Activitats

Àmbit d’aplicació de la normativa preventiva

L’objectiu de l’activitat és saber identificar l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva.

Identifiqueu el col·lectiu o col·lectius que constitueixen el nucli central de l’aplicació de la normativa preventiva. Justifiqueu la resposta i indiqueu el referent normatiu corresponent.

El nucli central d’aplicació de la normativa preventiva el configuren dos col·lectius:

  • Les relacions laborals regulades per l’Estatut dels Treballadors.
  • Les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al servei de les administracions públiques.

L’art. 3 LPRL estableix que l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva el constitueixen les relacions laborals regulades en el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal civil al servei de les administracions públiques. A altres col·lectius s’aplicarà només en relació amb obligacions específiques (treball autònom; socis-treballadors de cooperatives; fabricants, importadors i subministradors).

Aplicació de la normativa preventiva al treball per compte propi

L’objectiu de l’activitat és conèixer l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva als diferents col·lectius.

És aplicable al treball per compte propi la normativa preventiva? En quines situacions? Argumenteu i justifiqueu la vostra resposta.

El treballador autònom té un caràcter dual:

  • D’una banda, té la condició d’empresari i, com a tal, pot contractar treballadors per compte d’altri (amb una relació laboral) que treballaran per a ell. En aquestes relacions, en què el treballador per compte propi es situarà com a empresari, tindrà totes les obligacions que la normativa preventiva assigna a l’empresariat (deure de protecció, per exemple).
  • De l’altra, posa la seva força de treball a disposició d’altres empreses que vulguin contractar els seus serveis. En aquests casos, l’empresari que el contracta assumeix unes obligacions específiques en matèria preventiva (art. 24 LPRL), principalment deure de cooperació i informació.

Aplicació de la normativa a fabricants, importadors i subministradors

L’objectiu de l’activitat és conèixer l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva als diferents col·lectius.

És aplicable la normativa preventiva a fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball? En quines situacions? Argumenteu i justifiqueu la vostra resposta.

L’art. 41 LPRL estableix les obligacions que fabricants, importadors i subministradors de maquinària i equips de treball, productes i substàncies químiques i elements per a la protecció dels treballadors tenen en l’àmbit preventiu, i estableix un règim d’obligacions específic.

La inclusió d’aquests fabricants, importadors i subministradors es justifica perquè es vol fer extensiva l’aplicació de la normativa preventiva a tots els subjectes implicats en el procés productiu.

En aquest sentit, les obligacions concretes que s’estableixen són les següents:

  • Assegurar que la maquinària, equips, productes i estris de treball que subministren no constitueixen una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions recomanades.
  • Envasar i etiquetar els productes i substàncies químiques d’utilització en el treball de manera que se’n permeti la conservació i manipulació en condicions de seguretat i se n’identifiqui clarament el contingut i els riscos per a la seguretat i la salut.
  • Subministrar la informació que indiqui la forma d’utilització correcta de maquinària, equips, productes i estris de treball, així com mesures addicionals que calgui adoptar.
  • En relació amb els elements de protecció dels treballadors, s’obliga a garantir-ne l’efectivitat, sempre que siguin instal·lats i usats en les condicions recomanades, i a subministrar informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell de protecció, i la forma correcta d’ús i manteniment.

Anar a la pàgina anterior:
Àmbit subjectiu de la prevenció
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació