Referències

Bibliografia bàsica

Agència Tributària (2011). Manual práctico. IVA 2011. Ed. Agencia Tributaria.

La guia de l’IVA que publica l’Agència Tributària permet disposar d’una ajuda per al compliment de les obligacions tributàries relacionades amb aquest impost.

Agència Tributària (2011). Manual práctico. Sociedades 2010. Ed. Agencia Tributaria.

La guia de l’IS que publica l’Agència Tributària permet disposar d’una ajuda per al compliment de les obligacions tributàries relacionades amb aquest impost.

Antón Pérez, J. J.; Garijo de Miguel, S. (2010). Empresa i administració. Madrid: Macmillan-Professional.

En la unitat 4 de l’obra s’estudia el sistema tributari analitzant els tipus de tributs i les classes d’impostos, els elements de la declaració-liquidació, les formes d’extinció del deute tributari i les infraccions i sancions tributàries. En la unitat 5 s’analitza l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Adreces d'interès

http://www.aeat.es

El web de l’Agència Tributària et permetrà accedir a les diferents guies fiscals actualitzades, a la normativa vigent i a les diferents aplicacions informàtiques per fer les declaracions-liquidacions corresponents dels impostos.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge