • Verificar el compliment de la normativa general i les normatives internes en relació amb les condicions de seguretat i salut, i dels procediments que cal seguir en els processos de treball, a partir de la normativa específica en cada cas.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències