Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Un pou és un espai confinat?

NúmPregunta
1

No, ja que no té les característiques per ser-ho.

2

Només si hi ha risc d’asfíxia.

3

No, ja que mai no acumularan contaminants tòxics o inflamables, o tindran una atmosfera deficient en oxigen en ser oberts.

4

Sí, del tipus obert per la seva part superior i d’una profunditat tal que dificulta la seva ventilació natural.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

De l’elaboració de les instruccions de treball per a un recinte confinat, podem afirmar el següent:

NúmPregunta
1

Sempre serà millor elaborar el màxim d’instruccions, és millor un excés de sistematització i protocols en aquest tipus de treballs.

2

No recullen aspectes de seguretat només de protecció col·lectiva del treball.

3

S’han d’elaborar les instruccions estrictament necessàries.

4

Cap de les anteriors no és correcta.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

De l’autorització de treball en recintes confinats podem assegurar que…

NúmPreguntaVF
1

la seva durada és il·limitada.

2

és la base de tot pla d’entrada en un recinte confinat.

3

es pot ordenar l’inici del treball sense tenir l’autorització de treball correctament estesa.

4

el model de l’autorització de treball (document) és únic per a totes les empreses i el fixa l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

5

portarà la firma del responsable d’execució del treball.

6

ens serveix per adoptar una sèrie de mesures fonamentals perquè es pugui intervenir al recinte.

Exercici 4

Com s’anomena l’instrument utilitzat per al mesurament de substàncies inflamables en aire?

Explosímetre

Exercici 5

Quina és la concentració mínima d’oxigen en l’aire per entrar, al recinte confinat, sense equips amb subministrament d’aire?

20,5%

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos