Activitats

Obligacions de l'empresari en matèria preventiva

L’objectiu de l’activitat és identificar les obligacions de l’empresari en matèria preventiva en un supòsit pràctic concret.

Identifiqueu les obligacions que incompleixen empresari i treballador en aquest cas pràctic, citant expressament els articles dels textos legals on s’inclou l’obligació que incompleixen.

Una empresa facilita a un treballador, menor d’edat, que treballa en un torn elèctric amb risc de projecció de partícules, unes ulleres de seguretat perquè faci aquesta tasca. Les ulleres estan trencades; el treballador no notifica aquesta irregularitat a ningú, però no es posa les ulleres, perquè, a més, li molesten molt.
El treballador no ha rebut cap formació sobre la utilització del torn elèctric, i no coneix quins són els riscos i possibles danys per a la salut que pot comportar-li treballar sense les oportunes mesures de seguretat.

Protecció de treballadors especialment sensibles

L’objectiu de l’activitat és saber identificar obligacions de l’empresari en relació amb els treballadors especialment sensibles.

Identifiqueu si les actuacions que duen a terme empresa i treballadors són correctes. Enumereu les mesures de protecció que la llei estableix per a dones embarassades.

La treballadora Anna Rius treballa en una empresa dedicada a la investigació farmacèutica de Vilanova i la Geltrú. L’empresa compta amb un total de quatre persones dedicades a tasques d’investigació i una a tasques de gerència.
El mes de febrer del 2008 la treballadora notifica a l’empresa que està embarassada i que el seu metge l’ha informat del risc que suposa per al fetus treballar en la manipulació de productes químics i biològics.
L’empresa estudia la possibilitat de reorganitzar el treball del Departament d’Investigacions, per encarregar-li a la treballadora tasques que siguin innòcues, però això implicaria un procés d’adaptació de diversos dies que no poden permetre’s pel volum de feina que tenen.
Una altra possibilitat que es planteja és encomanar-li feines de comercial , lloc de treball que ha quedat lliure recentment. La treballadora es nega a acceptar aquest lloc de treball perquè és d’inferior categoria professional a la seva, tot i que reconeix que no suposa cap risc per al fetus.
Finalment la treballadora i l’empresa arriben a l’acord de suspendre el contracte de treball fins al final del seu embaràs, i reservar-li el lloc per a quan es reincorpori.

L’art. 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals, en el seu redactat de conformitat amb el que disposa la Llei 39/99, de 5 de novembre, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (LCVFL), i amb les modificacions efectuades per la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva d’homes i dones, estableix tres nivells de protecció pel risc durant l’embaràs:

 1. 1r nivell: l’empresari haurà de procedir a l’adopció de mesures adequades per tal d’evitar el risc existent, a través de l’“adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada” (art. 26.1 LPRL).
 2. 2n nivell: En cas que el primer no sigui possible o bé les mesures adoptades no siguin suficients, l’empresari haurà de buscar-li un nou lloc de treball compatible amb el seu estat. El canvi de lloc de treball o de funció es durà a terme de conformitat amb les regles i criteris que s’apliquen en els supòsits de mobilitat funcional (art. 39 ET).
  • S’exigeix el compliment d’uns requisits formals per tal d’acreditar aquestes circumstàncies: certificació dels serveis mèdics de l’INSS o mútues, o informe del Servei Nacional de Salut.
  • El canvi de lloc de treball hauria de dur-se a terme respecte a les normes sobre mobilitat funcional, i com exigeix l’apartat 3 de l’art. 26.2, “conservant el dret al conjunt de retribucions del seu lloc de treball d’origen”. No sembla que la llei permeti que la treballadora pugui negar-se a aquesta mobilitat funcional adoptada per l’empresa.
 3. 3r nivell: (quan el canvi no sigui tècnic o objectivament possible, o no pugui exigir-se per motius justificats) pas de la treballadora a la situació suspensiva (art. 26.3)
  • Aquesta suspensió té caràcter automàtic; l’empresari està obligat a declarar aquesta suspensió quan es produeixen les circumstàncies referides.
  • Aquesta suspensió s’inicia quan l’empresa rep el certificat mèdic que exigeix l’art. 26.2 LPRL, i dura mentre persisteixi la causa que l’ha motivat –el risc per a la salut de la mare i/o el fill– (art. 48.5 ET), finalitzat el dia que s’inicia la suspensió del contracte per maternitat biològica (que normalment serà quan tingui el fill) o bé hi hagi la possibilitat d’assignar-li un lloc de treball compatible amb el seu estat, o fins i tot pugui reincorporar-se al seu propi perquè ja no hi hagi risc.

Drets i obligacions en matèria preventiva

L’objectiu de l’activitat és conèixer els drets i obligacions en l’àmbit preventiu.

Responeu:

 1. Quines obligacions sobre la protecció dels treballadors incompleix l’empresari? Indiqueu quines són i citeu els articles de l’LPRL que les regulen.
 2. Pot el treballador deixar la seva activitat si hi ha un risc per a la seva salut?
 3. Si l’empresari facilita arnesos i altres mitjans de protecció, què succeeix si el treballador decideix no utilitzar-los al·legant que no els necessita?
 4. Identifiqueu les principals obligacions de l’empresari i dels treballadors en l’àmbit preventiu.

1. Deure de formació (art.19); Deure d’informació (art.18); Deure de no protecció per no proporcionar EPIs (art.17).

2. Pot deixar l’activitat si considera que hi ha un risc greu i imminent per a la seva salut i/o integritat física.

3. El treballador té l’obligació de col·laborar amb l’empresari i complir amb les mesures de protecció que aquest li facilita. Si no ho fa pot ser sancionat, i aquesta sanció pot consistir –en cas que sigui molt greu– en un acomiadament disciplinari.

4. Les obligacions del treballador són observar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin (19.2 ET), que es concreten en:

 • Fer servir de forma adequada les màquines, aparells, eines o substàncies perilloses i altres mitjans de treball.
 • Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció que facilita l’empresari.
 • Utilitzar correctament els equips de seguretat existent.
 • Informar el superior jeràrquic sobre qualsevol situació que suposi un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 • Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat laboral.
 • Cooperar amb l’empresa perquè pugui garantir unes condicions de treball segures.

Les obligacions de l’empresa són:

 • Avaluar els riscos i planificar l’activitat preventiva (art.16 LPRL).
 • Garantir la seguretat dels equips de treball (art. 17.1 LPRL).
 • Lliurar els equips de protecció individual adequats (art.17.2 LPRL).
 • Informar els treballadors sobre els riscos als quals estan sotmesos, i les mesures de prevenció i protecció que els cal adoptar, així com les mesures d’emergència (art. 16.1 LPRL).
 • Formar els treballadors en matèria preventiva (19 LPRL).
 • Vigilància de la salut dels treballadors (art.22 LPRL).

Anar a la pàgina anterior:
Drets i deures en l'àmbit preventiu
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació