Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Quins dels trets són característics del treball assalariat per compte aliè? Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Hi ha subordinació del treballador respecte de l’empresari.

2

L’empresari té l’obligació de garantir el deure empresarial de seguretat.

3

El treballador és propietari dels mitjans de producció.

4

És la modalitat dominant d’activitat productiva.

Exercici 2

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El concepte de salut de l’OMS implica que les necessitats de les persones siguin cobertes.

Exercici 3

Relacioneu els següents conceptes amb el tipus de despesa corresponent (a causa d’un accident del treballador).

NúmPreguntaResposta
1

Indemnització al treballador:

2

Pèrdua de la imatge pròpia de l’empresa:

3

Endarreriments en els lliuraments dels béns i/o serveis:

4

Temps de treball perdut pel treballador accidentat i pels seus companys o caps:

Exercici 4

Completeu les afirmacions següents amb el concepte correcte.

NúmPregunta
1

La propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa d’ocasionar dany és .

2

és la característica del treball susceptible de tenir influència en la generació de riscos per a la seguretat i salut del treballador.

3

Podem definir com la probabilitat que la capacitat d’ocasionar danys s’actualitzi en les condicions d’utilització o d’exposició i pugui generar danys.

Exercici 5

Relacioneu les condicions següents amb el seu tipus de risc associat.

NúmPreguntaResposta
1

Contacte amb substàncies corrosives, radiacions, estrès tèrmic, soroll, vibracions:

2

Ritme de treball elevat, falta d’autonomia, treball monòton i repetitiu:

3

Caigudes, xocs, contactes elèctrics, cops:

4

Postures incorrectes, sobreesforços, càrrega de treball excessiva:

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El fenomen de les plataformes digitals (Uber, Deliveroo, Amazon…) ha suposat una transformació de les condicions de prestació del treball, en què, en molts casos, s’eludeix l’aplicació del dret laboral a aquests supòsits; i es difumina, així també, l’aplicació de la normativa preventiva.

2

La modalitat dominant d’activitat productiva, i la que és la referència en l’àmbit preventiu, és la del treball per compte propi.

3

La dependència o subordinació del treballador respecte de l’empresari pel qual treballa és una característica essencial del treball per compte d’altri.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Es considera accident de treball tota lesió que pateix el treballador com a conseqüència del treball que fa per compte aliè.

2

No es pot considerar accident de treball si el treball és per compte propi (autònom).

3

La fatiga o l’envelliment prematur són considerades patologies inespecífiques.

Exercici 8

Quin d’aquests aspectes NO és necessari verificar perquè una lesió es pugui considerar accident laboral?

NúmPregunta
1

Existència de lesió corporal.

2

Que la lesió i/o malaltia hagi aparegut per primer cop únicament dins l’espai de treball.

3

Condició de treballador per compte aliè o assimilat.

4

Relació de causalitat entre el dany ocasionat i el treball.

Exercici 9

Trieu les opcions correctes.

Es consideren accidents de treball les lesions degudes a…

NúmPregunta
1

Imprudències temeràries del treballador accidentat.

2

La realització de les funcions dels càrrecs electius de caràcter sindical.

3

Transport d’anada o tornada del lloc de treball.

4

Una força major que no estigui relacionada amb el treball (per exemple, un vendaval o un incendi).

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Per poder parlar de malaltia professional, és imprescindible que…

NúmPreguntaVF
1

La malaltia estigui inclosa dins del quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social.

2

La malaltia es manifesti abans d’haver finalitzat l’exposició del treballador a la condició laboral perjudicial.

3

Hi hagi una relació de causa-efecte entre l’exposició nociva i el dany.

4

Se li hagi reconegut al treballador un grau d’incapacitat o invalidesa com a resultat de la malaltia.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos