Activitats

Confecció d'un model d'autorització

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la documentació relacionada amb els treballs en recintes confinats.

Confeccioneu un model d’autorització de treball per a treballs en recintes confinats. Tingueu en compte que ha de contenir els apartats corresponents i que heu de procurar fer-lo al vostre aire, no l’heu de copiar del model proposat.

Vegeu un exemple de model d’autorització:

Equips de protecció individual

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els equips de protecció personal que són necessaris per als treballs en recintes confinats.

Feu un estudi dels equips de protecció individual que es poden utilitzar per als treballs en recintes confinats. De cada equip detectat indiqueu de quin risc o riscos ens cobreix i la part del cos que ens protegeix.

Depèn dels treballs que s’han de realitzar, els equips són els següents:

 • Casc de seguretat: protegeix contra caigudes d’objectes sobre el cap o contra cops amb elements fixos o mòbils.
 • Ulleres i pantalles facials: protegeixen contra projeccions de partícules amb velocitat o contra esquitxades líquides.
 • Guants de seguretat: protegeixen contra riscos mecànics com ara talls, cops, contacte amb productes químics, risc biològic, el fred i la calor.
 • Calçat de seguretat: impermeable, amb sola antilliscant, contra perforació, de protecció contra la calor, el fred, el contacte amb productes químics.
 • Roba de seguretat: d’alta visibilitat, de protecció contra riscos biològics, contra el contacte amb productes químics, contra l’abrasió, com a aïllant del fred o de la calor, amb característiques impermeables.
 • Equips de protecció respiratòria. N’hi ha de diversos tipus:
  • Mascaretes autofiltrants contra partícules o contra gasos o vapors tòxics. Només es poden utilitzar si la concentració d’oxigen és superior a 20,5%.
  • Equips semiautònoms amb aportació d’aire fresc. Equips autònoms d’oxigen químic, amb ampolla d’aire comprimit…
 • Dispositius anticaigudes: arnés i bagues de seguretat, absorbidors d’energia, bloquejadors. Dispositius per l’ascens o el descens de persones: ascensors manuals o jumars, estreps, descensors, bloquejadors.

Mesures preventives

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les mesures preventives necessàries per als treballs en recintes confinats.

Imagineu que és el primer cop que s’han de dur a terme unes feines concretes en un recinte que per les seves característiques es tracta d’un espai confinat. Desenvolupeu en un context general (sense concretar un risc determinat) i breument les mesures preventives que creieu que cal prendre per realitzar la feina en condicions de seguretat i salut.

Les mesures preventives per risc d’asfíxia per insuficiència d’oxigen i/o intoxicació per inhalació de contaminants són:

 • Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública propietària o gestora de la instal·lació.
 • Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat, les condicions d’oxigen i toxicitat de l’atmosfera interior i adoptar les mesures preventives adients (ventilació forçada, utilització d’equips de respiració assistida, utilització d’equips filtrants).

Les mesures preventives per risc d’incendi i explosió són:

 • Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública propietària o gestora de la instal·lació.
 • Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat, les condicions de ‘atmosfera inflamable o explosiva i adoptar les mesures preventives adients (ventilació forçada, utilització d’equips de treball ATEX d’ús compatible amb la presència d’atmosferes explosives).
 • Disposar de mitjans d’extinció d’incendis en cas d’haver-se identificat el risc.

Anar a la pàgina anterior:
Treballs en espais confinats
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació