Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 • Identifica les característiques del pla de treball.
 • Descriu la importància de l’adaptació del pla de treball a la realitat de la persona en situació de dependència.
 • Identifica les característiques de l’usuari o unitat de convivència assignada.
 • Identifica les tasques que s’han de fer al domicili.
 • Seqüencia les tasques domèstiques diàries que s’han de fer al domicili, en funció del pla de treball i de les adaptacions que s’hi facin, si escau.
 • Analitza les necessitats de demandes que s’han de cobrir en el domicili.
 • Identifica els diferents tipus de plans d’atenció a la persona en situació de dependència al domicili.
 • Relaciona els elements fonamentals de les activitats de suport domiciliari de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, amb malaltia crònica o persones grans, en els aspectes generals de l’autonomia personal i social.
 • Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació de l’usuari i/o els cuidadors principals.
 • Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.
 • Valora la importància d’ajustar la seqüència de l’execució d’activitats, a fi de rendibilitzar temps i esforços.

2. Fa el seguiment del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 • Identifica les fonts d’informació, les tècniques de seguiment i la detecció de situacions de risc.
 • Analitza els diferents recursos, seleccionant-los segons les necessitats de les persones en situació de dependència.
 • Registra les dades en el suport establert.
 • Interpreta correctament la informació recollida.
 • Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d’altres professionals.
 • Valora la importància de l’avaluació per a millorar la qualitat del servei.
 • Valora la importància de l’avaluació en cadascuna de les àrees d’intervenció.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències