Activitats

Classificació dels factors de risc

L’objectiu de l’activitat és saber classificar els factors de risc en funció de la seva tipologia.

Classifiqueu els següents factors de risc en funció de la tipologia del factor de risc que els provoca:

 1. Passadissos i espais de treball amb obstacles
 2. Soroll excessiu, que pot causar hipoacúsia
 3. Senyalització inadequada dels espais de treball
 4. Cansament visual
 5. Excés de treball que obliga a realitzar una jornada excessiva
 6. Jornada i ritme de treball inadequats
 7. Existència d’àcars en l’espai de treball
 8. Vibracions
 9. Postura incorrecta al treballar davant d’una pantalla d’ordinador
 10. Existència de fums de metalls soldats en un espai de soldadura

Tipologia dels factors de risc:

 • Provocats per agents materials de tipus mecànic: 1, 3.
 • Provocats per agents materials de tipus físic: 2,8.
 • Provocats per agents materials de tipus químic i biològic: 7 (biològic), 10 (químic).
 • Provocats per agents immaterials inherents a la tasca: 4, 9.
 • Provocats per agents immaterials inherents a l’organització del treball: 5, 6.

Els principis de l'acció preventiva

L’objectiu de l’activitat és saber identificar els principis de l’acció preventiva i aplicar-los supòsits concrets.

 1. Localitzeu l’article de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) que parla dels principis de l’acció preventiva i indiqueu quins són aquests principis.
 2. Relacioneu les següents actuacions d’un empresari amb un dels principis de l’acció preventiva indicats:
  • a) Explicació a un treballador nou del procés d’aixecar càrregues per no patir lesions.
  • b) Mesurament del soroll d’una màquina per veure la seva intensitat.
  • c) Col·locació d’una barana per evitar la caiguda dels treballadors des de la primera planta.
  • d) Canviar de lloc una treballadora embarassada perquè no aixequi càrregues pesades.
  • e) Insonorització d’una sala en comptes de proporcionar protectors auditius a tots els treballadors.

 1. Article 15.1 de l’LPRL. L’empresari ha d’aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst en l’article anterior, d’acord amb els principis generals següents:
  • a) Evitar els riscos.
  • b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
  • c) Combatre els riscos en el seu origen.
  • d) Adaptar el treball a la persona, en particular en allò que respecta a la concepció dels llocs de treball, i l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb la intenció, en particular, d’atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir-ne els efectes en la salut.
  • e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
  • f) Substituir allò que és perillós per allò que té poc o cap perill.
  • g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri dins la tècnica l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
  • h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
  • i) Donar les instruccions correctes als treballadors.
 2. Relació d’actuacions amb un els principis de l’acció preventiva abans indicats:
  • a) i
  • b) b
  • c) h
  • d) d
  • e) c

Classificació de factors de risc

L’objectiu de l’activitat és saber identificar i classificar els factors de risc en funció de la seva tipologia.

Analitzeu, en el següent supòsit pràctic, les condicions de treball que poden suposar un factor de risc; indiqueu-ne la tipologia, en funció de la tècnica preventiva que els classifica, i identifiqueu quins són els danys que poden causar en el treballador.

En una ludoteca municipal hi ha diferents espais de treball: la sala d’educadors, el despatx de la directora, les zones de joc infantil i un petit pati. A la sala d’educadors els treballadors disposen de mobiliari antic: cadires sense possibilitat de regulació segons les necessitats de l’usuari, prestatges massa alts que fa que sigui difícil accedir-hi…
Hi ha pocs ordinadors per a tots els educadors, i les pantalles no poden adequar-se a les característiques del treballador i, a més, a l’estar ubicades davant d’una finestra, produeixen molts enlluernaments als treballadors, cosa que els provoquen fatiga visual. La impressora és d’agulles, la qual cosa genera un elevat nivell de soroll.
Per connectar els diferents equips informàtics s’han tirat cables per terra , cosa que en alguna ocasió ha provocat alguna ensopegada dels treballadors.
Al no tenir un espai específic d’emmagatzematge aquest es fa a la zona del pati, on s’amunteguen sense concert diferents joguines espatllades i altres estris que podrien caure en qualsevol moment sobre alguna persona.
Al pati hi ha amuntegats diferents productes de neteja sense cap tipus de control, amb el risc d’algun vessament, que podria causar una intoxicació per inhalació.
Les aules estan mal aïllades (les portes són molt fines i les finestres només disposen d’un vidre) la qual cosa fa que a l’interior de l’aula hi hagi molt soroll provinent de l’exterior (altres aules, carrer, pati…).
Sovint molts dels usuaris que acudeixen al centre estan refredats, i al compartir el mateix espai amb les educadores aquestes sovint contreuen malalties de tipus viral.
De les tres treballadores fixes de la ludoteca n’hi ha una que sovint està de baixa, i no està previst que en aquests moments es contracti una altra persona per fer la feina, i això fa que –com que el volum de feina és el mateix– es sobrecarrega la resta de treballadores. La directora del servei és una persona molt activa, però totes les tasques de la guarderia vol que es facin a la seva manera, i no deixa prendre cap iniciativa a les treballadores.

Danys derivats del treball

L’objectiu de l’activitat és saber classificar els danys derivats del treball.

 1. De la llista de danys que es mostra a continuació, identifiqueu si estan o no inclosos en la llista actual del quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social (RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social), la classificació que tindrien en aquesta normativa si ho estiguessin i la seva qualificació jurídica (si jurídicament es considerarà accident de treball o malaltia professional):
  • Traumatisme cranioencefàlic
  • Malaltia infecciosa transmesa per un animal a un veterinari
  • Cops i talls al braç
  • Sordesa professional causada al personal de terra d’un aeroport.
 2. Responeu a la següent pregunta: com es consideraria des del punt de vista jurídic una malaltia que té un origen laboral si no està inclosa en aquesta llista? Raoneu la resposta.

1.


2. Es considerarà que és un accident de treball. L’art. 116 de la Llei general de la Seguretat Social estableix que, perquè una malaltia es consideri malaltia professional cal que s’hagi contret com a conseqüència del treball executat per compte aliè, i que estigui recollida en el quadre de malalties professionals. Si no reuneix aquests requisits, l’art. 115.2.e) del mateix text legal estableix que aquelles malalties no incloses en l’art. 116 que el treballador hagi contret amb motiu de la realització de la seva feina seran considerades com accidents de treball.