Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu les opcions correctes.

Quines són cobertures de risc comercial?:

NúmPregunta
1

Mitjançant pagament anticipat.

2

Negociació de preus.

3

Mitjançant assegurances.

4

Enviant abans la mercaderia al client.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Amb referència al risc comercial:

NúmPreguntaVF
1

Es dóna quan hi ha una insolvència del país.

2

Es dóna amb les operacions amb divisa.

3

Es dóna per les parts que intervenen en el pagament.

4

Es dóna en països amb problemes jurídics.

5

És important que el venedor comprovi la qualificació en el ràting de solvència.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Les cobertures de risc de país poden ser, entre d’altres:

NúmPregunta
1

Compartir risc importador-exportador.

2

Negociació de preus.

3

Productes financers.

4

Cobrament en divisa.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La regulació de la Unió Europea aplica:

NúmPregunta
1

L’arbitratge de les cambres de comerç internacional.

2

Reglaments i directives.

3

Tribunals de cada estat europeu.

4

Informes del Fons Monetari Internacional.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La garantia real està basada:

NúmPregunta
1

Sobre el compromís de persona física o jurídica.

2

Sobre béns concrets.

3

Sobre el fiador.

4

Sobre una persona física.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Sobre el protest d’efectes impagats:

NúmPreguntaResposta
1

La declaració equivalent requereix

2

El protest notarial necessita

3

És recomanable requerir al lliurador d’una lletra fer la declaració equivalent amb

4

En el xec, la manca d’acceptació es pot fer constar, entre d’altres,

Exercici 7

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

En les fiances, el garant està obligat a abonar la reclamació del beneficiari en cas de .

2

En els avals, l’obligació de pagament sorgeix de .

3

En la fiança, el fiador gaudeix de .

4

El confirmador d’una garantia internacional assumeix les obligacions de.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Els avals tècnics poden ser, entre d’altres:

NúmPregunta
1

Letter of indemnity (carta de garantia).

2

Credit facilities (facilitats creditícies).

3

Bid bond (de licitació).

4

Payment guarantee (garantia de pagament).

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents definicions:

NúmPreguntaVF
1

La comissió de risc d’un aval es paga una sola vegada sobre el nominal avalat.

2

La contragarantia és un tipus d’aval tècnic.

3

Els quaderns ATA formen part de la carta de garantia.

4

L’aval sobre la lletra de canvi mai es pot reflectir en el mateix document.

5

La LEC (Llei d’enjudiciament civil) preveu com reclamar un deute de forma judicial.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents definicions:

NúmPreguntaVF
1

Es considera que s’ha produït un impagament d’una obligació dinerària quan, arribada la data d’emissió d’un document canviari, el deutor no efectua el pagament.

2

El creditor no té dret a reclamar o a rebre indemnització per danys i perjudicis; aquest és uns dels principals costos dels impagats.

3

L’interès de demora que haurà de pagar el deutor serà el que resulti del contracte i, en defecte de pacte, el tipus legal que s’estableix la normativa.

4

Quan el deutor incorri en mora, el creditor té dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que hagi patit a causa de la mora d’aquest.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents definicions:

NúmPreguntaVF
1

El protest per falta de pagament és un document estès per un notari a petició del portador o tenidor d’un document canviari.

2

Si el lliurador vol que es faci protest notarial només cal que hi consti amb protest.

3

El protest per falta de pagament d’una lletra de canvi pagadora a dia cert o a cert termini des de la seva data o des de la vista haurà de fer-se en un dels tres dies hàbils següents al del venciment de la lletra de canvi.

4

La declaració equivalent de protest realitzada per les entitats bancàries domiciliaries haurà de fer-se en la mateixa lletra.

Exercici 12

Completeu les frases sobre els terminis de pagament:

NúmPregunta
1

Per accedir al judici ordinari, el deute

2

Per accedir al judici verbal, el deute

3

Per accedir al judici canviari, el deute

4

Per accedir al judici monitori, el deute

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos