Notícies

RESOLUCIÓ de 25 de febrer, de nomenament de la comissió de valoració del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’institut Obert de Catalunya.

Enllaç al Departament d'Educació

Inclou Requisits, llocs vacants, calendari, presentació de la sol·licitud, persones admeses i excloses, fases del concurs, normativa.

Persones admeses i excloses provisionalment

7 de març de 2022. Enllaç a llista provisional de persones admeses i llista provisional de persones excloses.

Persones admeses i excloses definitives

15 de març de 2022. Enllaç a llista definitiva de persones admeses i llista definitiva de persones excloses.

Fase 1 - lliurament de mèrits

Les persones admeses hauran de presentar-se a la seu de l’Institut Obert de Catalunya (Avinguda del Paral·lel 71 de Barcelona) el dia 28 de març de 2022 a l’hora indicada en aquest document enllaçat amb el full d'autobarem de mèrits omplert i els corresponents documents a presentar.

Es demana a les persones participants que llegeixin amb atenció el document “Procediment d’actuació durant la primera fase” enllaçat i que segueixin les indicacions que s’hi especifiquen.

Fase 1 - llista provisional

 
 
Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils per presentar un escrit de reclamació en relació amb la valoració provisional dels mèrits davant la comissió de valoració mitjançant e-valisa al president de la comissió.
 
 
En cas que s'hagi d'aportar documentació complementària relacionada amb la reclamació, caldrà procedir de la manera següent:
 • En cas de documentació signada digitalment, s'ha d'adjuntar a l'e-valisa al president de la comissió, Jordi Serarols i Boada.
 • En cas de documentació en paper, s'ha de presentar a la seu de l'IOC en l'horari següent: 
  • Dilluns 4 d'abril de 9h a 14h
  • Dimarts 5 d'abril de 9h a 14 i de 16h a 19h
  • Dimecres 6 d'abril de 9h a 14h

Fase 1 - llista definitiva

Llista definitiva de la fase 1

Fase 2 - criteris 

Concurs de mèrits:  Criteris segona fase 

Per a la defensa del projecte de desenvolupament de continguts, es valoraran els aspectes següents:

 • Relació del projecte amb l’especialitat a la qual s’opta
 • Coherència amb el projecte educatiu del centre
 • Aspectes metodològics de l’educació a distància
 • Ús de les tecnologies digitals
 • Estratègies comunicatives i de seguiment de l’alumnat
 • Avaluació dels aprenentatges
 • Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu 
 • Exemplificació d’activitats d’aprenentatge 
 • Aspectes formals
 • Altres continguts

Per a l’entrevista, es valoraran els aspectes següents:

 • Habilitats i aptituds específiques
 • Lideratge i gestió d’equips humans
 • Pràctiques innovadores

Orientacions per a la fase 2

 • El temps màxim per a la realització de la segona fase és de 30 minuts, distribuïts en 15 minuts per a la defensa del projecte i 15 minuts per a l'entrevista.
 • La comissió de selecció podrà ampliar el temps de realització de l'entrevista, si escau.
 • Aquesta segona fase es valorarà de 0 a 10 punts.
 • Per a la defensa del projecte, les persones aspirant disposaran de sistema de projecció.
 • Les defenses i entrevistes començaran a partir de dimarts 19 d'abril a la tarda. Les convocatòries s'anunciaran a la web de l’IOC.
 • Cada persona convocada serà suplent de la persona anterior, excepte la primera persona convocada cada dia, que no serà suplent de l'última del dia anterior.

Fase 2 - convocàtoria fase 2

Segons la Resolució PRE/505/2022, l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme l'any 2022 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “B”.Convocatòria

Cada persona convocada és suplent de la persona anterior, excepte la primera persona convocada del dia, que no és suplent de l'última del dia anterior.

 

 

Llista definitiva fase 2 i llista de persones seleccionades

A continuació es publica la llista definitiva fase 2 i la llista de persones seleccionades en el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya, a 2 de maig de 2022.

Enllaç a la pàgina web del Departament d'Educació amb els corresponents requisits, llocs vacants, calendari, presentació de sol·licitud, persones admeses i excloses, fases del concurs i normativa establerta.