Introducció

Els mitjans de pagament internacional simples són aquells mitjans necessaris per tal de fer efectiu el pagament de les operacions comercials entre comprador (importador) i venedor (exportador), amb la particularitat que no inclouen la documentació comercial.

A l’apartat “Mitjans de cobrament i pagament internacionals simples”, es realitza la caracterització d’aquests mitjans de pagament, analitzant els procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.

Es veuran els efectes jurídics i econòmics dels convenis internacionals que regulen els diferents mitjans de pagament simples internacionals, la funció, les responsabilitats de les parts, les condicions formals i la selecció de la modalitat de pagament més adequada.

Es descriuran també els circuits operatius dels xecs personals i bancaris, les lletres de canvi, les ordres de pagament simple i les remeses simples com a mitjans de pagament simples internacionals, així com els avantatges i inconvenients, calculant els costos derivats de la seva gestió.

S’estudiarà també la gestió de la documentació per fer el cobrament o pagament internacional simple, determinant i emplenant per a cada mitjà de pagament el document base en el qual es veu representat, analitzant els terminis i les condicions estipulades, i es consideraran els sistemes digitals a través d’Internet per garantir la confidencialitat i seguretat de les transaccions.

També s’analitzarà la normativa vigent sobre moviments de capital, així com els seus efectes sobre les operacions comercials internacionals, tant per a residents com per a no residents.

A l’apartat “Anàlisi de les garanties veurem els avals internacionals i la gestió d’impagats dels mitjans de pagament i cobrament simples”, a partir de la determinació de la solvència, el risc d’impagament i altres circumstàncies financeres en les operacions de comerç internacional; s’explicaran els tipus de garanties i avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples que preveu la normativa vigent.

Es presentarà també la regulació i els tràmits relacionats amb el protest d’efectes impagats associats a operacions comercials internacionals i la reclamació judicial d’impagats, a partir de la normativa vigent, i els diferents tipus de judicis segons les característiques dels impagaments.

En aquesta unitat es descriuen per una banda les qüestions teòriques relatives al funcionament de cada mitjà de pagament simple per poder avaluar amb posterioritat els procediments a l’hora de tirar endavant de manera pràctica les operacions comercials, tant des del punt de vista de l’exportador com de l’importador. S’analitzen els avantatges, inconvenients i riscos tenint en compte la normativa vigent, per tal d’aportar solucions als possibles casos de conflicte en el pagament/cobrament que es poden donar a la relació comercial.

Anar a la pàgina següent:
Resum