Activitats

Treball de síntesi

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents conceptes que intervenen en les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Feu un mapa conceptual amb els següents termes:

Evolució, aprenentatge, desenvolupament, maduració creixement, elements socioculturals, formació de funcions psicològiques pròpiament humanes (memòria, llenguatger, raonament), canvis qualitatius d’estructura i funció de les cèl·lules, entorn, mediadors, canvis quantitatius de les cèl·lules, elements genètics.

Sobre els models d'aprenentatge. Cercar exemples

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les diferents teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Responeu a les següents qüestions:

 1. Penseu en algun exemple animal on quedi reflectida, de forma molt clara, la relació que s’estableix entre mare i fill/a, és a dir, on es mostri clarament una conducta d’afecció. Després busqueu-lo en les persones.
 2. Busqueu un exemple per a cadascuna de les lleis que watson va determinar per explicar les relacions entre estímul i resposta: llei de la freqüència i llei de proximitat.
 3. Busqueu en la vostra vida quotidiana algun exemple on comproveu que s’hagi condicionat una resposta mitjançant l’esquema explicatiu del condicionament classic de Paulov. Indiqueu quin és l’Estímul Incondicionat (EI), l’Estímul Neutre (EN), l’Estímul Condicionat (EC(,la Resposta Incondicionada (RI), la Resposta Condicionada (RC).
 4. Poseu un exemple de cada tipus de procediment mitjançant el qual aprenem segons Skinner: reforç positiu, càstig i extinció. Indiqueu clarament quina és la situació per poder interpretar millor el procediment utilitzat.
 5. Penseu en un exemple d’aprenentatge social de Bandura. Si és de la vida real millor que no pas inventat. Mireu de deixar clara la situació que produeix l’aprenentatge social.
 6. Expliqueu quina novetat afegeix Bronfenbrenner a les teories que fins aleshores hi havia sobre el desenvolupament.

La teoria del condicionament

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Supòsit: l’Albert és un nen d’11 anys. Té por als sorolls que provoquen els cops forts. En el laboratori, li presenten una peixera amb rates blanques (no té por a les rates blanques). Quan l’Albert s’aproxima a voler tocar les ratetes que hi han a la peixera, pel darrere, l’experimentador, comença a donar cops molt forts sobre una planxa de ferro. L’Albert s’espanta i deixa ràpidament la rata.

Després de 7 sessions fent el mateix, l’Albert plora quan veu una rateta blanca.

Indiqueu en aquest cas quin és:

 • l’Estímul condicionat (EC)
 • l’Estímul neutre (EN)
 • l’Estímul incondicionat (EI)
 • la Resposta condicionada (RC)
 • la Resposta incondicionada (RI)

 • EC: la rata blanca
 • EN: la rata blanca al principi
 • EI: el soroll fort
 • RC: la por
 • RI: Por al soroll

Les teories ambientalistes

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories del desenvolupament cognitiu.

Expliqueu les semblances i diferències que trobeu entre la teoria del condicionament operant d’Skinner i la teoria de l’aprenentatge social de Bandura.

Quadre del desenvolupament

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Realitzeu un quadre sobre els estadis del desenvolupament cognitiu segons Piaget (període, edat i característiques).

Definicions

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Definiu amb les vostres paraules els conceptes que dóna S. Freud referents a:

 • Id
 • Jo
 • Super Jo

La teoria de Vigotsky

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Analitzeu aquesta situació i responeu, segons la teoria sociocultural de Vigosky, a les qüestions que us proposo a continuació.

Situació: en Josep està ensenyant al seu fill Marc a anar en bicicleta.

 1. On es situa la zona de desenvolupament potencial?
 2. Quina importància té la zona de desenvolupament potencial per a l’aprenentatge d’aquesta situació?
 3. On es situa la zona de desenvolupament real?

La teoria ecològica

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Responeu i expliqueu les qüestions següents:

 1. Què enteneu per teoria ecològica?
 2. Expliqueu que és el que diu Bronfenbrenner sobre el desenvolupament humà.

Quadre resum

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories explicatives del desenvolupament cognitiu.

Realitzeu una taula resum, com la del model que us poso a continuació, sobre de les diferents teories del desenvolupament cognitiu.

Teories Com considera el desenvolupament Autor/s Idees més rellevants Es proposen etapes?
Biològiques
Psicoanalítiques
Ambientalistes
Cognitives
Culturals