Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Analitza el sistema tributari espanyol reconeixent les seves finalitats bàsiques així com les dels principals tributs.

 • Relaciona l’obligació tributària amb la seva finalitat socioeconòmica.
 • Reconeix la jerarquia normativa tributària.
 • Identifica els diferents tipus de tributs i les administracions públiques que els imposen i/o recapten.
 • Diferencia entre impostos directes i indirectes.
 • Reconeix l’esquema i els paràmetres bàsics dels impostos que afecten l’activitat empresarial.
 • Identifica els elements de la declaració-liquidació.
 • Reconeix les formes d’extinció dels deutes tributaris.

2. Identifica les obligacions fiscals de l’empresa diferenciant els tributs als que està subjecta.

 • Defineix les obligacions fiscals de l’empresa segons la seva titularitat jurídica.
 • Determina les obligacions censals d’alta, modificació i baixa, de les empreses i complimenta els models corresponents, segons instruccions rebudes.
 • Reconeix les empreses subjectes al pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Reconeix les característiques generals de l’Impost sobre el Valor Afegit i els seus diferents règims.
 • Valora les conseqüències de no complir amb els terminis previstos en la presentació de documentació i pagament.
Anar a la pàgina anterior:
Referències
Anar a la pàgina següent:
Resum