Annexos

Llei canviària

A partir del següent enllaç es pot trobar desenvolupada la Llei 19/1985, canviària i del xec (BOE de 16 de juliol):

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555995&action=fitxa

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Regulació de pràctiques bancàries en els pagaments transfronterers

En el següent enllaç es pot trobar la regulació publicada pel Banc d’Espanya en relació amb les pràctiques bancàries dels pagaments transfronterers:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Derechos_de_los_/Regulacion_de_in/Fichas_de_normas/Reglamento__CE__1b937b70a1d5a41.html

Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament

La iniciativa SEPA es va assimilar a l’ordenament jurídic espanyol a través de la Llei 16/2009, de 13 de novembre:

Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil

La Llei d’enjudiciament civil regula, entre d’altres, l’execució per mitjà del judici canviari de les lletres de canvi:

Codi civil

Al Reial decret de 24 de juliol de 1889 es publica el Codi civil:

Normatives sobre blanqueig i moviments d'efectiu

En el següent enllaç de la pàgina del tresor públic es recullen diferents normatives relacionades amb la prevenció del blanqueig i sobre els moviments d’efectiu:

http://www.tesoro.es/ca/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/legislacion-aplicable

Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre el règim jurídic de moviments de capitals

En el següent document es pot consultar la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals:

a02981-02989.pdf ( 73.5 KB )

Ordre EHA/1439/2006, de 3 de maig, reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals

En el següent document es pot consultar l’ordre que regula la declaració de moviments de mitjans de pagament:

a01601-01608.pdf ( 313.1 KB )

Model de declaració S-1

El següent document fa referència al model de declaració S-1 necessari per a determinats moviments de mitjans de pagament. Conté tant el formulari com les instruccions d’emplenament.

model s-1 ( 174.9 KB )