Introducció

La salut és considerada un dret universal; l’article 25.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans estableix el dret de tota persona a gaudir d’un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar en tots els àmbits de la seva vida; l’àmbit del treball inclòs.

Així mateix, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) dona un abast integral al concepte de salut que, segons la seva consideració, no només fa referència a la falta de malalties sinó que abasta el complet benestar de l’individu en la seva dimensió física, mental i social. Això implica que –per garantir un nivell òptim de salut– els individus han de tenir totes les necessitats fonamentals cobertes: tant les afectives, com les sanitàries, nutricionals, socials o culturals.

Traslladant aquest dret universal a l’àmbit del treball, podem considerar que tota persona que treballa té el dret a gaudir d’unes condicions de treball saludables que li garanteixin el nivell de benestar i salut que proclama la Declaració Universal dels Drets Humans i implica el deure correlatiu de l’empresari i de les institucions públiques de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors per garantir que aquest dret es faci efectiu. Això suposarà actuacions sobre les dimensions físiques, ambientals, procedimentals i organitzatives de les condicions de treball.

En el primer apartat, “Treball i salut; conceptes bàsics de la prevenció de riscos laborals”, estudiareu els conceptes bàsics que s’utilitzen en la prevenció de riscos laborals. Així, parlarem de condicions de treball, perill, risc i factor de risc, i els classificarem en funció de la seva tipologia. Acabarem l’apartat estudiant el concepte de cultura preventiva i la seva importància pel que fa a la prevenció.

En el segon apartat, “Àmbit subjectiu de la prevenció”, veureu quins són els col·lectius als quals s’aplica la normativa preventiva, i les principals característiques d’aquesta aplicació. Així, analitzareu quin és el seu àmbit d’aplicació general, la inclusió de determinats col·lectius amb una protecció parcial i l’exclusió de determinades relacions de treball.

En el tercer apartat, “Drets i deures en l’àmbit preventiu”, analitzareu els drets dels treballadors i els deures correlatius de l’empresari en aquest àmbit, identificant-ne l’abast i la forma d’exercir-los.

En el quart apartat “La prevenció de riscos laborals en el marc de la pandèmia per COVID19” estudiarem com s’ha adaptat la normativa de prevenció de riscos laborals per donar resposta als reptes de seguretat i salut en el treball plantejats per la pandèmia provocada per la COVID-19.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, es proposa que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades, i seguir l’activitat de l’aula.

Anar a la pàgina següent:
Resum