Annexos

Model de contractes internacionals

Normativa d'avals i garanties internacionals (CCI): URDG 758

Les regles uniformes relatives a les garanties de primer requeriment (URDG 758):

https://empresa.lacaixa.es/deployedfiles/empresas/Estaticos/pdf/Comercio_Exterior/URDG758_cat.pdf

Model de document de garantia de pagament anticipat

Exemple de model de garantia de pagament anticipat:

doc3.pdf ( 117.8 KB )

Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Quaderns ATA

Document que recull informació sobre els quaderns ATA sobre l’admissió temporal de mercaderies:

http://www.camara.es/sites/default/files/tramites/documento_fichas_pais_abril2015.pdf

Llei 3/2004, de 29 de desembre

Llei 3/2004, de 29 de desembre, contra la morositat:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21830-consolidado.pdf

Llei 15/2010, de 5 de juliol

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de determinats articles de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708-C.pdf

Llei d'enjudiciament civil

Document que recull la normativa de la LEC, Llei d’enjudiciament civil:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7/1463438.pdf

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general