Introducció

Organitzar una llar és una tasca que a ull nu pot semblar senzilla. Però, quan la seva resolució recau en persones que, per l’edat que tenen, situació de vulnerabilitat, estat de salut, situació d’incapacitat o dependència presenten limitacions físiques o cognitives, una simple activitat diària pot semblar tot un repte.

En el nostre dia a dia, les persones fem moltes tasques –com ara la higiene, preparar el dinar, anar a comprar– que per la seva simplicitat ens passen desapercebudes i no ens adonem de la complexitat que tenen fins que ens trobem en una situació de pèrdua d’autonomia. Aquesta pèrdua genera una dependència funcional o cognitiva, que es tradueix en la necessitat de suport per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i de les instrumentals (AIVD).

L’objectiu d’aquesta unitat formativa és formar professionals, però sense oblidar la missió principal, que és formar persones en l’àmbit sociosanitari que tinguin la responsabilitat, les competències i la capacitat per millorar la qualitat de vida de les persones que atenen.

A la primera part, “El pla de treball domiciliari” estudiarem què es un pla de treball, quins objectius té i quins professionals intervenen en la seva implementació. Parlarem de les unitats de convivència i les seves característiques, aspectes socials, culturals i antropològics principals. Coneixerem de prop les unitats de convivència, la seva estructuració i els seus membres, així com els canvis que s’han produït en els últims anys en el model de família. Finalment, abordarem la implementació del SAD i quins aspectes valoratius determinaran el grau de les necessitats que s’han de cobrir en un domicili per tal d’establir el servei més adequat garantint sempre el màxim grau d’autonomia i autodeterminació de la persona.

A la segona part, “Seguiment del pla de treball” treballarem la importància de l’aplicació del pla de treball d’una manera ordenada, mitjançant l’aplicació d’un mapa de processos i el perquè de la seva utilitat a l’hora de fer el seguiment de l’activitat establerta en una unitat de convivència. També abordarem la importància de la valoració objectiva i subjectiva del servei per la seva millora constant i, per tant, coneixerem diferents mètodes que es poden aplicar per mesurar el grau de satisfacció de la persona usuària envers el servei i dels professionals que el presten, així com de la càrrega que els suposa.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum