Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu cada col·lectiu de treballadors amb el tipus de normativa preventiva que se li aplica.

NúmPreguntaResposta
1

Treballadors autònoms:

2

Relacions laborals regulades per l’ET:

3

Socis-Treballadors de cooperatives:

4

Cossos militars:

5

Treballadors al servei de la llar familiar:

6

Fabricants, importadors i subministradors:

Exercici 2

Trieu les opcions correctes.

Ens trobem davant una relació laboral quan es compleixin els següents requisits…

NúmPregunta
1

El treball és realitzat de manera voluntària.

2

Es rep un salari a canvi de la feina.

3

El fruit del treball no és de l’empresari, sinó del treballador.

4

El treballador està sotmès al poder d’organització i disciplina de l’empresari.

Exercici 3

Completeu les següents afirmacions:

NúmPregunta
1

La normativa preventiva s’aplica de manera a tot el personal del servei de les administracions públiques, amb de quin suigui el tipus de vinculació (tant laboral, com administrativa o estatuària).

2

Quan existeix normativa específica que regula els aspectes preventius, els preceptes preventius generals s’aplicaran a les administracions públiques.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Tot i que les societats cooperatives es troben dins de l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva, la llei estableix que tenen un…

NúmPregunta
1

tractament jurídic general

2

tractament jurídic singular

3

conjunt d’obligacions afegides

4

tractament jurídic similar al cos militar

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El treballador autònom és subjecte responsable de la prevenció.

2

El treballador autònom no és subjecte protegit de la prevenció.

3

El treballador autònom conforma en si mateix una empresa.

4

El treballador autònom no pot contractar treballadors.

Exercici 6

Trieu les opcions correctes.

Les obligacions específiques preventives per a l’empresari que contracta un treballador autònom són…

NúmPregunta
1

Deure de donar informació i instruccions amb relació a les mesures de protecció.

2

Deure de cooperació en l’aplicació de la normativa preventiva per establir els mecanismes de coordinació empresarial.

3

Deure de donar informació i instruccions amb relació als riscos existents en el centre de treball.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En casos de risc greu o catàstrofe, hi ha aplicació de la normativa preventiva als serveis operatius de protecció civil.

2

La relació laboral de les persones treballadores al servei de la llar, per les seves peculiaritats, està exclosa de l’aplicació d’aquesta normativa.

3

Els treballadors al servei de la llar familiar tenen l’obligació d’observar les mesures de prevenció de riscos laborals que s’adoptin.

Exercici 8

Completeu el text següent:

NúmPregunta
1

La s’aplica als treballadors que prestin els seus serveis retribuïts per compte aliè i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona física o jurídica, anomenada .

Exercici 9

Trieu les opcions correctes.

Les relacions laborals al servei de la llar familiar reuneixen els requisits de…

NúmPregunta
1

Voluntarietat

2

Retribució

3

Aplicació general preventiva

4

Alienitat

Exercici 10

Completeu el text sobre la normativa dels treballadors al servei de la llar familiar:

NúmPregunta
1

S’indica com a fonament de l’exclusió de l’aplicació de la normativa preventiva a aquesta relació laboral la a través de la Inspecció de Treball de les condicions dels treballadors, en tractar-se d’un que està protegit pels drets constitucionals .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos