Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les funcions cognitives…

NúmPregunta
1

Ens permeten resoldre problemes, raonar i recordar experiències.

2

Estan relacionades entre sí i depenen unes de les altres.

3

Les dues respostes anteriors són correctes.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions.

NúmPreguntaVF
1

En el procés de la percepció intervenen aspectes sensorials, afectius i simbòlics.

2

La percepció és un procés aleatori.

3

El gestaltisme diu que la percepció es produeix com un tot.

4

El principi general de la Gestalt és la llei de tancament.

5

La percepció implica captar totes les coses que veiem en el nostre entorn.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La memòria episòdica és…

NúmPregunta
1

La que guarda informació més abstracta relativa al llenguatge.

2

És el resultat de les experiències del condicionament instrumental.

3

És la que guarda informació sobre fets concrets i els ordena temporalment.

4

La que recorda fets i pot expressar-se de forma verbal.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions

Als quatre mesos l’infant pot…

NúmPreguntaVF
1

Imitar les accions que fan els altres.

2

Pot coordinar dos esquemes en un acte únic.

3

Pot demanar un objecte si en veu una part.

4

Buscar un objecte a tots els llocs possibles.

5

Pot agafar objectes i manipular-los.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Una lesió a l’àrea de Broca produeix en la persona….

NúmPregunta
1

Dificultats per comunicar-se.

2

Dificultats per desxifrar els missatges.

3

Dificultats de compressió dels missatges.

4

Afàsia de recepció.

Exercici 6

Relacioneu cada característica cognitiva de l’infant de zero a dos anys amb el subestadi que, segons Piaget, li correspon.

NúmPreguntaResposta
1

Repetix una acció que està adquirint

2

Experimenta amb els objectes que l’envolten

3

Comença a dirigir les seves accions cap a un objecte

4

Pot plantejar diferents opcions per resoldre un problemes

5

S’inicia la representació simbòlica

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos