Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

En no hi ha cap tipus de gestió de , per part de , vinculada . Això significa que no està condicionat a la presentació de , ni abans ni després de fer efectiu el pagament. Aquests documents s’envien al de manera independent.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte del xec personal i/o bancari:

NúmPreguntaVF
1

El lliurador d’un xec és l’importador.

2

El tenidor d’un xec és l’entitat bancària.

3

El lliurat d’un xec és l’exportador.

4

Un xec a l’ordre mai pot ser nominatiu.

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El xec és un document emès per una entitat financera . La petició la fa l’importador del mateix país contra ell mateix o a càrrec d’una altra entitat bancària que normalment es troba ubicada en un país diferent.

2

El xec és emès per una persona física o jurídica en la qual té un compte corrent.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents.

Respecte del xec personal:

NúmPreguntaResposta
1

Un xec a l’ordre:

2

Un xec no a l’ordre:

3

Un xec al portador:

4

Un xec barrat:

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Respecte de la lletra de canvi:

NúmPregunta
1

El lliurador d’una lletra de canvi és el que està obligat al pagament de la lletra en el moment del seu venciment.

2

El lliurador d’una lletra de canvi és el que emet la lletra i dóna l’ordre de pagament.

3

El lliurador d’una lletra de canvi és el que te l’obligació de pagar en el cas que no ho faci el tenidor.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte de la lletra de canvi:

NúmPreguntaVF
1

El lliurador és el que està obligat al pagament de la lletra en el moment del seu venciment.

2

El tenidor pot endossar la lletra de canvi a un tercer o bé presentar-la a l’acceptació i al cobrament.

3

El lliurat és qui emet la lletra de canvi.

4

L’avalador és qui garanteix que el lliurador atendrà el pagament de la lletra de canvi al seu venciment.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents.

Respecte de l’ordre de pagament simple:

NúmPreguntaResposta
1

Un dels inconvenients per a l’exportador:

2

Un dels avantatges per a l’exportador:

3

Un dels avantatges per a l’importador:

4

Un dels inconvenients per a l’importador:

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En relació amb les ordres de pagament via SWIFT:

NúmPreguntaVF
1

El codi del país que apareix al codi BIC fa referència al país on es troba la unitat central de negoci de l’entitat.

2

El codi BIC de cada entitat és diferent depenent de l’oficina que opera.

3

Els missatges SWIFT s’agrupen en categories d’acord amb el primer dígit del missatge enviat.

4

Per enviar un missatge és necessari conèixer tant el codi BIC del banc beneficiari com el CCC (codi del compte client del beneficiari).

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Respecte a la zona única de pagaments en euros (SEPA):

NúmPregunta
1

La zona SEPA la formen els 27 països membres de la Unió Europea.

2

Per poder fer ordres de domiciliació dintre de la zona SEPA només fa falta conèixer l’IBAN del client.

3

Per fer un transferència únicament és necessari conèixer el codi IBAN del beneficiari i els codis BIC dels bancs que hi intervenen.

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’ordre es tracta d’un mandat de pagament que realitza perquè el seu banc posi determinada quantitat a disposició de , directament o a través d’un tercer banc.

2

La diferència entre transferència i ordre de pagament és únicament que no es pot cobrar en efectiu abans de l’abonament en compte, mentre que es pot pagar per finestreta al beneficiari.

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El pagaré és el document mercantil pel qual una persona anomenada es compromet a pagar una quantitat determinada a una altra denominada , o , en lloc i data també determinats.

2

La remesa simple és . El és el document financer que conté la pròpia remesa, ja sigui una lletra de canvi, un xec o pagaré, etc.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte de la normativa que regula els mitjans de pagament simple:

NúmPreguntaVF
1

Les lleis uniformes tenen el propòsit manifest d’enfortir la posició jurídica del deutor canviari.

2

L’ordenament sobre la lletra de canvi, el xec i el pagaré es veu adaptat a la Llei uniforme de Viena datada del 16/07/1995.

3

El “control de canvis” és el conjunt de normes d’intervenció per regular els actes, els negocis, les transaccions i les operacions de tot tipus entre residents i no residents dels quals es derivin cobraments i pagaments exteriors.

4

La Llei uniforme de Ginebra sobre el xec, la lletra de canvi i el pagaré a l’ordre és d’aplicació voluntària a Espanya.

5

El protest és un acte notarial que serveix per acreditar que s’ha produït el pagament d’una lletra de canvi.

6

La Llei uniforme de Ginebra també regula l’aval.

Exercici 13

Trieu l’opció o opcions correctes.

Respecte de la norma que regula la lletra de canvi:

NúmPregunta
1

La lletra de canvi el venciment de la qual no estigui expressat es considera pagadora a la vista.

2

A falta d’una indicació especial, el lloc designat al costat del nom del lliurat es considera el lloc del pagament i, al mateix temps, el lloc del domicili del lliurador.

3

La lletra de canvi que no indiqui el lloc d’emissió es considera lliurada en el lloc designat al costat del nom del lliurador.

Exercici 14

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte de la normativa que regula la lletra de canvi:

NúmPreguntaVF
1

La lletra de canvi pot ser pagadora al domicili d’un tercer; el pagament s’haurà de reclamar al tercer, llevat que s’expressi que pagarà el lliurador.

2

La lletra de canvi és transmissible per endós, encara que no estigui lliurada expressament a l’ordre.

3

El tenidor o el simple portador d’una lletra de canvi pot presentar-la a l’acceptació del lliurador, al lloc del seu domicili i fins a la data del venciment.

4

El pagament d’una lletra es pot garantir mitjançant un aval, sempre que sigui per la totalitat de l’import.

5

El portador d’una lletra de canvi no pot ser obligat a rebre el pagament abans del venciment.

6

La lletra de canvi es pot lliurar en diversos exemplars idèntics, que han d’estar numerats en el títol amb indicació, a més, del nombre total d’exemplars emesos.

Exercici 15

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En les lletres de canvi a un o diversos mesos a partir de la seva data o de la vista, el seu s’ha de determinar computant els mesos de data a data. Quan en el mes del venciment no hi hagi dia equivalent a l’inicial del còmput, s’ha d’entendre que el termini expira l’últim del mes. En cas que el dia del venciment sigui inhàbil, s’ha d’entendre que la lletra venç el .

2

Quan una lletra de canvi sigui a dia cert en un lloc en què el calendari sigui diferent d’aquell que regeixi en el lloc d’emissió, s’ha d’entendre que la data del venciment ha estat fixada d’acord amb el calendari del lloc . Quan una lletra entre dues places que tinguin calendaris diferents sigui pagadora a un cert termini des de la seva data, el dia de l’emissió s’ha de remetre al dia corresponent del calendari del lloc , i el venciment s’ha de determinar en conseqüència.

Exercici 16

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte de la normativa que regula els pagarés:

NúmPreguntaVF
1

El pagaré el venciment del qual no està indicat es considera pagador a la vista.

2

La capacitat d’una persona per obligar-se per pagaré a l’ordre es determina per la seva llei nacional.

3

A falta d’indicació especial, el lloc d’emissió del títol es considera com a lloc del pagament i, alhora, com a lloc del domicili del signant.

4

A falta d’indicació especial, el lloc d’emissió del títol es considera com a lloc del pagament i, alhora, com a lloc del domicili del tenidor.

5

El signant d’un pagaré està obligat de la mateixa manera que el tenidor d’una lletra de canvi.

Exercici 17

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Respecte de la normativa que regula els xecs:

NúmPreguntaVF
1

El xec no pot ser acceptat. Qualsevol fórmula d’acceptació consignada en el xec es considera no escrita.

2

L’endossament d’un xec pot ser total o parcial.

3

El pagament d’un xec es pot garantir mitjançant un aval, sempre que sigui per la totalitat de l’import.

4

Un xec barrat general es reflecteix amb dues barres paral·leles sobre l’anvers.

5

Un xec barrat especial és aquell que entre les barres escriu el nom del tenidor del mateix.

Exercici 18

Completeu la frase següent.

Respecte de la normativa que regula els moviments de capitals:

NúmPregunta
1

Aquesta normativa classifica en matèria de en molt greus, greus i lleus, i estableix les sancions corresponents. Millora els instruments de per reduir el risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos