Annexos

Perfil aptitudinal o de capacitats

El perfil aptitudinal o de capacitats està constituït pel conjunt d’aptituds, capacitats o característiques descrites a continuació:

 • Capacitats intel·lectuals
  Són les aptituds que fan referència a les operacions del pensament, de les quals podem destacar les següents:
  • Raonament mecànic
   És l’habilitat en la comprensió i utilització de principis físics i mecànics bàsics en la vida quotidiana o dels principis en què es basen el funcionament de les màquines. Es pot parlar de capacitat intel·lectual mecànica.
  • Raonament espacial
   És l’aptitud per imaginar i manipular mentalment objectes, el moviment, desenvolupament i volum dels quals s’ha d’apreciar en un espai de dues o tres dimensions; és l’habilitat per imaginar objectes en diferents posicions de l’espai i per orientar-s’hi. Es pot parlar de capacitat intel·lectual espacial.

Característiques personals

La personalitat té a veure amb el conjunt de característiques personals que defineixen la manera de ser i de respondre de la persona davant les situacions diverses que es donen en la vida, entre les quals hi ha el treball i l’exercici professional.

La tria d’una professió i l’èxit que se’n deriva depenen de la manera de ser de la persona, ja que cada camp professional exigeix una personalitat determinada. Entre aquestes destaquen:

 • Sociable (extravertit): té facilitat per relacionar-se amb els altres i gaudeix amb aquesta relació.
 • Introvertit: és poc comunicatiu, sobretot pel que fa a qüestions personals, i es concentra en el seu món interior.
 • Constant: duu a terme el que es proposa i soluciona les dificultats que apareixen en el camí.
 • Atrevit: s’exposa i s’arrisca pel que li interessa.
 • Emprenedor: té iniciativa i és capaç de decidir una activitat, posar-se a fer-la i començar-la.
 • Dòcil: és submís, obedient i fàcil de convèncer. Obeeix fàcilment i se sotmet.
 • Crític: expressa la seva opinió raonada sobre la informació que li arriba i en jutja el valor, les qualitats i els defectes.
 • Reflexiu: obra i parla després d’haver pensat. Pren les decisions després d’haver analitzat les conseqüències.
 • Responsable: compleix les obligacions que té. Té capacitat de garantir el compliment d’un deure i de donar-ne la raó.
 • Emotiu: s’impressiona i es commociona amb facilitat.
 • Sensible: es deixa portar pels sentiments de tendresa i compassió, i se sent ferit amb facilitat.
 • Tranquil: persona de comportament pacífic i serè.
 • Raonament numèric
  Habilitat per fer mentalment operacions aritmètiques de manera ràpida i eficaç. Aptitud per resoldre operacions, càlculs i problemes amb els nombres. Es pot parlar de capacitat intel·lectual numèrica.
 • Raonament logicoabstracte
  L’habilitat per resoldre problemes lògics és la funció intel·lectual que indica l’agilitat mental de la persona per establir connexions entre continguts i resoldre problemes que requereixen capacitat d’anàlisi i síntesi. Es pot parlar de capacitat intel·lectual de raonament en general.
 • Raonament verbal
  Habilitat per comprendre i expressar idees o conceptes de manera oral i escrita. Es pot parlar de capacitat intel·lectual verbal.
 • Memòria
  Capacitat per emmagatzemar informació nova i recordar-la quan és necessari. Aquesta capacitat es fonamenta en aspectes verbals, numèrics, associatius o visuals, i per això es parla de memòria verbal, numèrica, associativa o visual. Es pot parlar de capacitat intel·lectual de memòria.
 • Concentració
  Habilitat per eliminar distraccions i fixar l’atenció en un o més estímuls concrets alhora. Es pot parlar de capacitat intel·lectual de concentració.
 • Raonament formal
  És l’aptitud per inventar i crear objectes. És l’habilitat per resoldre un problema donant-li una forma. Es pot parlar de capacitat intel·lectual de creativitat.
 • Capacitats motores
  Fan referència a les habilitats per dominar i controlar el cos.
 • Capacitats afectives
  Fan referència al món de les emocions i els sentiments.
 • Capacitats manipulatives
  Són la rapidesa i precisió perceptiva que permeten executar tasques que requereixen meticulositat i exactitud. Fan referència a l’habilitat per desenvolupar treballs que requereixen precisió, destresa i habilitat manual.
 • Capacitats artístiques
  Fan referència a la representació de figures, formes i composicions. Estan relacionades amb l’aptitud grafomotora que facilita l’execució de tasques que coordinen la utilització de la mà i una eina gràfica.
 • Capacitats de comunicació i d’inserció social
  Fan referència a la facilitat per adaptar-se als grups socials i per comunicar-se amb el món exterior.

Perfil d'interessos

El perfil d’interessos està constituït pel conjunt d’interessos propis de cada persona. Aquests interessos es poden classificar en diferents àrees:

 • Àrea cientificotècnica
  Àrea formada pels interessos relacionats amb problemes científics i tècnics d’acord amb la classificació següent:
  • Interessos matemàtics
   Inquietud per continguts que tenen una incidència directa en conceptes i relacions de base numèrica o quantitativa.
  • Interessos socioeconòmics
   Preferència per continguts relacionats amb el món de l’empresa i de les organitzacions.
  • Interessos tecnicosocials
   Inquietud per continguts relacionats amb els transports, vies de comunicacions i energia.
  • Interessos tecnicoambientals
   Preferència per continguts relacionats amb tècniques del medi natural o mediambientals.
  • Interessos tecnicocientífics
   Inquietud per continguts relacionats amb les aplicacions tècniques en l’àmbit de les ciències físiques i experimentals.
  • Interessos tecnicoartístics
   Preferència per les aplicacions científiques o tècniques en l’aspecte cultural.
  • Interessos informàtics
   Inquietud per continguts relacionats amb la construcció, instal·lació i manteniment de sistemes informàtics.
  • Interessos tecnicoelèctrics
   Preferència per les aplicacions tècniques dins l’àrea tecnològica de l’energia elèctrica i sistemes elèctrics i electrònics.
  • Interessos tecnicomecànics
   Inquietud per les aplicacions tecnològiques en la fabricació i ús de màquines, sistemes mecànics i eines diverses.
 • Àrea artística
  Interessos relacionats amb la creativitat, com ara pintar, cantar, fotografiar, actuar, dibuixar, escriure, etc.
 • Àrea administrativa i comercial
  Interessos relacionats amb la funció administrativa i comercial de l’empresa, com ara ordenar dades, redactar textos, fer treballs burocràtics, vendre, comprar, gestionar, etc.
 • Àrea de relacions humanes
  Interès per les relacions humanes i per solucionar els problemes dels altres.
 • Àrea tecnicopràctica
  Interès per les tasques físiques i manuals, com ara ser electricista, mecànic, agricultor, etc.

Valors professionals

Els valors professionals o ocupacionals són els valors personals que cadascú confia veure satisfets amb l’exercici de l’activitat professional. Són les raons per les quals cadascú es vol dedicar a un treball o ocupació.

Hi ha valors que s’aconsegueixen millor en unes professions que en d’altres, i per això convé que cada persona, abans de prendre una decisió, conegui quins són els valors preferents que té. Aquí en teniu uns quants:

Relació de valors professionals:

 • Assolir prestigi: adquirir reputació pels èxits que s’han aconseguit en el treball.
 • Guanyar diners: tenir un bon sou en el treball que s’exerceix.
 • Disposar de temps lliure: tenir una professió que permeti tenir temps per dedicar-se a altres activitats.
 • Ser autònom: treballar de manera independent i no dependre d’altres.
 • Ajudar els altres: ser solidari amb els problemes dels altres i ajudar amb el seu treball a assolir el seu benestar.
 • Treballar sense assumir responsabilitats: actuar sota la direcció i les ordres d’altres sense assumir responsabilitats.
 • Ser creatiu: tenir una professió que li permeti idear i imaginar coses noves i poder-les fer.
 • Mantenir una relació social: tenir una professió que li permeti treballar en contacte amb altres i conèixer gent.
 • Dirigir: ser el dirigent i responsable d’un grup de treball i assumir-ne les responsabilitats.
 • Treballar amb seguretat: tenir un treball fix i estable que cobreixi les necessitats i no córrer riscos.
 • Treballar amb comoditat: fer un treball que no sigui complicat.
 • Investigar: indagar i buscar solucions per als problemes que es plantegen investigant i descobrint.
 • Treballar en activitats diverses i amb risc: exercir activitats diferents que impliquin canvi i aventura.
 • Ser un professional: fer el treball ben fet i gaudir amb la professió que es té.

Exemple de professiograma

El professiograma és un instrument que representa gràficament els requisits i les característiques d’una professió i en valora les prioritaris. Aquí en teniu un exemple.

Figura

Els itineraris formatius que es poden seguir en el sistema educatiu actual

La figura següent explica de manera gràfica els itineraris formatius que es poden seguir en el sistema educatiu actual.

Figura

Sistema educatiu

Descarregueu-vos aquest document per conèixer el mapa del sistema educatiu actual a Catalunya.

itineraris_nou.pdf ( 146.1 KB )

El Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional de Catalunya

Es tracta d’un document elaborat des de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals per difondre els avantatges que la implantació del sistema integrat de qualificacions i formació professional de Catalunya (SQCAT) aporta a les persones i empreses.

Itinerari que cal seguir en les qualificacions professionals

Vegeu els vídeos elaborats pel Departament d’Ensenyament, que us poden servir com a guia en l’itinerari a seguir en les qualificacions professionals.

Els vídeos estan agrupats per famílies i podeu trobar-los en el següent enllaç.

El perfil personal i el perfil professional del tècnic i del tècnic superior

Aquest document conté un seguit de continguts relacionats amb el perfil professional, requisits empresarials i qualificacions exigides, entre d’altres, per a un tècnic o un tècnic superior.

Itinerari professional i itinerari formatiu

Aquest document conté un seguit de continguts relacionats amb la fixació del vostre projecte professional i amb la trajectòria d’aprenentatge que necessita o que pot seguir un tècnic o tècnic superior de qualsevol sector.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
El mercat laboral i la cerca d'ocupació