Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El tribut directe que grava l’exercici, al territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat i es trobin o no especificades les tarifes de l’impost es coneix amb el nom de…

NúmPregunta
1

IRPF.

2

IAE.

3

ITVM.

4

IBI.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quina de les característiques següents no correspon a l’impost d’activitats econòmiques:

NúmPregunta
1

És directe.

2

És real.

3

És personal.

4

És municipal.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

No han de pagar l’impost d’activitats econòmiques…

NúmPregunta
1

les societats mercantils.

2

els empresaris individuals.

3

els subjectes passius en els dos primers anys des de l’inici de la seva activitat.

4

qualsevol associació.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La Creu Roja espanyola té l’obligació de tributar per l’IAE.

2

Les entitats gestores de la Seguretat Social no estan exemptes de tributar per l’IAE.

3

Les empreses, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €, estan exemptes de tributar per l’IAE.

4

Les quotes de l’IAE són les resultants d’aplicar, a unes tarifes, uns coeficients correctors i unes bonificacions previstes en la llei.

5

Les tarifes depenen del tipus d’activitat i dels elements tributaris com nombre d’obrers, potència elèctrica, etc.

6

El coeficient de ponderació de l’IAE depèn del nombre de treballadors de l’empresa.

7

El coeficient de ponderació de l’IAE depèn de la xifra de negocis de l’empresa.

Exercici 5

Completeu l’espai amb el concepte que més s’ajusta a la definició:

NúmPregunta
1

de l’IAE està constituïda pels cens dels subjectes passius que exerceixen activitats econòmiques i no estan exempts de l’impost.

2

és un impost indirecte que grava el consum i que recau sobre el lliurament de béns i prestacions de serveis per part d’empresaris o professionals, com també sobre les importacions i adquisicions intracomunitàries de béns.

3

són les que, per la seva naturalesa, queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’impost, és a dir, són operacions que equivalen a la no-realització del fet imposable.

4

són les que, per la seva naturalesa, queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’impost, és a dir, són operacions que equivalen a la no-realització del fet imposable. Són operacions que, per les seves característiques especials, queden alliberades de gravamen, és a dir, són operacions a les quals no s’aplica l’impost tot i estar-hi subjectes, amb l’objectiu d’incentivar determinades activitats.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Es consideren operacions exemptes de l’impost sobre el valor afegit…

NúmPreguntaVF
1

operacions mèdiques i sanitàries: serveis d’hospitalització i assistència sanitària.

2

els lliuraments de béns i prestacions de serveis per part d’empresaris i professionals a títol onerós en l’exercici de les seves activitats.

3

l’educació: serveis d’ensenyament prestats per centres públics o entitats privades autoritzades.

4

el lliurament gratuït de mostres de mercaderies amb finalitats de promoció.

5

els serveis públics postals, lliurament de segells de correus i efectes timbrats.

6

les activitats culturals, socials i esportives d’entitats sense ànim de lucre: biblioteques, museus, etc.

7

els serveis prestats per les persones físiques que treballen per compte d’altri (salaris).

8

la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial o professional a un únic adquirent que continuï la mateixa activitat.

9

les loteries i apostes de l’Estat, de les comunitats autònomes i de l’Organització Nacional de Cecs.

10

les operacions immobiliàries: lliuraments de terrenys rústics i no edificables, segons i posteriors lliuraments d’edificacions, etc.

11

la tramesa de diners a títol de contraprestació o pagament.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

El factor corrector que s’utilitza per calcular la quota de l’IAE i que té en compte la categoria del carrer on es troba ubicat el negoci es coneix amb el nom de…

NúmPregunta
1

coeficient de carrer.

2

coeficient de ponderació.

3

coeficient de situació.

4

coeficient de categoria.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

S’aplica l’IVA reduït per a productes bàsics a…

NúmPregunta
1

la llet.

2

l’aigua.

3

l’oli.

4

els aliments precuinats.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

La regla de la prorrata s’aplica…

NúmPregunta
1

a les quotes suportades d’IVA per a entitats que realitzen activitats sense dret a deducció.

2

a les quotes suportades d’IVA per a entitats que realitzen activitats amb dret a deducció i sense.

3

a les quotes suportades d’IVA per a entitats que realitzen activitats amb dret a deducció en la seva totalitat.

4

a totes les empreses.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

El règim especial del recàrrec d’equivalència s’aplica…

NúmPregunta
1

a empreses majoristes.

2

a empreses de venda al detall que, tot i així, estan obligades a presentar declaració d’IVA.

3

a empreses de venda al detall que no estan obligades a presentar declaració d’IVA.

4

a societats anònimes.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

El règim especial d’IVA en què es fa una estimació de l’import a abonar a Hisenda mitjançant uns mòduls o índexs es coneix amb el nom…

NúmPregunta
1

d’estimació directa.

2

de règim de recàrrec d’equivalència.

3

de règim simplificat d’IVA.

4

Cap de les anteriors.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

El model que serveix per fer les declaracions-liquidacions trimestrals de les empreses es coneix amb el nom de…

NúmPregunta
1

model 303.

2

model 390.

3

model 300.

4

model 392.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general