Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Digueu quina de les afirmacions següents no és una característica dels tributs:

NúmPregunta
1

Són prestacions pecuniàries.

2

Tenen caràcter voluntari.

3

Són de caràcter coactiu.

4

Són de caràcter contributiu.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La finalitat socioeconòmica de l’impost implica…

NúmPregunta
1

la possibilitat que l’impost sigui confiscatori.

2

la igualtat d’aportacions independentment de la capacitat econòmica.

3

la contribució al finançament de la despesa pública.

4

un sistema impositiu basat en la proporcionalitat dels impostos.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La normativa bàsica sobre un impost determinat…

NúmPregunta
1

es regula exclusivament en un reglament.

2

es regula exclusivament en una llei.

3

es regula per una llei i el seu desplegament és fa mitjançant un reglament.

4

es regula en la Constitució.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les contribucions especials són un tipus d’impost.

2

Les taxes les abonen totes les persones independentment que utilitzin un servei o no.

3

Un exemple de taxa seria la que es pot cobrar per expedir un certificat.

4

Quan una persona paga un impost, per exemple l’IVA corresponent a un cafè, no hi ha una relació directa entre aquest pagament i el que finança.

5

Un exemple d’impost és el que recau sobre els vehicles de tracció mecànica.

6

L’IVA és una taxa.

7

L’import que s’abona per contribuir a una obra pública que incrementa el valor del propi habitatge és una contribució especial.

Exercici 5

Completeu les frases següents amb la paraula o grup de paraules que considereu adequades.

NúmPregunta
1

són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o l’exercici d’activitats en règim de dret públic que es refereixin a l’obligat tributari, l’afectin o el beneficiïn, quan els serveis o les activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als tributaris obligats o no els presti o dugui a terme el sector privat.

2

són els tributs en què el fet imposable consisteix en l’obtenció per l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns, com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics.

3

són els tributs exigits sense contraprestació en què el fet imposable està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.

Exercici 6

Relacioneu cada expressió amb l’exemple a què fa referència.

NúmPreguntaResposta
1

Impost indirecte de tipus proporcional.

2

És un impost directe.

3

Impost indirecte i instantani que es paga en les compres d’habitatges de segona mà.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Si tenim un negoci de venda al públic d’electrodomèstics, farem la declaració de l’IVA en concepte de…

NúmPregunta
1

contribuent.

2

representant.

3

subjecte passiu.

4

fet imposable.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

La diferència principal entre reduccions, exempcions i deduccions és que…

NúmPregunta
1

les reduccions i exempcions minoren la base imposable, i les deduccions la quota tributària.

2

les reduccions minoren la base imposable, i les deduccions i exempcions la quota tributària.

3

les reduccions i deduccions minoren la base imposable, i les exempcions la quota tributària.

4

les deduccions minoren la base imposable, i les exempcions la quota tributària.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Els abonaments que fa el subjecte passiu, com un avançament d’una futura liquidació d’un impost, es coneixen amb el nom de…

NúmPregunta
1

base imposable.

2

quota tributària.

3

retenció i pagament a compte.

4

quota liquidable.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

En una parella cadascú fa la declaració per IRPF en tributació individual, i una surt a pagar i l’altra a retornar. La forma d’extinció del deute tributari que consistiria a demanar que la quantitat a pagar quedi reduïda en l’import corresponent a la quantitat que ha de tornar Hisenda al cònjuge es coneix com a…

NúmPregunta
1

prescripció.

2

condonació.

3

compensació.

4

pagament.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

L’emissió de factures falses es consideraria…

NúmPregunta
1

ocultació de dades.

2

prescripció.

3

utilització de mitjans fraudulents.

4

Cap de les anteriors.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

No correspon a una obligació formal de l’obligat tributari…

NúmPregunta
1

pagar l’impost.

2

presentar la declaració censal.

3

utilitzar el número d’identificació fiscal.

4

l’obligació d’entregar un certificat d’ingressos a compte i retencions practicades.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

Els números d’identificació fiscal que s’inicien amb una lletra A corresponen a…

NúmPregunta
1

societats limitades.

2

societats anònimes.

3

societats cooperatives.

4

organismes públics.

Exercici 14

Trieu l’opció correcta.

El model de declaració censal és el…

NúmPregunta
1

303.

2

110.

3

036.

4

850.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats