Introducció

Aquest crèdit sobre seguretat recull en aquesta unitat riscos que, en molts casos, provoquen accidents molt greus, molts d’ells mortals. De tant en tant a les notícies es relaten aquests tipus d’accidents que es podrien haver evitat: treballadors que cauen des d’una bastida, que entren en un espai confinat i perden la vida o que pateixen una explosió d’un líquid inflamable o d’una pols combustible en suspensió. Els treballs en soldadura no acostumen a ser tan mediàtics, però també tenen efectes que poden ser irreversibles en la salut dels treballadors.

En el nucli d’activitat “Treballs en altura” es tracten aquests tipus de treballs, la seva perillositat i les tècniques que permeten protegir-se. S’avaluen els factors de risc, les mesures de protecció, les tècniques operatives i la selecció d’equips de protecció individuals.

En el nucli d’activitat “Treballs en recintes confinats” en primer lloc es defineix què s’entén per recinte confinat i es presenten els tipus de recintes i els riscos associats. Seguidament s’estableixen les mesures preventives en atmosferes perilloses per al control, l’avaluació, la vigilància, la formació i l’ensinistrament del personal que ha de treballar en aquests recintes.

El nucli d’activitat “Manipulació de líquids inflamables i sòlids combustibles en pols” tracta sobre els riscos generats per aquestes substàncies capaces de formar atmosferes explosives. Es tracten els riscos existents en el transvasament de líquids inflamables i en la manipulació de sòlids combustibles, entenent com a principal risc el fet que existeixi electricitat estàtica. Es defineix tot el que fa referència a aquest risc, així com les diferents mesures de prevenció associades, i tot el que fa referència a la càrrega i descàrrega de camions cisterna.

En el nucli d’activitat “Treballs de soldadura” establirem en primer lloc les tècniques de soldadura, seguidament explicarem tot el que fa referència als riscos higiènics i els mètodes que hi ha per controlar-los. A continuació parlarem sobre els riscos associats a les condicions de seguretat i, finalment, explicarem tot el que fa referència als equips de protecció individual i les zones que s’han de protegir: les diferents parts del cos.

Donada la situació actual de pandemia originada per la covid-19 en els apartats afectats hi trobareu la informació relacionadamb la covid-19

Anar a la pàgina següent:
Resum