Notícies

La transparència dins de l'Administració pública implica que l'organització s'obri i funcioni d'una forma proactiva, i doni a conèixer diferents tipus d'informació, com dades i documents dels quals disposa en diferents formats i de manera visible, accessible i comprensible per la ciutadania.

Aquest instrument esdevé imprescindible per afavorir l'enfortiment del sistema democràtic i, en conseqüència, millorar la confiança de la ciutadania respecte a les institucions públiques.

La transparència comprèn tres eixos: la publicitat activa d'informació, el dret d'accés a la informació pública i la publicació d'informació en dades obertes.

L'Institut Obert de Catalunya (IOC) és l'únic centre que imparteix la totalitat dels seus ensenyaments en modalitat a distància.

Des d'aquí podeu consultar les dades estadístiques de l'alumnat dels ensenyaments a distància que publica el Departament d'Educació durant el curs 2018-2019 en els formats XLS i CSV. Les dades es detallen per semestre (si s'escau), ensenyament, sexe, edat i zona d'origen de l'alumnat.