Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu les afirmacions següents amb el verb corresponent:

En la millora contínua…

NúmPreguntaResposta
1

L’activitat dirigida a establir els objectius i les accions determinades per assolir els resultats s’anomena…

2

El fet de posar les accions en funcionament s’anomena…

3

L’acció de fer el seguiment de les accions realitzades i la seva corresponent avaluació s’anomena…

4

Portar a terme noves accions resultants de l’avaluació i que serveixen per corregir o millorar les accions realitzades s’anomena…

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

En funció del nombre d’hores concedides en el servei d’ajut a domicili es planificarà una intervenció de tipus:

NúmPreguntaVF
1

Diària.

2

Setmanal.

3

Segons demanda.

4

Mensual.

5

Trimestral.

6

Segons disponibilitat del professional.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Al document utilitzat com a prestació domiciliària de l’activitat del SAD hi ha de constar la informació següent:

NúmPreguntaVF
1

Grau d’autonomia de la persona beneficiària del SAD en la seva consecució (ho pot fer per si sol, li cal ajuda, necessita preparació…).

2

Quin serveis s’han de fer al domicili segons tipologia (higiene personal, de la llar, alimentació…).

3

Persona responsable de fer l’activitat (persona usuària, familiar, veí, professional del SAD, voluntari…).

4

Preu del servei o copagament en cas estipulat.

5

Periodicitat del servei, quan s’ha de fer (diàriament, setmanalment, quinzenalment).

6

Referents i contacte de la persona beneficiària del servei (família, amics, veïns…).

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Enregistrar la informació i fer-ne un seguiment ens permetrà:

NúmPreguntaVF
1

Conèixer els punts forts i febles de la nostra gestió.

2

Conèixer les necessitats i reclamacions de la persona usuària envers el servei.

3

Conèixer la percepció de la persona usuària amb relació a la prestació i gestió del servei que li estem oferint.

4

Conèixer els veïns i altres relacions de la persona usuària.

5

Millorar aquells aspectes que solen ser claus i influeixen en la qualitat del servei.

6

Planificar les accions.

7

Dissenyar noves accions i processos a portar a terme.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

El full de planificació setmanal del servei SAD ha de constar de la informació següent:

NúmPreguntaVF
1

Nom del treballador familiar o auxiliar de la llar.

2

Telèfon mòbil del treballador familiar que prestarà el servei.

3

Nom del treballador social responsable del cas.

4

Núm. d’expedient.

5

Nom i cognoms de la persona beneficiària del servei SAD.

6

Número de la Seguretat Social de la persona usuària.

7

Domicili on s’ha de fer la intervenció.

8

Franja horària en la qual es prestarà el servei.

9

Dia de la setmana que es prestarà el servei.

10

Tipus de servei que es prestarà.

11

Tipus d’habitatge (si disposa d’ascensor, escales…).

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

La gestió administrativa del SAD permet als professionals:

NúmPreguntaVF
1

Agendar les cites amb les persones interessades en el servei.

2

Esbrinar el número de compte de la persona beneficiària en cas que no se’n recordi i així estalviar temps.

3

Portar un control i seguiment de les visites i entrevistes fetes.

4

Actualitzar les dades de la unitat familiar en cas de canvis.

5

Parlar per xat amb la persona beneficiària del servei en cas necessari.

6

Elaborar de manera senzilla tota la documentació vinculada al servei (Full de sol·licitud, pla de treball, contracte de servei…)

7

Estalviar temps en l’atenció directa de la persona.

8

Dissenyar l’organigrama familiar.

9

Dissenyar l’organigrama familiar i fer recerca de la informació que ens manqui de la resta de membres de la família.

10

Portar un control de les diferents trucades realitzades i rebudes, com a constància de les intervencions fetes en el servei.

11

Elaborar informes i exportar dades.

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les es fan seguint els indicadors de qualitat establerts en la norma, però les fa personal de la mateixa empresa, amb l’objectiu de detectar irregularitats o incompliments.

2

Les les fan professionals de l’empresa certificadora AENOR, que és l’encarregada d’elaborar les normes tècniques al nostre país (UNE).

Exercici 8

Relacioneu les afirmacions seguents amb l’instrument d’avaluació contínua corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

L’instrument que recull de forma organitzada les preguntes sobre l’objectiu de l’enquesta s’anomena: .

2

La tècnica d’investigació a partir de la qual s’obté una mostra de casos representatius amb els quals es pretén explorar, descriure i explicar la realitat s’anomena: .

3

La tècnica universal més utilitzada pel professional de serveis socials que serveix per explorar, obtenir informació i elaborar un diagnòstic s’anomena: .

4

Les trobades de coordinació establertes de manera periòdica entre els diferents professionals que intervenen en el SAD s’anomenen: .

Exercici 9

Relacioneu les cinc frases següents, sobre els fonaments de la Norma UNE 158301, amb els eixos corresponents:

NúmPreguntaResposta
1

Determina les competències necessàries del personal que presta el servei de SAD: .

2

Fa referència a la documentació, protocols i processos utilitzats en el desenvolupament del servei: .

3

Estableix els mitjans materials i tècnics necessaris per portar a terme l’activitat i servei: .

4

Estableix la planificació del servei a prestar, la coordinació de l’equip i el control del servei: .

5

Obliga les entitats a disposar d’un sistema d’anàlisi de la qualitat prestada en els seus serveis i de la satisfacció de les persones usuàries: .

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El és qualsevol proposta que planteja la persona usuària d’un servei per a la seva millora.

2

Una és l’expressió oral per part de la persona usuària de la seva disconformitat o insatisfacció envers el servei rebut.

3

La és la disconformitat per escrit que presenta la persona usuària respecte a un servei.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos