Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit cognitiu relacionant-los amb les teories del desenvolupament cognitiu i les característiques individuals i del grup al que va dirigit.
  • Identifica les diferents teories explicatives del desenvolupament cognitiu.
  • Identifica les característiques evolutives en l’àmbit cognitiu dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Identifica els principals trastorns i alteracions del desenvolupament cognitiu.
  • Formula objectius d’acord amb les característiques evolutives en l’àmbit cognitiu dels nens i les nenes.
  • Proposa activitats apropiades a les característiques evolutives en l’àmbit cognitiu dels nens i les nenes.
  • Selecciona recursos apropiats a les característiques evolutives en l’àmbit cognitiu dels nens i les nenes.
  • Defineix els espais adequant-los a les característiques evolutives en l’àmbit cognitiu dels nens i les nenes.
  • Estableix una distribució temporal de les activitats per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes.
  • Fa propostes creatives i innovadores.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit cognitiu relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels nens i nenes.
  • Descriu les principals dificultats que poden sorgir en la realització de les activitats.
  • Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup.
  • Prepara els recursos materials propis de l’activitat.
  • Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal.
  • Respecta els ritmes i les necessitats individuals en el desenvolupament de l’activitat.
  • Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança.
  • Valora la coherència de la implantació de les activitats amb la planificació.
  • Dona resposta davant les contingències.
  • Genera entorns de la intervenció segurs.
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit cognitiu, argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.
  • Selecciona els indicadors d’avaluació.
  • Selecciona els instruments d’avaluació adients a les característiques individuals i a l’edat del nen/a.
  • Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte
  • Registra les dades extretes del procés d’avaluació en el suport establert.
  • Interpreta la informació recollida del procés d’intervenció.
  • Identifica les situacions en les que és necessari la col·laboració d’altres professionals.
  • Identifica les possibles causes d’una intervenció no adient.
  • Ajusta l’actuació i l’actitud del professional a la pauta prevista.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual