Activitats

La taxa d'activitat i la taxa d'atur

L’objectiu d’aquesta activitat és que feu l’anàlisi de l’estructura d’un mercat.

A partir de les dades següents referides a una localitat catalana, calculeu la taxa d’activitat i la taxa d’atur.

  • Població de setze o més anys: 44.657.700.
  • Població ocupada: 23.456.411.
  • Població aturada: 15.234.567.

1. Taxa d’activitat:

Taxa d’activitat = població activa x 100 / població de 16 anys o més

Taxa d’activitat = 38.690.978 x 100 / 44.657.700 = 86,64%

2. Taxa d’atur:

Taxa d’atur = persones desocupades x 100 / total població activa

Taxa d’atur = 15.234.567 x 100 / 38.690.978 = 39,37%

Les fases en el procés de selecció d'una ocupació privada

L’objectiu d’aquesta activitat és que us familiaritzeu amb el procés de selecció d’una ocupació privada.

Expliqueu breument totes les etapes per les quals es passa en un procés de selecció per accedir a una ocupació privada, i destaqueu els aspectes que us semblin més rellevants de cadascuna d’aquestes etapes.

Primera fase. El procés comença amb la presentació del candidat mitjançant una sol·licitud d’ocupació o una carta de presentació amb la qual s’adjunta el currículum, que són avaluades per tècnics en la matèria.

Aquesta és una fase eliminatòria, i els candidats que no compleixen els requisits exigits s’eliminen de la candidatura i no passen a la fase següent, que consisteix en una entrevista.

Només els candidats que superen aquesta primera entrevista són els que passen a la fase següent.

Segona fase. Es fan unes proves psicotècniques (aptitud, intel·ligència, interessos i personalitat).

Aquestes proves també reben el nom de tests, i el seu objectiu és avaluar quantitativament els atributs psicològics del candidat, les aptituds i capacitats, els interessos i la personalitat.

Tercera fase. Es fa una entrevista al candidat, que serveix a l’empresa per prendre la decisió definitiva i escollir la persona a qui oferirà el lloc de treball.

Quarta fase. La col·locació que ofereix l’empresa al candidat acostuma a ser temporal. Es fixa un període de prova perquè el candidat demostri la seva capacitat tècnica abans d’optar a una col·locació definitiva.

L’última cosa que s’acostuma a fer, un cop superat el procés de selecció, és fer passar al candidat un reconeixement mèdic.

Pautes que s'han de seguir durant una entrevista de treball

L’objectiu d’aquesta activitat és que coneixeu els diferents aspectes a tenir en compte a l’hora de fer una entrevista de feina.

Destaqueu els aspectes més importants que cal tenir en compte a l’hora de sotmetre’s a una entrevista de treball.

Actuació en una entrevista de feina
Tipus de comunicació Consell Significat
Comunicació no verbal Seure bé. Ni a la vora de la cadira, mig estirat, ni encorbat o amb les cames entrelligades. Indica submissió i sentiment d’inferioritat
No mantenir gaire estona els braços plegats o cames creuades. Estar a la defensiva.
Intentar no amagar les mans. Ocultar quelcom.
Assecar-se el palmell abans de donar la ma. Nerviosisme.
No deixar de mirar els ulls de l’entrevistador. Timidesa o falta de franquesa.
Comunicació verbal To de veu ferm Falta de control emocional.
No contestar amb monosíl·labs Falta d’interès.
No utilitzar un llenguatge massa tècnic Arrogància, prepotència.

Tràmits de constitució d'una empresa segons la seva forma jurídica

L’objectiu d’aquesta activitat és que coneixeu les diferències que hi ha en els tràmits que cal seguir per constituir una empresa segons la forma jurídica triada.

Quina diferència hi ha entre els tràmits que ha de fer un empresari individual per constituir una empresa i els que ha de fer una societat?

La diferència és que l’empresari individual no ha de fer gaires tràmits previs, ja que ni tan sols està obligat a inscriure’s en el Registre Mercantil. En principi, únicament cal que es doni d’alta en el règim de treballadors autónoms de la Seguretat Social i en el cens d’Hisenda.

Les societats, en canvi, han d’adquirir personalitat jurídica i per fer-ho cal que segueixin tota una sèrie de tràmits fins a arribar a inscriure’ns en el Registre Mercantil i aconseguir ser subjecte de drets.

Passos per constituir una empresa

L’objectiu d’aquesta activitat és que conegueu tots els tràmits que cal seguir per constituir una empresa.

Enumereu els passos que cal seguir per constituir una empresa. Aixó coneixereu els tràmits necessaris si voleu constituir la vostra empresa pròpia.

Els passos per constituir una empresa són:

a. Redacció de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat.

b. Obtenció de la certificació que acrediti que no hi ha una altra societat amb la mateixa denominació (Registre Mercantil).

c. Atorgament davant notari de l’escriptura pública de constitució.

d. Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, originat per la constitució de la societat (Ministeri d’Economia i Hisenda).

e. En el supòsit de societats laborals, inscripció en el Registre de Societats Anònimes Laborals del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

f. Inscripció en el Registre Mercantil.

Si es tracta d’una societat cooperativa, els tràmits seran:

a. Redacció de l’escriptura de constitució i dels estatuts.

b. Obtenció de la certificació que acrediti que no hi ha una altra cooperativa amb el mateix nom (Registre General de Cooperatives).

c. Sol·licitud de qualificació dels estatuts (Ministeri de Treball o Departament de Treball).

d. Atorgament d’escriptura pública de constitució.

e. Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, generat per l’acte de constitució (Ministeri d’Economia i Hisenda).

f. Inscripció en el Registre General de Cooperatives del Departament de Treball.

Un cop que la societat o la cooperativa hagi dut a terme aquestes gestions, haurà adquirit personalitat jurídica, existirà com a tal; però, abans de funcionar, en la pràctica, haurà de complir altres tràmits administratius davant de diversos organismes públics.

Anar a la pàgina anterior:
El mercat laboral i la cerca d'ocupació
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació