Activitats

Documentació SAD (I): full de prestació d'activitat domiciliària

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i posar en pràctica la documentació relacionada amb la prestació del SAD un cop acceptada la sol·licitud per part de l’ens local o ajuntament.

Amb la informació que apareix a continuació elaboreu un full de prestació d’activitat domiciliària. Podeu utilitzar el document de referència que hi ha d’exemple en aquesta unitat formativa o bé un altre que preferiu, però tenint present que ha de poder reflectir la informació que es detalla a continuació.

El cas de la Sra. Carme

La Sra. Carme Rodríguez Fernández amb DNI 38123456H, nascuda l’any 1945, viu sola a Barcelona, al C. Viladomat 230, 3-2 (Barcelona 08029). El seu telèfon de contacte és el 93 430 08 47.


La Sra. Carme s’ha dirigit als serveis socials del seu barri acompanyada per la seva única filla, la Dolors, que viu a Cerdanyola. La Sra. Carme facilita un informe mèdic en el qual es detalla com a malaltia crònica la diabetis (insulinodependent) i una discapacitat visual del 60 %, conseqüència del glaucoma. Disposa del servei de teleassistència domiciliària.


No presenta dificultat per a la realització de les ABVD, però sí pel que fa a la preparació de certs aliments i determinades activitats de caire domèstic i cura de la roba, com a conseqüència dels problemes de visió. La seva autonomia li permet fer petites accions de la casa, però no les que necessitin més atenció.


La seva filla la visita cada quinze dies. Treballa en una empresa de neteja en torns rotatius, motiu pel qual té dificultats per combinar els horaris amb la seva pròpia llar (té dos nens). Tot i així, no falta a la seva visita quinzenal, en què dona un cop de mà a la seva mare en les activitats que pot.

Amb aquesta informació, emplena el full de prestació de l’activitat domiciliària que tens a continuació, tenint en compte els següents aspectes:

 • Execució: si la persona és autònoma, necessita ajuda per a la realització o cal preparar-la.
 • Qui és la persona o persones encarregades de les activitats.
 • Periodicitat de les activitats.
 • La treballadora familiar assignada és la Berta Ruiz.
Figura Model de full de prestació domiciliària del SAD

Aquí us podeu descarregar l’arxiu en format Excel, per treballar-hi directament:

Figura Full de prestació de l’activitat del SAD (solució)

Documentació SAD (II): full de planificació setmanal

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i posar en pràctica la documentació relacionada amb la prestació del SAD un cop acceptada la sol·licitud per part de l’ens local o ajuntament.

La Berta Ruiz Pamias és treballadora familiar de l’Esquerra de l’Eixample. Durant la reunió de planificació d’avui li han assignat el cas de la Sra. Carme Rodríguez Fernández, amb una intensitat de servei baixa de 2 hores diàries.

Ubiqueu, en el full de planificació setmanal de la Berta Ruiz, el cas de la Sra. Carme Rodríguez, tenint en compte els serveis actuals que ja rep i les següents indicacions:

 • Jornada laboral de 30 hores.
 • Té destinat un total de 2,5 hores setmanals dins de la seva jornada laboral per al desplaçament d’un domicili a un altre.
 • Té una reserva de 2,5 hores setmanals per a reunions de coordinació.
Figura Full de planificació setmanal d’activitat, T. F. Berta Ruiz

Aquí us podeu descarregar l’arxiu en format Excel, per treballar-hi directament:

Figura Full de planificació setmanal d’activitat, T. F. Berta Ruiz (solució)

Indicadors del SAD

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer quina es la funció dels indicadors dins d’un procés de qualitat.

L’empresa prestadora d’un servei del SAD està obligada a aplicar uns determinats indicadors de qualitat del servei. Els indicadors permeten constatar l’assoliment o no de les competències establertes i mesuren de manera objectiva la qualitat del servei davant dels criteris establerts i promouen una millora contínua en l’organització.

Recordeu que els indicadors han de complir un seguit de característiques per ser útils:

 • Que estiguin associats a un procés.
 • Que la seva definició no porti a diferents interpretacions.
 • Que siguin mesurables (han de ser de tipus numèric).
 • Que mesurin una sola cosa.
 • Que siguin fàcils de mesurar i estiguin a l’abast.
 • Que sigui factible aconseguir-los.

Formeu part d’una empresa prestadora de SAD i esteu elaborant la llista d’indicadors que formaran part del vostre sistema de qualitat. Feu una llista amb deu indicadors que penseu que poden ser importants de mesurar dins del vostre servei.

Els indicadors més habituals que podem trobar en el sistema de qualitat del SAD són, entre d’altres:

 • Mitjana de temps d’espera per accedir al servei des de la presentació de la sol·licitud.
 • Nombre de persones usuàries del servei per cada mil habitants.
 • Nombre de persones ateses de més de seixanta-cinc anys.
 • Nombre de persones ateses de més de vuitanta anys.
 • Mitjana d’hores d’atenció per persona usuària.
 • Mitjana de visites domiciliàries realitzades pel coordinador del servei.
 • Índex de rotació del personal.
 • Mitjana de temps de permanència en el servei en el moment de donar-se de baixa.
 • Ràtio de persones ateses per cada professional del SAD.
 • Temps mitjà de resposta a les incidències.
 • Nombre d’hores destinades a millorar les competències professionals i nombre de professionals que hi participen.
 • Nombre de professionals de coordinació per professionals d’atenció.
 • Nombre d’accidents laborals per professionals del SAD.
 • Nombre d’accions formatives dirigides als professionals del SAD.
 • Nombre de queixes presentades pels usuaris del servei.
 • Temps mitjà de resposta de les queixes presentades.
 • Ingrés mitjà mensual de la persona usuària.

Treball en equip

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre la rellevància que té treballar en equip dins de qualsevol tipus d’activitat professional.

Vegeu el següent vídeo, Diferència de treballar en grup i treballar en equip i doneu la vostra opinió personal sobre la importància que té treballar en equip en un servei de les característiques del SAD.

En l’argumentació incloeu exemples que puguin ser clarificadors de situacions que ajudin a entendre millor la transcendència d’aquest tipus de coordinació entre els diferents professionals.

Opinió lliure per part de l’alumna/e.

PADES

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer una mica més en detall el Programa d’atenció domiciliària, equips de suport PADES que s’ofereix a Catalunya.

Busqueu informació sobre el PADES i expliqueu a què ens referim quan parlem de cures pal·liatives i quin és el seu objectiu.

Les cures pal·liatives són un tipus d’atenció o tractament dirigit a les persones que es troben al final de la vida.

El seu objectiu és millorar, tant com sigui possible, la qualitat de vida de la persona malalta i del seu entorn cuidador, mitigant el patiment físic i emocional associat a la mort.

Queixes, reclamacions i suggeriments

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la diferència d’aquests tres conceptes que en un moment donat poden semblar que siguin el mateix.

Expliqueu amb les vostres paraules la diferència entre aquests tres termes i poseu un exemple de cadascun relacionat amb el servei del SAD.

 • Queixa: és l’expressió oral per part de l’usuari de la seva disconformitat o insatisfacció envers el servei rebut.
 • Reclamació: és la disconformitat per escrit que presenta l’usuari envers la seva disconformitat amb un servei.
 • Suggeriment: és qualsevol proposta que planteja l’usuari d’un servei per millorar-lo.

Anar a la pàgina anterior:
Seguiment del pla de treball
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació