Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Selecciona oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i les alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida.

 • Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l’ocupabilitat i l’adaptació a les exigències del procés productiu.
 • Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic.
 • Determina les aptituds i actituds requerides per a l’activitat professional relacionada amb el perfil del títol.
 • Identifica els principals jaciments d’ocupació i d’inserció laboral per al tècnic.
 • Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d’ocupació.
 • Preveu les alternatives d’autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.
 • Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpia per a la presa de decisions.

2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l’organització.

 • Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic.
 • Identifica els equips de treball que poden constituir-se en una situació real de treball.
 • Determina les característiques de l’equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.
 • Valora positivament la necessària existència de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d’un equip.
 • Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d’un grup com un aspecte característic de les organitzacions.
 • Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.
 • Determina procediments per a la resolució del conflicte identificant les diferents mesures de conflicte col·lectiu a l’empresa.
 • Determina els elements de la negociació a l’àmbit laboral.
 • Interpreta els elements bàsics d’un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic i la seva incidència en les condicions de treball.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual