Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Un pla de treball ha de ser…

NúmPreguntaVF
1

Universal

2

Participatiu

3

Econòmic

4

Estratègic

5

Imposat

6

Suficient

7

Centrat en la persona

8

Centrat en la comunitat

9

Treball en xarxa

10

Eficient

11

Flexible

12

Mesurable

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Realitzar una bona tècnica d’entrevista permet al professional social conèixer…

NúmPreguntaVF
1

Allò que la persona usuària no ens vol explicar.

2

Allò que la persona usuària sap.

3

Allò que la persona usuària vol.

4

Allò que la persona usuària diu.

5

Allò que la persona vol que fem.

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les unitats de convivència són aquells espais on conviuen diverses persones i que comparteixen un conjunt de establertes.

2

Les unitats de convivència venen determinades pel .

3

El Codi és l’encarregat de regular els graus de parentiu existents al territori espanyol.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La línia ascendent la formen:

2

La línia descendent la formen:

3

La línia col·lateral la formen:

4

El parentiu per afinitat està format per:

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Un espai d’acolliment diürn dirigit a persones que conviuen amb família.

2

Un espai dirigit a persones grans o en situació de dependència que necessiten una atenció temporal o permanent en el seu dia a dia.

3

Un recurs residencial dirigit a persones que mantenen part de la seva autonomia però necessiten una supervisió en moments puntuals.

4

Un conjunt de petits apartaments dirigits a persones que tenen un grau d’autonomia molt elevat, i que compten amb el suport d’un equip professional.

5

Un centre d’atenció diürna dirigit a persones amb greus discapacitats i que necessiten una atenció especialitzada sanitària i rehabilitadora.

6

Un centre d’atenció residencial dirigit a diferents col·lectius que per determinades circumstàncies es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

La família …

NúmPreguntaVF
1

És un grup social que presenta relacions de consanguinitat, afinitat i aliança.

2

Ha sofert un canvi estructural en els últims cinquanta anys.

3

És la segona organització social més important després de les associacions.

4

Es refereix únicament a la unió entre un home, una dona i els fills.

5

Múltiple és la que està formada per tres fills o més, d’aquí el seu nom.

6

La família nuclear és la que més predomina a Occident.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Les famílies multiproblemàtiques és caracteritzen per…

NúmPreguntaVF
1

Desorganització econòmica i de la llar. (v)

2

Canvis emocionals freqüents i importants.

3

Són autònomes socialment i econòmicament.

4

Els seus membres acostumen a presentar rols estereotipats.

5

Els seus membres són molt participatius socialment.

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El genograma és la de la família i dels tipus de existent entre els seus membres.

2

El genograma està format per un conjunt de que representen cadascun dels membres d’una .

3

El genograma també facilita informació dels seus membres com dels seus membres.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents indicant si son ABVD o AIVD:

NúmPreguntaResposta
1

Elaborar els àpats:

2

Higiene personal:

3

Anar al lavabo sol:

4

Vestir-se/Desvestir-se:

5

Gestionar els diners:

6

Comprar:

7

Menjar (portar el menjar i el líquid del plat a la boca):

8

Rentar la roba: <sol> AIVD< /sol>

9

Fer servir el telèfon:

10

Controlar els esfínters:

11

Mobilitat dins del domicili:

12

Mobilitat fora del domicili:

@IOCDROPDOWN12@

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Podem dir que una persona és quan manté la seva capacitat per prendre decisions de com viure i obrar sobre la seva pròpia persona, amb independència del criteri dels altres.

2

La situació permanent en què es troben les persones que per determinades causes han perdut part de la seva autonomia es diu </sol>dependència</sol>.

3

La és la condició sota la qual les persones presenten una disfunció física, psíquica, intel·lectual o sensorial que afecta la seva manera d’actuar amb la societat.

Exercici 11

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La persona necessita ajuda entre 2 o 3 cops al dia per a la realització de les ABVD, però no li cal una cuidadora de manera permanent:

2

La persona necessita ajuda de manera intermitent o almenys una vegada al dia:

3

La persona necessita ajuda per a la realització de totes les activitats bàsiques de la vida diària de manera permanent:

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

La missió del SAD és…

NúmPreguntaVF
1

Evitar l’internament de la persona.

2

Millorar la qualitat de vida de la persona beneficiària.

3

Detectar situacions de vulnerabilitat.

4

Agilitzar l’ingrés en centres residencials.

5

Oferir suport davant de situacions de crisi de la unitat familiar.

6

Donar resposta a les necessitats de cura de la persona.

7

Realitzar cures pal·liatives en el domicili.

8

Realitzar la neteja del domicili.

9

Donar suport als cuidadors no professionals.

10

Treballar hàbits de salut, higiene i socials.

11

Foment de l’oci i de les relacions socials.

12

Donar atenció a les necessitats de la llar.

13

Ajudar la persona en les mobilitzacions i transferències necessàries.

14

Col·laborar en les tasques de neteja de l’escala de veïns.

Exercici 13

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les accions del SAD dirigides a pal·liar possibles situacions de risc de la persona usuària tant dins com fora del domicili es diuen .

2

Les accions del SAD dirigides a l’adquisició i millora d’hàbits domèstics i personals que mantinguin el grau d’autonomia de la persona usuària i que permeten que continuï vivint més temps al seu domicili són les .

3

Les accions del SAD dirigides a l’acompliment del conjunt de tasques que formen part de l’atenció i cura de la persona i a la realització de les activitats de caire domèstic es diuen .

Exercici 14

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Els col·lectius als quals es dirigeix el SAD són:

NúmPreguntaVF
1

Persones grans de més de seixanta-cinc anys.

2

Persones en situació de dependència.

3

Persones discapacitades.

4

Persones que es troben en règim penitenciari obert.

5

Malalts crònics o terminals.

6

Famílies nombroses.

7

Famílies multiproblemàtiques.

8

Famílies amb infants o adolescents en situació de risc social.

9

Persones amb problemes de drogodependència.

10

Persones que es troben en situació d’atur.

Exercici 15

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

L’equip multidisciplinari del SAD està format per:

NúmPreguntaVF
1

Pedagog/a

2

Treballador/a social

3

Coordinador/a del SAD

4

Responsable / cap de servei

5

Infermer/a

6

Cuiner/a

7

Educador/a social

8

Treballador/a familiar

9

Auxiliar de la llar

10

Podòleg

Exercici 16

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És el professional responsable de millorar la realitat sociocultural de la persona i ajudar a la seva capacitació quan aquesta es troba en dificultats socials o de risc d’exclusió.

2

És la persona encarregada de la coordinació de l’equip o equips que intervenen en els serveis d’atenció domiciliària d’un centre de serveis socials.

3

És la persona que intervé directament en el domicili ajudant les persones usuàries a la realització de les ABVD i AIVD.

4

És l’interlocutor/a entre l’equip i la resta de professionals que hi intervenen. S’encarrega de traspassar la informació i que arribin les indicacions tècniques que es facin.

5

És el tècnic/a que forma part de l’equip bàsic d’atenció social. La seva funció és ajudar les persones i/o unitats familiars a superar les dificultats de tipus personal per les quals estan passant. Són els encarregats de diagnosticar el cas i proposar la intervenció més adequada.

Exercici 17

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Entre les capacitats i habilitats personals que ha de tenir un treballador/a familiar hi ha…

NúmPreguntaVF
1

Disposar d’habilitats comunicatives, d’escolta activa i empatia.

2

Ser discret i saber guardar la confidencialitat.

3

Saber cuinar plats de diferents països.

4

Tenir capacitat d’observació i discriminació.

5

Capacitat per expressar-se en diferents idiomes.

6

Capacitat de treball en equip.

7

Habilitats informàtiques.

8

Control emocional.

Exercici 18

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Un treballador/a familiar o auxiliar de la llar ha de tenir coneixements en…

NúmPreguntaVF
1

Tenir carnet de conduir.

2

Primers auxilis.

3

Formació en temes d’higiene, cura i atenció a les persones en situació de dependència.

4

Elaboració d’àpats saludables.

5

Mecànica i electricitat.

6

Acompanyament en el dol i en el procés de morir.

7

Cura de la llar.

8

Economia de la llar.

Exercici 19

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

La cartera de serveis socials públics complementaris al servei d’ajuda a domicili comprèn:

NúmPreguntaVF
1

Teleassistència domiciliària i mòbil.

2

Servei de bugaderia.

3

Transport adaptat.

4

Teràpia psicològica.

5

Servei de parament de la llar.

6

Atenció mèdica especialitzada.

7

Banc d’ajudes tècniques per a l’autonomia personal.

8

Classes de reforç per als infants.

9

Àpats a domicili.

10

Tutela de menors en famílies multiproblemàtiques.

Exercici 20

Relacioneu els conceptes següents:

Indiqueu el nombre d’hores de SAD que li corresponen a una persona segons la seva situació:

NúmPreguntaResposta
1

Persones sense suport que durant un període de temps limitat necessiten suport per a la realització de les ABVD.

2

Persones i/o unitats de convivència en situació de fragilitat, sense xarxa de suport o amb xarxa fràgil.

3

Persones i/o unitats de convivència amb necessitats social, sense suport que necessiten una intervenció educativa i/o assistencial continuada per garantir un mínim de funcionalitat dins del domicili.

Exercici 21

Relacioneu els conceptes següents:

En un pla de treball…

NúmPreguntaResposta
1

Les dades vinculades a aspectes generals de la persona, com per exemple, la formació, els ingressos, l’estat de salut, s’anomenen: .

2

Les dades identificadores de la persona o unitat familiar s’anomenen: .

3

El número que identifica les demandes cursades a Serveis Socials s’anomena: .

4

Les diferents finalitats que es volen aconseguir amb la intervenció de l’equip de SAD en un domicili s’anomenen: .

5

El període de temps durant el qual es portarà a terme un pla de treball s’anomena: .

6

La valoració periòdica que es fa per comprovar si s’han aconseguit o no els objectius en un pla de treball s’anomena:

Exercici 22

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Motius que poden comportar l’extinció del servei d’atenció domiciliària:

NúmPreguntaVF
1

Ingrés en un centre residencial de la persona beneficiària.

2

La necessitat d’incrementar les hores de servei.

3

Canvi de residència a un altre municipi.

4

Assignació a la persona usuària d’un recurs assistencial diferent.

5

Per depressió de la persona beneficiària.

6

Canvi de domicili, on compta amb el suport d’un cuidador no professional.

7

Ingrés en un centre hospitalari per una intervenció.

8

Defunció.

9

Renúncia explícita del servei per part de la persona beneficiària.

10

Per incomplir els acords.

11

Per falta de respecte o mala fe cap als professionals que intervenen en el servei.

12

Per malaltia crònica.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos