Activitats

Tipus impositius de l'IVA

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la cerca de dades actualitzades en el web de l’agència tributària.

Busqueu informació en el web de l’AEAT sobre els tipus impositius vigents d’IVA. Després digueu el nom de tres productes per a cadascun dels diferents tipus.

Liquidació d'IVA

L’objectiu de l’activitat és realitzar l’emplenament dels models habituals de l’impost sobre el valor afegit.

Al llarg del primer trimestre, una empresa factura 23.000 € en producte, als quals s’afegeix un IVA repercutit del 8% i 15.000 €, als quals s’afegeix un IVA repercutit del 18%. La mateixa empresa fa compres per 20.000 € més el 8% d’IVA suportat i 10.000 € més el 18% d’IVA suportat. Feu la liquidació d’IVA corresponent al primer trimestre de l’any i empleneu el model d’IVA corresponent que trobareu en el web de l’AEAT.

La regla de la prorrata

L’objectiu de l’activitat és aplicar la regla de la prorrata en l’impost sobre el valor afegit per a determinar els imports deduïbles en la seva liquidació.

En finalitzar els estudis de Gestió Administrativa un estudiant decideix crear una empresa dedicada a l’assessoria fiscal i la comercialització d’assegurances. L’activitat d’assessoria fiscal produeix una xifra de negoci de 15.000 €, i la d’assegurances de 10.000 €. Si l’activitat de l’empresa genera un IVA suportat de 2.000 € sense que es pugui atribuir a cap activitat en concret, quin import es podrà deduir l’empresari?

Com que l’empresa es dedica a fer activitats subjectes i activitats no subjectes caldrà aplicar la regla de la prorrata.

Tenim:

  • Volum de negoci total: 15.000 € + 10.000 €
  • Volum de negoci amb dret a deducció: 15.000 €
  • Prorrata: volum de negoci amb dret a deducció / volum de negoci total = 15.000 € / 25.000 € = 60%
  • IVA deduïble: 60% * 2.000 € = 1.200 €

Anar a la pàgina següent:
Exercicis