Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu el text següent:

NúmPregunta
1

L’LPRL reconeix del treballador a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest configura un deure correlatiu de protecció per part de dels riscos als quals poden estar exposats els treballadors. Per complir aquest deure haurà de garantir de les persones que té al seu servei, amb l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a la seva protecció. Aquest deure de protecció es fa també extensiu a en relació amb el personal al seu servei.

Exercici 2

Relacioneu els aspectes següents en funció de si són deures o drets dels treballadors:

NúmPreguntaResposta
1

Informació sobre els riscos i les mesures preventives que cal adoptar:

2

Protecció de col·lectius especialment vulnerables:

3

Autoprotecció:

4

Formació teòrica i pràctica en matèria preventiva:

5

Compliment de les mesures preventives establertes per l’empresari:

6

Col·laborar en la millora de les condicions de treball i salut:

7

Interrompre l’activitat laboral i abandonar el lloc de treball en els supòsits d’existència d’un risc greu i imminent:

Exercici 3

La llei estableix el dret de protecció a treballadors de col·lectius especialment vulnerables.

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les condicions següents en funció de si es veuen protegides especialment per la seva condició de vulnerabilitat o no:

NúmPreguntaVF
1

Cos militar

2

Maternitat

3

Treballadors especialment sensibles a determinats riscos

4

Treball temporal

5

Menors

6

Treballadors forans

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Alguns aspectes, com utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari i informar immediatament el superior jeràrquic directe de situacions de risc, constitueixen dels treballadors.

2

L’incompliment d’alguna d’aquestes pot suposar un que pot ser sancionat.

3

Per aquesta raó, es pot arribar a realitzar un , que és l’extinció del contracte de treball per decisió de l’empresari basada en un incompliment greu per part dels treballadors.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

En relació amb l’obligació general de protecció de l’empresari…

NúmPregunta
1

N’hi ha prou amb el mer compliment formal de la normativa, no és necessari adoptar una posició proactiva.

2

Cal documentar les activitats i comptar amb l’organització i mitjans necessaris per fer efectiva aquesta protecció.

3

No s’han d’establir protocols d’actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent per a la salut dels treballadors, ja que és feina dels serveis de protecció civil.

4

Només cal avaluar els riscos presents en el lloc de treball.

Exercici 6

L’obligació empresarial de protecció es configura a partir de les següents característiques:

NúmPregunta
1

Es tracta d’una obligació de naturalesa:

2

És una obligació:

3

Té un contingut:

4

Suposa una obligació: de l’activitat preventiva

Exercici 5

En l’exercici anterior es presenten algunes característiques de l’obligació empresarial de protecció.

Tria les característiques que hi falten:

NúmPregunta
1

Es tracta d’una obligació de mitjans, no de resultat.

2

Cal un nexe causal entre els danys causats al treballador i la conducta incomplidora per part de l’empresari.

3

És una obligació a càrrec del treballador.

4

L’empresari té l’obligació d’integració de l’activitat preventiva en l’empresa.

5

L’empresari ha de preveure les distraccions o imprudències temeràries dels treballadors.

6

L’empresari pot recórrer a mitjans interns i/o externs per donar compliment a aquesta obligació.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents sobre el pla de prevenció de riscos laborals:

NúmPreguntaVF
1

El Reglament dels Serveis de Prevenció recull el contingut que haurà d’incloure el pla de prevenció.

2

Comptar amb aquest pla constitueix una obligació per part de l’empresari.

3

En el seu contingut han de constar les relacions de parentiu entre treballadors i/o empresaris.

4

En el seu contingut cal indicar l’estructura organitzativa de l’empresa.

5

L’empresari ha de comptar amb dos documents: l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

6

Incloure les característiques dels treballadors amb rellevància en la prevenció de riscos en el pla de prevenció constitueix un incompliment de la llei de protecció de dades.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Caldrà que l’empresari confeccioni i mantingui a disposició de les autoritaris laborals competents la documentació següent:

NúmPregunta
1

Pla de prevenció de riscos laborals i avaluació dels riscos.

2

Pla i avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció que cal adoptar.

3

La relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.

4

Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors i les conclusions obtingudes.

5

És necessari que entregui tota la documentació anterior.

Exercici 8

Completeu les següents afirmacions:

NúmPregunta
1

La precarietat en l’ocupació té una gran incidència en , ja que s’ha demostrat que els treballadors temporals es troben especialment exposats als riscos derivats de la seva feina pels canvis constants d’activitat.

2

Quan sigui necessari, s’ha d’evitar la realització de treball nocturn o de treball per torns per assegurar la protecció .

3

El és l’òrgan unipersonal de representació dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció en riscos laborals.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos