Introducció

Els continguts d’aquesta unitat ens proporcionen una visió específica d’alguns aspectes concrets del dret, donat l’anàlisi que es fa d’una de les branques del dret com és el dret tributari.

L’Estat s’ha de poder dotar dels recursos necessaris per a l’exercici de les seves funcions, entre les quals s’inclouen garantir l’accés dels ciutadans als béns i serveis que es consideren públics en tant que reverteixen sobre tota la societat.

Per poder-se dotar de fons, l’Estat estableix normes tributàries i de desenvolupament dels tributs principals, ajustant-se als principis que els han de regir.

Com veurem, hi ha diversos tipus de tributs, i en aquesta unitat no solament donarem una visió general del sistema tributari, sinó que també analitzarem en detall dos tipus d’impostos que es recapten a l’Estat, com és l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), que continua essent un dels impostos que afecten l’activitat empresarial, i l’impost sobre el valor afegit (IVA), que és un dels que tenen més importància per la seva capacitat recaptadora.

En l’apartat “El sistema tributari” s’analitzen en general els tributs i la seva finalitat socioeconòmica, els tipus i classes de tributs, i les formes d’extinció del deute tributari i les infraccions i sancions tributàries. També s’analitzen les obligacions tributàries principals.

En l’apartat “L’impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre el valor afegit” es veuen en detall aquests dos impostos, i es fa una anàlisi més en profunditat de l’impost sobre el valor afegit, del qual s’analitzen, entre altres aspectes, els elements principals, les operacions no subjectes i exemptes, les deduccions i liquidacions d’aquest impost, i els règims especials d’IVA que hi ha. També s’analitzen aspectes com la recuperació de l’IVA en determinats supòsits i els models i terminis per fer la declaració-liquidació d’aquest impost.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos del material web.

Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual