Referències

Bibliografia bàsica

Sarantes Sánchez, P. (2010). El cobro seguro de la exportación, los medios de pago internacionales. Publicaciones ICEX.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre els diferents mitjans de pagament internacionals.

Bibliografia complementària

Autors diversos (2014). Medios de pago internacionales. Ediciones Valbuena.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre mitjans de pagament, avals i garanties.

ICEX (2006). Avales y garantías en las operaciones de comercio internacional.

Quadern de l’Instituto Español de Comercio Exterior centrat en avals i garanties internacionals.

ICEX (2006). Cobertura de riesgos en las operaciones de exportación.

Quadern de l’Instituto Español de Comercio Exterior que aborda la cobertura de riscos en el comerç internacional.

ICEX (2009). Análisis práctico de los diferentes medios de pago.

Quadern de l’Instituto Español de Comercio Exterior que analitza la pràctica dels mitjans de pagament internacional.

Adreces d'interès

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555995&action=fitxa

Hi podem trobar la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec.

http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost_sobre_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats/actes_juridics_documentats/tarifes_i_tipus_impositius/

En aquest web hi trobarem les tarifes i els tipus impositius de documents notarials, documents mercantils i documents administratius.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Derechos_de_los_/Regulacion_de_in/Fichas_de_normas/Reglamento__CE__1b937b70a1d5a41.html

A la web del Banco de España hi trobarem el Reglament (CE) 924/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relatiu als pagaments transfronterers a la comunitat.

http://www.tesoro.es/ca/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/legislacion-aplicable

Hi podem trobar la Normativa de prevenció de blanqueig i moviments d’efectiu.

http://www.plancameral.org/camaras_internacional-portlet/file/a8ead557-25f8-4546-8545-d43b15acfd34

Web on podem accedir a models de contractes d’avals internacionals.

https://empresa.lacaixa.es/deployedfiles/empresas/Estaticos/pdf/Comercio_Exterior/URDG758_cat.pdf

En aquest web de La Caixa es recullen les noves normatives sobre avals i garanties internacionals de la Cambra de Comerç Internacional (CCI): URDG 758.

http://www.camara.es/sites/default/files/tramites/documento_fichas_pais_abril2015.pdf

S’hi poden trobar els quaderns ATA per a exportació temporal, d’avals, etc. (garanties davant el servei de duanes).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21830-consolidado.pdf

En aquesta web es recull la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en contra de la morositat en les operacions comercials.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708-C.pdf

Hi trobarem la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7/1463438.pdf

Web que recull la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (BOE núm. 7, de 8 de gener).

http://www.mediosdepagointernacional.es/

En aquest web es recullen enllaços relacionats amb els mitjans de pagament internacional.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge