Operacions de final d'exercici

Al final de l’exercici comptable totes les operacions amb incidència sobre el patrimoni empresarial estan registrades, és el moment de la regularització comptable i la formulació dels comptes anuals. La finalitat de la regularització és obtenir el resultat comptable de l’exercici. Previ al càlcul aquest resultat comptable, s’han de fer una sèrie d’ajustos comptables necessaris per assegurar que la informació comptable mostra la imatge de la situació economicofinancera de l’empresa. Aquests ajustos suposen el reconeixement de possibles despeses i/o ingressos.

El cicle comptable complet comprèn els apartats següents:

 1. Assentament d’obertura
 2. Registre de les operacions del període
 3. Traspàs dels assentaments al llibre major
 4. Balanç de comprovació de sumes i saldos (almenys cada tres mesos)
 5. Operacions de regularització
 6. Balanç de comprovació de sumes i saldos
 7. Assentament de regularització d’ingressos i despeses
 8. Tancament dels llibres
 9. Elaboració i presentació d comptes anuals

Les operacions de tancament són aquelles que s’han de dur a terme entre els punts 5 i 8 del llistat.

Operacions de regularització

L’objectiu de les operacions de regularització és aconseguir que la comptabilitat de l’empresa reflecteixi la situació real dels diferents elements patrimonials en la data de finalització de l’exercici comptable.

Vegeu la gran majoria de les operacions esmentades en apartats anteriors. En aquest punt únicament s’enuncien.

Aquest procés comprèn les operacions següents:

 • Regularització de comptes patrimonials
 • Regularització d’existències
 • Reclassificació de determinats elements patrimonials
 • Actualització de saldos en moneda estrangera
 • Amortitzacions
 • Registre del deteriorament del valor de determinats actius
 • Ajustos per periodificacions
 • Càlcul i registre de l’impost de societats (IS)

Regularització de comptes patrimonials

La regularització de comptes patrimonials té l’objectiu d’aconseguir que els saldos dels diferents elements patrimonials reflecteixin la realitat. L’assentament és del tipus següent:

 • Càrrec al compte 659. Altres pèrdues en gestió corrent de l’import de la diferència entre el valor comptable l’element patrimonial a regularitzar i la seva situació real.
 • Abonament com a contrapartida al compte d’element patrimonial que s’estigui regularitzant.

Regularització de compte patrimonial

A data de tancament de l’exerici 2019 el compte 570. Caixa, euros mostra un saldo deuor de 470 EUR. La revisió dels diners en metàl·lic de què disposa l’empresa mostra un import de 390 EUR. L’empresa ha de fer el registre comptable necessari perquè el compte mostri la situació real de la caixa de l’empresa.

L’import de l’ajust és la diferència entre el saldo del compte i la seva situació real:

El registre comptable és el següent:

Taula: Regularització d’element patrimonial
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (659) Altres pèrd. gestió corrent Regularització caixa 80,00
n1 31/12/19 (572) Caixa, EUR Regularització caixa 80,00

Regularització d'existències

Amb la regularització d’existències s’aconsegueix que els saldos dels comptes d’existències reflecteixin el valor de les existències finals. El procés tracta d’abonar els comptes d’existències per import del seu saldo, que serà el valor de les existències inicials, i posteriorment carregar els comptes per l’import de les existència finals, obtingudes per mitjans extracomptables. Els comptes utilitzats com a contrapartida per recollir la diferència entre saldo inicial i final són del subgrup 61 o 71, segons el tipus d’existències de les quals es tracti.

Aquest comptes dels subgrup 61 i 71 actuen com a ingrés o despesa en funció de la diferència entre els imports de les existències inicials i finals:

 • Ingrés: si l’import de les existències finals és superior a l’import de les existències inicials.
 • Despesa: si l’import de les existències inicials és superior a l’import de les existències finals.

El registre comptable de la regularització d’existències es realitza en dos assentaments:

 1. Baixa el valor de les existències inicials:
  • S’abonen els comptes del grup 3 d’existències pel seu saldo, que serà el valor de les existències a data d’inici de l’exercici.
  • Es carreguen els comptes dels subgrups 61 i 71 que corresponguin amb l’import del valor inicial de les existències.
 2. Registre del valor final de les existències a data de tancament:
 • Es carrega als comptes del grup 3 d’existències l’import del valor final de les existències en el magatzem a data de tancament.
 • S’abona als comptes dels subgrup 61 i 71 que corresponguin per l’import del valor final de les existències al magatzem a data de tancament.

Regularització d'existències

A data de tancament de l’exerici 2019 disposem de la següent informació respecte de les existències d’una empresa:

 • Saldo del compte 300. Mercaderies: 2.800 EUR
 • Import de les existències finals de mercaderies: 3.200 EUR

El registre de la regularització d’existències seria el següent:

Taula: Regularització d’existències
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (610) Variació d’exist. mercaderies Regularització d’existències (Ei) 2.800,00
n1 31/12/19 (300) Mercaderies Regularització d’existències (Ei) 2.800,00
n2 31/12/19 (300) Mercaderies Regularització d’existències (Ef) 3.200,00
n2 31/12/19 (610) Variació d’exist. mercaderies Regularització d’existències (Ef) 3.200,00

Reclassificació d'elements patrimonials

Les parts dels dèbits i crèdits recollides en comptes a llarg termini i amb venciment en els propers 12 mesos s’han de reclassificar en els comptes a curt termini que correspongui.

El registre comptable és el següent:

 1. Dèbits:
  • Es carregarà al compte representatiu del dèbit a llarg termini l’import del dèbit amb venciment durant el proper exercici (12 mesos o menys).
  • S’abonarà com a contrapartida al compte representatiu del dèbit a curt termini.
 2. Crèdits:
  • Es carregarà al compte representatiu del crèdit a curt termini l’import del crèdit amb venciment durant el proper exercici (12 mesos o menys).
  • S’abonarà com a contrapartida al compte representatiu del crèdit a llarg termini.

Reclassificació d'elements patrimonials

A data de tancament de l’exerici 2019 el compte 252. Crèdits a llarg termini per la venda d’immobilitzat d’una empresa mostra un saldo de 6.800 EUR, dels quals la meitat tenen venciment durant l’exercici 2020.

El registre comptable és el següent:

Taula: Reclassificació d’elements patrimonials
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (543) Crèdits c/t venda d’imm. Reclassificació crèdit 3.400,00
n1 31/12/19 (253) Crèdits ll/t venda d’imm. Reclassificació crèdit 3.400,00

Actualització de saldos en moneda estrangera

Atenent a la NRV 11a Moneda estrangera, les partides monetàries al tancament de l’exercici es valoren aplicant el tipus de canvi existent en aquesta data. S’ha de tenir present la diferent valoració que pot haver-hi entre la data de meritació del saldo en moneda estrangera i la data de tancament de l’exercici. Com a conseqüència d’aquesta variabilitat, pot succeir que la valoració en euros a data de meritació del saldo sigui superior o inferior a la seva valoració en euros a data de tancament. En funció de si el saldo representa un dèbit o un crèdit, aquesta variació suposa el reconeixement d’una pèrdua o un benefici a data de tancament.

En cas que a data de tancament es produeixi una devaluació del dèbit o una revalorització del crèdit, el registre és el següent:

 • Càrrec al compte 4004. Proveïdors moneda estrangera o 4304. Clients moneda estrangera, segons si es tracta d’un dèbit o un crèdit respectivament, de l’import de la devaluació o revalorització.
 • Abonament com a contrapartida al compte 768. Diferències positives de canvi.

Si, pel contrari, al tancament es produeix una revalorització del dèbit o una devaluació del crèdit, el registre és el següent:

 • Càrrec al compte 668. Diferències negatives de canvi de l’import de la devaluació o revalorització.
 • Abonament com a contrapartida al compte 4004. Proveïdors moneda estrangera o 4304. Clients moneda estrangera, segons si es tracta d’un dèbit o crèdit un respectivament.

Actualització de saldos en moneda estrangera

A data de tancament, una empresa disposa dels següents saldos en moneda estrangera:

 • 4004. Proveïdors de moneda estrangera: 4.362,98 EUR (corresponents a 3.793,90 GBP)
 • 4304. Clients de moneda estrangera: 7.598,34 EUR (correspoents a 8.537,46 USD)

El tipus de canvi a data de tancament de l’exercici euros/lliura esterlina és de 1,19 EUR/GBP, i el tipus de canvi euros/dòlar americà és de 0,96 EUR/USD. El cas de la variació del tipus de canvi euros-lliura esterlina suposa el reconeixement d’una pèrdua, mentre que la variació en el tipus de canvi euros dòlar/americà suposa el reconeixement d’un benefici:

El registre comptable en el llibre diari és el següent:

Taula: Actualització de saldos en moneda estrangera
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (668) Diferències negatives de canvi Actualització saldos m.e. 828,96
n1 31/12/19 (4004) Prov. moneda estrangera Actualització saldos m.e. 828,96
n2 31/12/19 (4304) Prov. moneda estrangera Actualització saldos m.e. 587,62
n2 31/12/19 (768) Diferències positives de canvi Actualització saldos m.e. 587,62

Amortitzacions

Al tancament de l’exercici s’ha de registrar la pèrdua de valor de l’immobilitzat produïda per la depreciació d’aquests elements pel pas del temps, el seu ús i l’obsolescència.

El registre comptable de l’amortització de l’immobilitzat és el següent:

 • Càrrec de l’import de la dotació de l’exercici al compte 680. Amortització de l’immobilitzat intangible o 681. Amortització de l’immobilitzat material, en funció de si es tracta d’un immobilitzat intangible o material.
 • Abonament com a contrapartida al compte d’amortització acumulada de l’element d’immobilizat que correspongui.

Amortitzacions

La informació disponible respecte de l’immobilitzat d’una empresa és la següent:

Codi Títol Preu d’adquisició (EUR) Data d’adquisició Valor residual Vida útil
206 Aplicacions informàtiques 1.300 15/02/17 nul 5 anys
217 Elements per al procés de la informació 7.500 15/02/17 nul 5 anys
218 Elelements de transport 46.000 01/09/18 2.500 10 anys

Si tot l’immobilitzat s’amortitza mitjançant el mètode lineal, les dotacions de l’exercici seran:

Codi Títol Dotació 2019
206 Aplicacions informàtiques
217 Elements per al procés de la informació
218 Elements de transport

El registre comptable de l’amortització és el següent:

Taula: Amortitzacions
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (680) Amort. imm. intangible Amortitzacions 2019 260,00
n1 31/12/19 (681) Amort. imm. material Amortitzacions 2019 5.850,00
n1 31/12/19 (2806) A.A. aplicacions infor. Amortitzacions 2019 260,00
n1 31/12/19 (2817) A.A. equips proc. infor. Amortitzacions 2019 1.500,00
n1 31/12/19 (2817) A.A. elem. transport Amortitzacions 2019 4.350,00

Registre de deteriorament d'actius

Almenys al tancament de l’exercici s’han de calcular i registrar els deterioraments de valor que afectin els actius. El deteriorament del valor d’un actiu es produeix quan el valor comptable d’aquest actiu supera l’import recuperable. Hi ha deterioraments sobre els actius següents:

El reconeixement d’un deteriorament del valor d’un element d’immobilitzat suposa recalcular les seves dotacions en l’amortització.

 1. Existències
 2. Crèdits per operacions comercials (mètode d’estimació global)
 3. Immobilitzat

El registre del deteriorament és el següent:

 • Càrrec de l’import del deteriorament al compte del subgrup 69 que correspongui en funció de l’element d’actiu.
 • Abonament com a contrapartida al compte del deteriorament dels subgrups 39, 39 i 29 que correspongui en funció de l’element d’actiu.

En cas que el balanç de l’empresa inclogui deterioraments de valor d’existències registrats al tancament de l’exercici anterior, s’han de revertir prèviament al registre de deteriorament de l’exercici en curs. El registre comptable és el següent:

 • Càrrec del seu saldo al compte de deteriorament dels subgrups 39, 49 i 29 que correspongui en funció de l’element d’actiu.
 • Abonament com a contrapartida al compte del subgrup 79 que correspongui en funció de l’element d’actiu.

Deterioraments d'actiu

Disposem de la següent informació a data de tancament de l’exercici 2019 d’una empresa:

 • Valor de les existències finals: 3.900 EUR.
 • Valor net realitzable de les existències finals: 3.200 EUR
 • Total del saldo de clients i deutors diversos: 15.300 EUR
 • L’empresa utilitza el mètode d’estimació global per al registre de les possibles insolvències dels crèdits per operacions comercials aplicant un 3% sobre els saldos dels comptes dels subgrups 43. Clients i 44. Deutors variats.
 • Respecte d’un immobilitzat material amb un valor comptable de 23.800 EUR se li estima un valor net recuperable de 20.500 EUR.

L’anàlisi de les dades mostra els deterioraments següents:

 • Deteriorament d’existències:
 • Deteriorament de crèdits per operacions comercials:
 • Deteriorament d’immobilitzat material:

Els registres comptables dels deteriormanets són els següents:

Taula: Deterioraments d’actius
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (693) Pèrdues per det. d’exist. Deteriorament d’exist. 700,00
n1 31/12/19 (390) Det. de valor mercaderies Deteriorament d’exist. 700,00
n2 31/12/19 (694) Pèrdues det. crèd. op. com. Deter. crèdits op. com. 459,00
n2 31/12/19 (490) Det. valor crèd. per op. com. Deter. crèdits op. com. 459,00
n3 31/12/19 (691) Pèrdues det. imm. mat. Deter. imm. material 3.300,00
n3 31/12/19 (291) Det. valor imm. mat. Deter. imm. material 3.300,00

Ajustos per periodificacions

La periodificació és conseqüència de l’aplicació del principi de meritació que estableix que la imputació d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en el qual es produeixi el corrent monetari o financer derivat.

El PGC disposa per a la imputació temporal dels ingressos i despeses dos comptes comptables:

 • 480. Despeses anticipades. Despeses comptabilitzades en l’exercici que es tanca i que corresponen al següent.
 • 485. Ingressos anticipats. Ingressos comptabilitzats en l’exercici que es tanca i que corresponen al següent.

El registre comptable és el següent:

 • Per a despeses ja comptabilitzades i que corresponen a exercicis posteriors:
  • Càrrec al compte 480. Despeses anticipades de l’import de la despesa que correspongui a exercicis posteriors.
  • Abonament com a contrapartida al compte de despesa on inicialment s’hagi registrat la despesa.
 • Per a ingressos ja comptabilitzats i que corresponen a exercicis posteriors:
  • Càrrec al compte d’ingrés on inicialment s’hagi comptabilitzat l’ingrés per l’import corresponent a exercicis posteriors.
  • Abonament com a contrapartida al compte 485. Ingressos anticipats.

Atenent al seu funcionament, el compte 480. Despeses anticipades és un compte d’actiu, mentre que el compte 485. Ingressos anticipats és un compte de passiu.

Periodificació despeses

Una empresa ha registrat en data de 2 de desembre de 2019 2.000 EUR corresponents al lloguer de les seves instal·lacions dels mesos de desembre de 2019 i gener de 2020.

Dels 2.000 EUR registrats com a despesa al compte 621. Arrendaments i cànons, la meitat corresponen a despesa de l’exercici 2020. Per tant, cal registrar l’assentament corresponent perquè el saldo del compte 621. Arrendaments i cànons reflecteixi únicament la despesa de l’exercici 2019.

El registre comptable és el següent:

Taula: Periodificació de despeses
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 31/12/19 (480) Despeses anticipades Periodificació del lloguer 1.000,00
n 31/12/19 (621) Arrendaments i cànons Periodificació del lloguer 1.000,00

Altres comptes del PGC que serveixen per al registre de periodificacions són els relacionats amb els interessos d’operacions de finançament, ja siguin a favor de l’empresa o suposin una obligació. Concretament són els següents:

 • 527. Interessos a curt termini per deutes amb entitats de crèdit
 • 547. Interessos a curt termini de crèdit

El registre de l’ajust per la periodificació dels interessos registrats en l’exercici en curs però que corresponen a exercicis posteriors és igual al de despeses i ingressos:

 • Per interessos ja comptabilitzats i que correspon meritar com a despesa en exercicis posteriors:
  • Càrrec al compte 527. Interessos a curt termini per deutes amb entitats de crèdit de l’import dels interessos que correspongui a exercicis posteriors.
  • Abonament com a contrapartida al compte 662. Interessos de deutes.
 • Per interessos ja comptabilitzats i que correspon meritar com a ingrés en exercicis posteriors:
  • Càrrec al compte 762. Ingressos de crèdits de l’import dels interessos registrats en l’exercici en curs i que correspon a ingrés en exercicis posteriors.
  • Abonament com a contrapartida al compte 547. Interessos a curt termini de crèdit.

Periodificació d'interessos

Una empresa ha registrat durant l’exercici 2019 com a ingrés 1.200 EUR corresponents a interessos d’un crèdit que ha concedit a una altra empresa, dels quals 300 EUR s’han de meritar en l’exercici 2020.

El registre que l’empresa ha de realitzar a data de tancament perquè el saldo del compte 762. Ingressos de crèdits reflecteixi únicament els interessos meritats en l’exercici 2019 és el següent:

Taula: Periodificació d’interessos
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 31/12/19 (762) Ingressos de crèdits Periodificació d’interessos 300,00
n 31/12/19 (547) Interessos c/t de crèdit Periodificació d’interessos 300,00

Una vegada iniciada la comptabilitat de l’exercici següent, cal revertir els assentaments corresponents a les periodificacions realitzades.

Càlcul i registre de l'Impost de Societats

Consulteu a “Annexos” la NRV 13a a la segona part del Pla General de Comptabilitat.

Quan totes les depeses i tots els ingressos meritats en l’exercici estan registrats, s’ha de calcular l’impost sobre el benefici i registrar-lo. És d’aplicació la NRV 13a d’impost sobre beneficis. La casuística en el càlcul i el registre de l’impost sobre beneficis pot ser molt diversa.

A efectes d’aquesta unitat es considera base imposable de l’impost de societats el resultat comptable.

La diferència entre els ingressos i les depeses de l’exercici necessàries per obtenir aquests ingressos proporciona el resultat comptable. S’ha de tenir present que s’ha de diferenciar entre resultat comptable i resultat fiscal. La base imposable de l’impost és el resultat comptable, a la qual s’aplica el tipus de gravamen que correspongui i proporciona la quota de l’impost.

Conegut l’import de l’IS i coneguts els imports de les retencions i els pagaments a compte durant l’exercici, es poden donar dues situacions:

 1. L’import de l’IS és superior al total de retencions i pagaments a compte durant l’exercici. En aquest cas s’ha de reconèixer una obligació de l’empresa a favor de la hisenda pública per la diferència. El registre comptable és el següent:
  • Càrrec al compte 630. Impost sobre beneficis de l’import de la quota de l’impost.
  • Abonament al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte del seu saldo.
  • Abonament al compte 4752. Hisenda pública, creditora per IS de la part de la quota pendent de liquidar.
 2. L’import de l’IS és inferior al total de retencions i pagaments a compte durant l’exercici. En aquest cas, s’ha de reconèixer un crèdit de la hisenda pública a favor de l’empresa. El registre comptable és el següent:
  • Càrrec al compte 630. Impost sobre beneficis de l’import de la quota de l’impost.
  • Càrrec al compte 4709. Hisenda pública, deutora per devolució d’impostos del crèdit a favor de l’empresa (excés de retencions i pagaments a comptes sobre la quota de l’IS)
  • Abonament al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte del seu saldo.

Impost de societats

A la finalització de l’exercici, la informació disponible és la següent:

 • Ingressos: 135.760 EUR
 • Despeses: 97.900 EUR
 • Retencions i pagaments a compte realitzats: 5.320 EUR
 • Tipus impositiu IS: 25%

A partir de la informació disponible, es pot calcular el resultat comptable. Amb l’aplicació del tipus impositi a la base imposable de l’impost s’obté la quota de l’impost per a l’exercici 2019:

El registre comptable de la meritació de l’IS és el següent:

Taula: Meritació IS
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 31/12/19 (630) Impost sobre beneficis Meritació IS 2019 9.465,00
n 31/12/19 (473) HP, ret. i pag. a compte Meritació IS 2019 5.320,00
n 31/12/19 (4752) HP, creditora per IS Meritació IS 2019 4.145,00

Regularització d’ingressos i despeses

Una vegada registrada la meritació de l’impost de societats, la comptabilitat de l’empresa ja té recollides totes les despeses i els ingressos de l’exercici. Perquè en la comptabilitat de l’empresa quedi reflectit el resultat després d’impostos, cal registrar l’assentament de regularització d’ingressos i despeses.

El compte 129. Resultat de l’exercici recull el resultat, positiu o negatiu, de l’últim exercici tancat, pendent d’aplicació.

El registre de la regularització d’ingressos i despeses es fa en dos assentaments:

 1. Regularització de despeses:
  • Càrrec al compte 129. Resultat de l’exercici de l’import de tots els saldos deutors del comptes dels grups 6 i 7.
  • Abonament del seu saldo tots els comptes dels grups 6 i 7 amb saldo deutor.
 2. Regularització d’ingressos:
  • Càrrec pel seu saldo tots els comptes dels grups 6 i 7 amb saldo creditor.
  • Abonament com a contrapartida al compte 129. Resultat de l’exercici.

Regularització d’ingressos i despeses

A data de 31 de desembre de 2019, es disposa del següent balanç de comprovació de sumes i saldos dels comptes de gestió:

Taula: Balanç de sumes i saldos comptes de gestió a 31.12.19
Compte Títol Deure Haver Saldo
(600) Compra de mercaderies 146.845,00 146.845,00
(610) Variació d’existències 930,00 -930,00
(623) Serveis de professionals independents 9.754,00 9.754,00
(628) Subministraments 10.725,00 10.725,00
(629) Altres serveis 5.027,00 5.027,00
(630) Impost sobre beneficis 18.856,80 18.856,00
(640) Sous i salaris 153.650,00 153.650,00
(642) Seguretat Social a càrrec de l’empresa 41.485,00 41.485,00
(680) Amortització immobilitzat intangible 1.600,00 1.600,00
(681) Amortització immobilitzat material 4.740,00 4.740,00
(700) Venda de mercaderies 467.950,00 -467.950,00
(708) Devolució de vendes i operacions similars 1.340,00 1.340,00
(793) Reversió deteriorament d’existències 570,00 -570,00
Total 394.022,80 469.450,00 -75.427,20

El registre comptable de la regularització d’ingressos i despeses és el següent:

Taula: Regularització d’ingressos i despeses
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n1 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Regularització de despeses 394.022,80
n1 31/12/19 (600) Compra de mercaderies Regularització de despeses 146.845,00
n1 31/12/19 (623) Serveis profess. ind. Regularització de despeses 9.754,00
n1 31/12/19 (628) Subministraments Regularització de despeses 10.725,00
n1 31/12/19 (629) Altres serveis Regularització de despeses 5.027,00
n1 31/12/19 (630) Impost sobre beneficis Regularització de despeses 18.856,80
n1 31/12/19 (640) Sous i salaris Regularització de despeses 153.650,00
n1 31/12/19 (642) SS a càrrec de l’empresa Regularització de despeses 41.485,00
n1 31/12/19 (680) Amortització imm. intangible Regularització de despeses 1.600,00
n1 31/12/19 (681) Amortització imm. material Regularització de despeses 4.740,00
n1 31/12/19 (708) Devol. vendes i op. sim. Regularització de despeses 1.340,00
n2 31/12/19 (610) Variació d’existències Regularització d’ingressos 930,00
n2 31/12/19 (700) Vendes de mercaderies Regularització d’ingressos 467.950,00
n2 31/12/19 (793) Reversió det. d’exist. Regularització d’ingressos 570,00
n2 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Regularització d’ingressos 469.450,00

El saldo del llibre major del compte 129. Resultat de l’exercici indica el resultat de l’exercici 2019. En aquest cas és d’un benefici de 75.427,20 EUR:

Taula: Llibre major: 129. 129. Resultat de l’exercici
Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo
n1 31/12/19 Regularització de despeses 394.022,80 394.022,80
n2 31/12/19 Regularització d’ingressos 469.450,00 -75.427,20

Tancament de la comptabilitat

Una vegada registrada la regularització d’ingressos i despeses, tots els comptes del grup 6 i 7 queden saldats. Per tant, a la comptabilitat de l’empresa únicament queden amb saldo els comptes patrimonials, és a dir, comptes dels grups 1 a 5. Amb el registre de l’assentament de tancament se salden tots els comptes patrimonials.

El registre a realitzar és el següent:

 • Càrrec pel seu saldo tots els comptes del grup 1 al 5 amb saldo creditor.
 • Abonament pel seu saldo de tots els comptes del grup 1 a 5 amb saldo deutor.

Quan es passa als llibres majors l’assentament de tancament tots els comptes queden saldats i, per tant, poden tancar-se.

Tancament de la comptabilitat

A data de 31 de desembre de 2019, es disposa del següent balanç de comprovació de sumes i saldos:

Taula: Balanç de sumes i saldos a 31.12.19
Compte Títol Deure Haver Saldo
(100) Capital social 30.000,00 -30.000,00
(129) Resultat de l’exercici 4.300,00 -4.300,00
(170) Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 25.300,00 -25.300,00
(206) Aplicacions informàtiques 3.500,00 3.500,00
(217) Equips per al procés de la informació 12.400,00 12.400,00
(218) Elements de transport 57.800,00 57.800,00
(280) Amortització acumulada d’immobilitzat intangible 1.670,00 -1.670,00
(281) Amortització acumulada d’immobilitzat material 32.920,00 -32.920,00
(300) Mercaderies 4.790,00 4.790,00
(400) Proveïdors 3.435,00 -3.435,00
(410) Creditors per prestació de serveis 840,00 -840,00
(430) Clients 13.270,00 13.270,00
(4750) Hisenda pública creditora per IVA 650,00 -650,00
(5200) Préstec a curt termini amb entitats de crèdit 8.300,00 -8.300,00
(572) Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros 15.655,00 15.655,00
Total 107.415,00 107.415,00 0,00

El registre comptable de l’assentament de tancament és el següent:

Taula: Tancament de la comptabilitat
Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver
n 31/12/19 (100) Capital social Assentament de tancament 30.000,00
n 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Assentament de tancament 4.300,00
n 31/12/19 (170) Deutes ll/t amb ent. crèdit Assentament de tancament 25.300,00
n 31/12/19 (280) A.A. imm. int. Assentament de tancament 1.670,00
n 31/12/19 (281) A.A. imm. mat. Assentament de tancament 32.920,00
n 31/12/19 (400) Proveïdors Assentament de tancament 3.435,00
n 31/12/19 (410) Creditors prest. serv. Assentament de tancament 840,00
n 31/12/19 (4750) HP creditora per IVA Assentament de tancament 650,00
n 31/12/19 (5200) Préstec c/t ent. crèdit Assentament de tancament 8.300,00
n 31/12/19 (206) Aplicacions informàtiques Assentament de tancament 3.500,00
n 31/12/19 (217) Equips procés infor. Assentament de tancament 12.400,00
n 31/12/19 (218) Elements de transport Assentament de tancament 57.800,00
n 31/12/19 (300) Mercaderies Assentament de tancament 4.790,00
n 31/12/19 (430)Clients Assentament de tancament 13.270,00
n 31/12/19 (572)Bancs c/c vista, euros Assentament de tancament 15.655,00

Anar a la pàgina anterior:
Annexos
Anar a la pàgina següent:
Activitats