Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Sobre les tècniques de soldadura…

NúmPregunta
1

els processos de soldadura a l’arc són aquells en els quals el metall es fon per acció de la calor produïda entre l’elèctrode i el metall d’aportació.

2

els processos de soldadura a l’arc són aquells en els quals el metall es fon per acció de la calor produïda entre l’elèctrode i el metall base.

3

el voltatge i la intensitat romanen fixos independentment del tipus i dimensions dels elèctrodes.

4

la temperatura pot ser molt alta, de l’ordre de 50.000 K.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Respecte els tipus de soldadura.

NúmPregunta
1

En la soldadura TIG, l’arc és produït per un elèctrode de rútil.

2

En la soldadura MIG, l’elèctrode és el filferro que fa de material d’aportació.

3

L’acetilè es reconeix per la seva olor a ceba característica.

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als elements de la soldadura.

NúmPreguntaVF
1

La soldadura a l’arc genera contaminants pels recobriments dels elèctrodes i les radiacions ultraviolades.

2

La radiació ultraviolada provoca cremades a la pell com ho fa el Sol i té la mateixa longitud d’ona que la que provoca el bronzejament.

3

En soldadura amb combustió de gasos es produeix un consum d’oxigen important i és una dada a tenir en compte en espais confinats.

4

El control de contaminants es farà mitjançant la ventilació per dilució i l’extracció localitzada.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de la soldadura.

NúmPreguntaVF
1

Optarem per la ventilació general per a concentracions, toxicitats i velocitats baixes.

2

Les radiacions generades en les operacions de soldadura no poden ocasionar danys a les persones exposades.

3

L’elèctrode i la pinça portaelèctrode es pot posar sobre la taula sense cap problema, fins i tot és recomanable que toqui la pinça de massa tancant el circuit.

4

No cal comprovar la presa de terra de l’equip de soldadura.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat.

NúmPreguntaVF
1

El soldador es protegirà adequadament de la projecció d’aquestes partícules mitjançant la utilització d’equips de protecció individual dels ulls, la cara, el tronc, les extremitats inferiors i superiors.

2

Donada la quantitat de peces i deixalles que es manegen o es generen, amb l’agreujant que poden estar recobertes de greix, propicia el xoc i lliscament d’operaris amb aquests elements.

3

El manteniment d’ordre i neteja en el lloc de treball disminuirà el risc de caiguda d’objectes. Com a complement es pot disposar de plataformes o baranes amb entornpeus anticaiguda d’objectes.

4

L’elecció del filtre ocular adequat es farà en funció de paràmetres, com el tipus de soldadura, factors intrínsecs al mateix procediment, etc. que ens marcaran el grau de protecció necessari (taules en funció d’intensitat).

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Sobre la protecció davant el risc elèctric.

NúmPregunta
1

La classe òptica 1 és la classe superior. Es desaconsella l’ús perllongat d’oculars de classe 3 a causa de la presència de defectes òptics apreciables.

2

La classe òptica 3 és la classe superior. Es desaconsella l’ús perllongat d’oculars de classe 1 a causa de la presència de defectes òptics apreciables.

3

Els cobrefiltres sempre seran de classe 3.

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de la soldadura:

NúmPreguntaVF
1

Jaquetes, pantalons, mandils, mànigues, polaines, etc. per protegir el soldador estan fabricats normalment amb plàstic.

2

Jaquetes, pantalons, mandils, mànigues, polaines, etc. per protegir el soldador estan fabricats normalment amb cuir.

3

Qualsevol peça amb el codi CE i que indiqui en el seu fullet informatiu que és adequada per a soldadura serà idònia.

4

La roba (jaqueta o pantalons) no ha de tenir butxaques exteriors sense solapa per evitar que s’hi introdueixin partícules incandescents. En funció de l’activitat cal protegir les parts del cos exposades.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos