Activitats

Normes tributàries

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre el conjunt de normes tributàries que afecten les empreses.

Enumereu el conjunt de normes principals que afecten la fiscalitat de les empreses.

La Llei 58/2003, Llei general tributària, de 17 de desembre, recull el tipus de fonts normatives per les quals es regiran els tributs. En aquest sentit els tributs es regiran:

 1. Per la Constitució.
 2. Pels tractats o convenis internacionals que continguin clàusules de naturalesa tributària i, en particular, pels convenis per evitar la doble imposició, en els termes que preveu l’article 96 de la Constitució.
 3. Per les normes dictaminades per la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals als quals s’atribueixi l’exercici de competències en matèria tributària de conformitat amb l’article 93 de la Constitució.
 4. Per aquesta mateixa llei (58/2003), per les lleis reguladores de cada tribut i per la resta de lleis que continguin disposicions en matèria tributària.
 5. Per les disposicions reglamentàries dictaminades en desenvolupament de les normes anteriors i, específicament en l’àmbit tributari local, per les ordenances fiscals corresponents.

Entre les normes que desenvolupen els impostos trobem:

 • Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
 • Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, i el Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’impost sobre societats.
 • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.
 • Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de l’impost sobre societats (RIS).
 • Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (RIRPF).
 • Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de l’impost sobre el valor afegit (RIVA).

Tipus de tributs

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els tipus de tributs i la finalitat de les contribucions especials.

Digueu quins tipus de tributs hi ha, després busqueu informació sobre algun exemple en què s’hagin hagut d’abonar contribucions especials.

Entre els diferents tipus de tributs que podem trobar tenim els impostos, les taxes i les contribucions especials.

Si busqueu notícies o ordenances municipals. Podeu trobar diferents exemples com contribucions especials destinades a millorar l’enllumenat públic, la creació de carrers per a vianants, el cobriment de rieres per convertir-les en rambles, etc.

Classificació dels impostos

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar els diferents tipus d’impostos amb exemples.

Digueu un exemple d’impost per a cadascun dels tipus següents:

 • Impost personal
 • Impost real
 • Impost directe
 • Impost indirecte
 • Impost progressiu
 • Impost proporcional
 • Impost instantani
 • Impost periòdic

 • Impost personal: IRPF
 • Impost real: IBI
 • Impost directe: IS
 • Impost indirecte: IVA
 • Impost progressiu: IRPF
 • Impost proporcional: IVA
 • Impost instantani: impost de transmissions patrimonials
 • Impost periòdic: IBI

Elements de la declaració-liquidació

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar entre les figures del contribuent i del subjecte passiu.

Expliqueu la diferència entre el subjecte passiu i el contribuent fent servir exemples en què aquestes dues figures coincideixin en la mateixa persona i exemples en què no hi coincideixin.

El contribuent és qui suporta la càrrega del tribut mentre que el subjecte passiu és la persona que ha de pagar a Hisenda. En els casos en què aquestes dues figures no coincideixen podem dir que el subjecte passiu fa d’intermediari entre el contribuent i Hisenda.

Per exemple, en el cas de l’IVA. El subjecte passiu és l’empresari que abona l’impost a Hisenda. Tanmateix, per a qui aquest impost és realment una despesa és per al consumidor, que és qui paga l’IVA a l’empresari perquè després aquest l’aboni a Hisenda.

En altres casos, com en l’IRPF, el contribuent pot coincidir amb el subjecte passiu. Per exemple, un treballador que fa la declaració de la renda.

Infraccions i sancions tributàries

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar la relació entre infraccions i sancions tributàries.

Busqueu informació sobre casos en què s’hagi produït alguna infracció tributària i les sancions que hagi originat.

La declaració censal

L’objectiu d’aquesta activitat és cercar models de declaració censal i complementar-los.

Utilitzeu el model 036 de declaració censal per fer la sol·licitud d’un NIF provisional per a la societat que voleu constituir.

Anar a la pàgina anterior:
El sistema tributari
Anar a la pàgina següent:
Exercicis