Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, analitzant els procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.

 • Identifica la normativa nacional i internacional vigent que regula els mitjans de pagament simples internacionals.
 • Analitza els efectes jurídics i econòmics dels convenis internacionals que regulen els mitjans de pagament simples.
 • Interpreta la normativa reguladora dels mitjans de pagament internacionals a través d’Internet.
 • Defineix els diferents mitjans de pagament simples internacionals, la funció, les responsabilitats de les parts i les condicions formals, i selecciona la modalitat de pagament més adequada.
 • Descriu els circuits operatius dels xecs personals i bancaris, les lletres de canvi, les ordres de pagament simple i les remeses simples com a mitjans de pagament simples internacionals.
 • Analitza els avantatges i els inconvenients, calculant els costos derivats de la seva gestió.
 • Identifica les possibles formes d’operar dels mitjans de pagament internacionals a través d’Internet.
 • Reconeix els documents necessaris per dur a terme el cobrament o el pagament d’una operació de comerç internacional simple.
 • Verifica, per a cada mitjà de pagament internacional, el document base que el representa.
 • Emplena els documents corresponents per dur a terme el cobrament o pagament d’una operació de comerç internacional simple.
 • Utilitza sistemes de certificació digital que garanteixin la confidencialitat i assegurin les operacions de cobrament o pagament internacionals realitzades a través d’Internet.
 • Determina les principals obligacions legals de les entitats financeres, d’assegurances i de transport associades a l’operació internacional, assegurant el cobrament o pagament.

2. Gestiona la documentació per fer el cobrament o pagament internacional simple, analitzant els terminis i les condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d’Internet i garantint la confidencialitat i la seguretat de les transaccions.

 • Determina la solvència, el risc d’impagament i altres circumstàncies financeres en les operacions de comerç internacional.
 • Identifica les causes dels retards o impagaments associades als diferents mitjans de pagament en operacions de comerç internacional.
 • Calcula els costos financers i no financers deguts a un retard o impagament d’una operació de comerç internacional.
 • Utilitza tècniques digitals o convencionals d’investigació per a l’obtenció de la informació.
 • Efectua els tràmits administratius relacionats amb el protest d’efectes impagats associats a operacions comercials internacionals.
 • Analitza les garanties i els avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, adequant-se a la normativa vigent.
 • Identifica els riscos inherents a les operacions contractuals internacionals.
 • Defineix els conceptes de garantia real i personal.
 • Diferencia les principals garanties reals utilitzades a la pràctica bancària.
 • Classifica les garanties en funció de la seva relació amb l’obligació.
 • Valora els avantatges i inconvenients de cada modalitat de pagament en funció de les garanties exigides.
 • Confecciona la documentació relativa a l’emissió, la modificació i la cancel·lació de les garanties i dels avals.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències