Preus públics

En el moment de formalitzar la matrícula cal abonar el preu públic de l’ensenyament, la formació o els cursos impartits a distància per l’IOC.

Les persones que tenen 28 anys o menys també han d’abonar 1,12 € en concepte d'assegurança escolar obligatòria (llevat dels estudiants d'idiomes).

En cas de renúncia a la matrícula (total o parcial), l’IOC no en retorna l’import.

Normativa:

No es procedent el retorn de les quantitats pagades sempre i quan s'hagi ofert el servei: Article 1.3-9 de DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.


Graduat en educació secundària (GES)
Batxillerat
Formació professional
EOI de l'IOC
Curs de preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior
Curs autoformatiu de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a alumnes de batxillerat
Formació pedagògica i didàctica - Màster equivalent
Competic 3
miniops
Curs de català per a joves residents a l’estranger

Bonificacions i exempcions
Graduat en Educació Secundària

 • Per la matrícula del primer mòdul en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria: 15,00 € per trimestre.
 • Per la matrícula de cada mòdul addicional en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria: 5,00 € per trimestre.
 • Pels serveis d'accés a la plataforma i els materials didàctics pel primer mòdul, en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria d'alumnes visitants, matriculats en centres presencials: 15,00 € per trimestre.
 • Pels serveis d'accés a la plataforma i els materials didàctics de cada mòdul addicional, en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria, d'alumnes visitants, matriculats en centres presencials: 5,00 € per trimestre.


Batxillerat

 • Per la matrícula en la primera matèria o bloc de la primera matèria del batxillerat: 35,00 € per quadrimestre.
 • Per la matrícula per cada matèria o bloc d'una matèria addicional del batxillerat: 15,00 € per quadrimestre.
 • Pels serveis d'accés a la plataforma i els materials didàctics en cada matèria o bloc d'una matèria del batxillerat d'alumnes visitants matriculats en centres presencials sostinguts amb fons públics amb ensenyaments de batxillerat: 15,00 € per quadrimestre.
 • Pels serveis d'accés a la plataforma i els materials didàctics en cada matèria o bloc d'una matèria del
  batxillerat, d'alumnes visitants matriculats en centres presencials no sostinguts amb fons públics amb ensenyaments de batxillerat: 20,00 € per quadrimestre.

Curs de peparació a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

 • L'import del preu públic per la inscripció en la matrícula, el material didàctic i el servei d'accés a la plataforma en cada matèria del curs de preparació a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a distància, a partir del curs 2020-2021 és de 10,00 euros per matèria.

Curs de Preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS)

 • Per la matrícula en el curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 88,00 € per curs.
 • Per la matrícula en la part comuna del curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 80,00 €.
 • Per la matrícula en la part específica del curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 50,00 €.
 • Pels serveis d'accés a la plataforma i els materials didàctics en cada matèria de la formació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, d'alumnes visitants matriculats en centres presencials dependents del Departament d'Educació: 15,00 €.
 • Pels serveis d'accés a la plataforma i els materials didàctics en cada matèria de la formació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, d'alumnes visitants matriculats en centres presencials de titularitat diferent del Departament d'Educació: 20,00 €.


Formació professional

 • Per la matrícula en cada crèdit, o en cada bloc en els ensenyaments de formació professional (ensenyaments LOGSE): 50,00 € per semestre.
 • Per la matrícula en cada mòdul professional o en cada bloc en els cicles formatius de formació professional inicial  (ensenyaments LOE): 50,00 € per semestre.
 • Per la matrícula en cada unitat formativa en els ensenyaments de formació professional (ensenyaments LOE): 25,00 € per semestre.
 • En els cicles formatius de formació professional inicial derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, l'alumne que es matriculi a totes les unitats formatives del mòdul ha de satisfer necessàriament el preu públic corresponent a la matrícula del mòdul. En el cas de mòduls composats per una única unitat formativa, l'alumne ha de satisfer necessàriament el preu públic corresponent a la matrícula del mòdul. En el cas de crèdits o mòduls dividits en dos blocs de matèria, l'alumne ha de satisfer necessàriament el preu públic corresponent a un sol bloc.
 • L'alumne pot optar per satisfer el preu de la matrícula per mòdul, tot i que no hagi de matricular-se en la totalitat de les unitats formatives que el componen.
 • La matriculació en alguns cicles formatius de formació professional implicarà afegir un import addicional en concepte de materials didàctics.

Competic 3

 • Per la inscripció en el curs d'una competència: 40,00 €.
 • Per la inscripció en el curs de dues competències: 80,00 €.

Curs de Català per a joves residents a l'estranger (CRE)

 • Per la inscripció al curs de català per a joves residents a l'estranger en la modalitat a distància, a partir del curs 2020-2021 és de 70,00 € per mòdul.

EOI IOC

Tots els mòduls de l’EOI IOC són semestrals, per tant, els preus indicats són per semestre

 • Mòduls 1A (A1.a) 1B (A1.b), 2A (A2.a), 2B (A2.b) i C2 (només català): 137,50 € ( primera repetició 178,75€ / segona i successives repeticions 247,50€) + 30€ quota serveis i materials.
 • Mòduls 3A (B1.a), 3B (B1.b), 4A (B2.1.a), 4B (B2.1.b), 5A (B2.2.a) i 5B (B2.2.b): 144,45 € (primera repetició 187,80€ / segona i successives repeticions 260€) + 30€ quota serveis i materials.

Actualització de preus públics Ordre EDU/155/2020 taxes públiques Ordre EDU/80/2020.

AVÍS IMPORTANT: La quota per serveis d’accés al Campus IOC i materials didàctics digitals de 30€ és obligatòria.
 

Formació pedagògica i didàctica (FPD)

 • Per la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica en la modalitat a distància, a partir del curs 2020-2021 és de 20,00 € per crèdit.

Miniops

 • Per la inscripció en els cursos oberts autoformatius a distància, a partir del curs 2020-2021 és de 5,00 € cadascun.

Bonificacions i exempcions

Bonificacions:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els seus cònjuges i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

d) Les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

e) Les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció o la renda garantida de ciutadania.

f) Ser aturat/da de llarga durada que percep un subsidi equivalent a una renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció o la renda garantida de ciutadania.

g) Els infants o adolescents en acolliment familiar.

h) Les persones víctimes de violència de gènere.

i) Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita mitjançant certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

La documentació necessària per acreditar aquestes situacions és la següent:

 • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
 • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat. En el cas que la minusvalidesa estigui lligada a una pensió (RDL 1/2013), se n'ha d'acreditar el cobrament (abonament bancari vigent). Aquesta acreditació s'haurà d'actualitzar a cada nova matrícula.
 • persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior
 • persones privades de llibertat: certificat de l'Administració de Justícia
 • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l'administració corresponent. Se n'ha d'acreditar el cobrament (abonament bancari vigent). Aquesta acreditació s'haurà d'actualitzar a cada nova matrícula.
 • persones víctimes de violència de gènere: ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dep. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació. Es recomana presentar un certificat de l'advocat/da que ha portat l'acusació o dels serveis socials on s'indiqui el següent: que la persona ha estat o està sent víctima de violència de gènere, la situació actual i la data de finalització de les mesures de protecció de la víctima.

Bonificacions específiques

 • Els alumnes matriculats en els ensenyaments de cicles formatius de grau superior que imparteix l'Institut Obert de Catalunya, que tinguin concedida una beca o ajut a l'estudi en aquests mateixos ensenyaments per part de l'administració pública competent en la matèria, gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental. La bonificació només es concedirà pel mateix curs acadèmic pel qual s'ha concedit la beca.
 • En aquests casos, a l'efecte de formalització de la matrícula, si l'alumne no té concedida encara la beca ha d'abonar l'import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l'import, davant de la direcció de l'Institut Obert de Catalunya, que els retornarà el 50% de l'import del preu públic pagat.
 • Els alumnes matriculats en els ensenyaments de batxillerat que cursin simultàniament una segona llengua estrangera a l'Institut Obert de Catalunya, tindran una bonificació del 75% sobre el preu públic que tenen establert per aquest mateix ensenyament, les Escoles Oficials d'Idiomes, prèvia acreditació documental.
 • L'alumnat matriculat als cursos o mòduls oficials d'idiomes impartits per l'Institut Obert de Catalunya que es matriculin al servei d'autoaprenentatge, gaudiran d'una bonificació del 50% sobre aquest preu.

Exempcions específiques en diversos ensenyaments impartits per l’IOC

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les
persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

 • En els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, els alumnes menors de 18 anys amb necessitats específiques de suport educatiu reconegudes per l'Administració competent, que són escolaritzats en l'Institut Obert de Catalunya d'acord amb el procediment establert per l'administració educativa, atès que per les seves situacions excepcionals no els és possible l'escolarització presencial normalitzada.
 • En els ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic que imparteix l’IOC en la modalitat a distància, l’alumnat que en el curs acadèmic anterior ha obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • En els ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic que imparteix l’IOC en la modalitat a distància, l’alumnat que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la prevista al punt anterior. En aquests casos, els alumnes que sol·licitin la beca al Ministeri han d’ingressar l’import del preu públic corresponent quan es matriculin als ensenyaments d’idiomes i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció de l’IOC, que els retornarà el 100 per 100 de l’import del preu públic pagat.
 • Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d'honor al batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat, estaran exemptes del preu públic corresponent a la matrícula en els mòduls dels ensenyaments d'idiomes, que imparteix l'Institut Obert de Catalunya en la modalitat a distància.
 • Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d'honor al batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat, estaran exemptes del preu públic corresponent a la matrícula en els ensenyaments de cicles formatius de grau superior que imparteix l'Institut Obert de Catalunya en la modalitat a distància.
 • Els i les alumnes guanyadors del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació professional, dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments professionals de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, tenen dret a l'exempció de l'import del preu en concepte de matrícula i serveis, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el nivell bàsic, el nivell C1 o el nivell C2.

Dret a més d'una bonificació

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l'exempció del preu públic.